BEREIKBAARHEID

VerkeersveiligheidHA
Foto Stadspartij
BEREIKBAARHEID.
8.1    Verkeer en bereikbaarheid.
De bereikbaarheid van de gemeente moet zeker verbeteren als je kijkt naar de groei van de gemeente maar zeker ook de vele activiteiten die gaan plaats vinden. Het oude plan van een rondweg om de Purmer Noord richting de N244 zal wat de Stadspartij – Beemster Polder Partij betreft voortvarend worden aangepakt. Hiermee wordt de Grotenhuysweg en de Westerweg ontlast. Het verkeer wordt vanaf de IJsselmeerlaan vanuit de binnenstad en de Purmer Zuid achter langs de huizen van de Purmerweg geleid om vervolgens linksaf te buigen langs de nieuwe woonwijk op het golfterrein om vervolgens aan te sluiten op de N244.
De ontsluitingswegen in de Purmer Noord en Zuid geven nu te veel aanleiding om hard te rijden, daar moet iets aan gedaan worden om de wegen fysiek dusdanig in te richten dat hard rijden minder mogelijk is. Onderzoeken zijn gedaan, nu gaat het om uitvoeren. Dat kost geld maar heeft wat de Stadspartij – Beemster Polder Partij betreft hoge prioriteit.
Onafwendbare ontwikkelingen zoals de aanpassing van de A7 eist vergaande ingrepen in de verkeersafhandeling in en rond de binnenstad en Zuidoostbeemster. Hierbij dient niet alleen te worden gekeken naar het reizen van en naar de gemeente, maar ook naar het openbaar vervoer binnen de gemeente. Wij spannen ons dan ook in om de Vervoersregio dit punt bij de concessieverlening in het pakket van eisen mee te laten nemen. Belangrijk zijn ook de realisatie van een spoortunnel in Overwhere, de herinrichting van de binnenstad, de herinrichting van de N243, met aandacht voor de buurtschappen waar die doorheen gaat. Versnelling van de aanpak kruising van Osweg met de Edisonweg. Ook zijn wij voorstander van het doortrekken van de metroverbinding van en naar Amsterdam.
8.2    Bereikbaarheid binnenstad
De binnenstad van Purmerend heeft de functie van hoofdwinkelcentrum en uitgangscentrum van Purmerend. Wij beschikken in Purmerend over een prachtige hoogwaardige horecafunctie en een cultureel kloppend hart met theater de Purmaryn, P3, de Verbeelding en het Stamhuis.
Het weren van doorgaand verkeer in onze binnenstad is voor de Stadspartij – Beemster Polder Partij een harde voorwaarde. Dit bedoelen we met “autoluw maken van de binnenstad”: het gaat absoluut niet om het weren van auto’s in onze binnenstad.
Bezoekers van de binnenstad kunnen lopend, op de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto naar de binnenstad komen. Hiertoe dienen er voldoende parkeerplaatsen voor fiets en auto aanwezig te zijn. Voldoende parkeerruimte en juiste parkeerverwijzing is noodzakelijk, ook voor bewoners door middel van parkeervergunningsysteem e.d.
8.3    Fietsers
Nederland is een fietsland. Daarom zullen de voorzieningen voor fietsers op orde dienen te zijn. Er zullen veilige fietsroutes gerealiseerd worden naar alle scholen, jongerencentra, sportvelden en sportzalen. Behalve op plekken waar leidingen onder de grond liggen zouden alle fietspaden zoveel mogelijk uitgevoerd moeten worden in asfalt. Fietspaden dienen goed onderhouden te worden, vooral de paden die door druk van boomwortels omhoogkomen. Onderzoek samen met de Fietsersbond de mogelijkheden om het fietspadennetwerk in de rest van de gemeente uit te breiden en te verbeteren met vrij liggende fietspaden. Alle doorgaande fietspaden in de gemeente moeten goed verlicht zijn en verkeerslichten voor fietsers dienen gelijk op te gaan met de verkeerslichten voor voetgangers.
Op de Purmerenderweg moet een vrij liggend fietspad gerealiseerd worden tussen de Rijperweg en Oosthuizen. Ook in de bebouwde kom van Zuidoostbeemster moet gekeken worden hoe fietsers en voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen.
Er dienen voldoende fietsenrekken aanwezig te zijn in de binnenstad en de wijkwinkelcentra, wijksteunpunten, de stations en de bushaltes. Er moet worden onderzocht of de bewaakte fietsenstallingen in de gemeente uitgebreid kunnen worden.
