VVD start coalitiebesprekingen

puzzelstukjeformatie
Maandagavond 8 maart nodigt de VVD, de grootste fractie na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart, alle partijen in de nieuwe gemeenteraad uit voor een eerste verkennende bijeenkomst in de raadzaal van het stadhuis. De Stadspartij is één van de partijen die genoemd wordt om de nieuwe coalitiepartij te worden. Roald Helm (foto rechtsonder) maakt, als kandidaat-wethouder namens de Stadspartij, dus kans om door de VVD gevraagd te worden voor het nieuwe college van B&W.

De VVD (zeven zetels), die met de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. de grootste werd, zal verschillende partijen uitnodigen om uiteindelijk een coalitieakkoord te sluiten. Het is vrijwel zeker dat PvdA (zes zetels) en CDA (drie zetels) met de VVD coalitiepartijen blijven, net als de afgelopen 4 jaar. Deze drie partijen vormen met elkaar zestien zetels. Voor een coalitie is een meerderheid van achttien zetels nodig. Er is dus nog een vierde partij nodig om een coalitie te vormen.

De overige zeven partijen in de nieuwe gemeenteraad hebben allen twee of drie zetels, dus komen getalsmatig alle zeven in aanmerking om coalitiepartij te worden. Wel is de kans klein maar niet verwaarloosbaar dat GroenLinks of de SP door de VVD gevraagd zullen worden, omdat hun grondbeginselen ver uit elkaar liggen.

roaldkl1De andere partijen die in aanmerking komen zijn D66, Leefbaar Purmerend 2001, ouderenpartij AOV, Trots Op Nederland en de Stadspartij. Deze vijf partijen hebben, net als het CDA, ieder drie zetels behaald. De VVD zal maandag 8 maart al deze partijen uitnodigen voor de coalitieonderhandelingen. De bespreking zal in het openbaar plaatsvinden. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

Als bekend is welke partijen de komende vier jaar in het college vertegenwoordigd zullen zijn, zal er een coalitieakkoord worden gesloten waarin staat wat de plannen voor de komende vier jaar zijn. Daarna zullen de portefeuilles verdeeld worden over de wethouders die naar voren worden geschoven. Verwacht wordt dat het nieuwe college van B&W begin april zal worden geïnstalleerd.

De bijeenkomst van maandag 8 maart is het startschot voor de coalitieonderhandelingen, die de VVD met de verschillende partijen wil gaan voeren. Binnen enkele weken moet bekend zijn welke partijen de coalitie vormen. Daarna wordt het nieuwe college bekend. De agenda voor 8 maart ziet er als volgt uit:

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Terugblik van de fracties op de verkiezingsuitslag
3. Vraag: welke coalitie is voor u denkbaar?
4. Vraag: in hoeverre hebt u belangstelling voor deelname aan de coalitie?
5. Vraag: hebt u één of meer wethouderskandidaten? Zo ja, wie?
6. Afspraken over het vervolg
7. Sluiting

De raadsgriffie zal tijdens het proces van de onderhandelingen ondersteuning geven en zal dan ook van deze bijeenkomst een samenvattend verslag maken. De VVD wijst erop dat de vervolggesprekken op woensdag 10 maart overdag zullen plaatsvinden.

De Stadspartij is zeer geïnteresseerd in collegedeelname. De stad heeft de komende jaren in het bijzonder vanwege de financiële malaise een sterk bestuur nodig.  Woordvoerder Roald Helm zal, onder meer,  duidelijk maken dat de Stadspartij hier als potentiële collegepartij een inhoudelijke en bestuurlijk  sterke bijdrage aan kan leveren. De delegatie van de Stadspartij bestaat verder uit lijsttrekker Mario Hegger en oud-fractievoorzitter Ernst Ankersmit. RTV Purmerend zendt de bijeenkomst rechtstreeks uit via het analoge televisiekanaal van UPC en via internet (www.purmerend.nl).

Programma 2022-2026