Er dient een goed gecoördineerde controle op fietsendiefstal te komen, vooral tijdens de uitgaansuren en op scholen. Op kapotte of afwezige fietsverlichting dient streng gecontroleerd te worden. In samenwerking met de politie dient op scholen voldoende voorlichting gegeven worden over de gevaren van het fietsen zonder verlichting.
8.4    Voetgangers
Voetpaden tussen parkeerplaatsen en het winkelgebied moeten goed begaanbaar en in de winter sneeuw- en ijsvrij zijn.
Blindegeleidestroken dienen functioneel te worden aangelegd voor mensen met een visuele handicap, maar mogen niet hinderlijk zijn voor de overige voetgangers. Gehandicapten, blinden en slechtzienden mogen niet gehinderd worden door obstakels zoals loszittende stoeptegels en overhangend groen. De gemeente dient regelmatig wijkschouwen met buurtbewoners te organiseren om obstakels in het voetgangersgebied in kaart te brengen.
Voetgangers dienen voldoende tijd te krijgen om over te kunnen steken. De verkeerslichten zullen hier zo nodig op aangepast worden.
8.5    Openbaar vervoer
Het busnetwerk binnen de gemeente dient verbeterd te worden. Vanuit elke wijk zou je in alle wijken moeten kunnen komen met de bus. Bovendien moet de binnenstad vanuit elke wijk goed bereikbaar zijn. De busdiensten en in het bijzonder het aanvullend openbaar vervoer in de avonden en in de weekenden dienen verbeterd te worden, vooral voor senioren en sociaal zwakkeren, zodat alle evenementen en bijeenkomsten in de stad bezocht kunnen worden. De lokale lasten mogen hiervoor niet verhoogd worden.
De goede busverbindingen tussen de gemeente en Amsterdam zullen in stand gehouden worden. Daarnaast is de Stadspartij – Beemster Polder Partij voorstander van het plan om de metro Noord-Zuidlijn door te trekken naar Purmerend. De busverbindingen vanuit de Beemster naar Alkmaar en Hoorn blijven bestaan en de ondersteuning door de buurtbus tussen De Rijp en Purmerend zal gecontinueerd worden.
Purmerend heeft de wens dat het een NS-station voor intercitytreinen krijgt. De directe treinverbinding tussen Purmerend en Amsterdam CS kan zo weer hersteld worden.
De stations en de omgeving worden goed onderhouden. Treinstations mogen geen prooi worden van overlast gevende hangjongeren.
8.6    Autoverkeer en parkeren
In een stad als Purmerend zijn veel auto’s. Veel gezinnen hebben twee auto’s, soms zelfs meer. Daarom is het van belang om het autoverkeer en het parkeren goed te regelen.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil onnodig verkeer door de stad waar mogelijk voorkomen. Daarvoor moet de ontsluiting naar de hoofdwegen rond Purmerend worden verbeterd, en verkeer in de wijken en zeker in de binnenstad worden ontmoedigd.
Om de doorstroming van het verkeer zo goed mogelijk te laten verlopen dienen wegwerkzaamheden zo te worden gepland dat deze zo min mogelijk hinder opleveren voor het autoverkeer. Omleidingen dienen duidelijk te worden aangegeven. Bewoners en ondernemers dienen meer betrokken te worden bij de planning van de werkzaamheden.
Parkeren is een tweede aandachtspunt. De parkeernorm in nieuw te bouwen wijken en bij herstructurering dient minimaal 1,3 auto´s per woning te zijn. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijfspanden moet het parkeren op eigen terrein gestimuleerd worden. Voor het parkeren in de binnenstad is de Stadspartij – Beemster Polder Partij voorstander van het parkeren in parkeergarages boven het parkeren op straat. Dit kan worden gestimuleerd door bijvoorbeeld goedkopere parkeertarieven of dagkaarten in garages. Parkeertarieven in parkeergarages zouden per minuut in plaats van per uur berekend moeten worden.
De flexibele parkeertarieven in de binnenstad dienen gehandhaafd te blijven. Hoe verder van het centrum, des te goedkoper de parkeerkosten. De Stadspartij – Beemster Polder Partij is geen voorstander van het verder verhogen van de parkeertarieven in de binnenstad. En het parkeren bij de wijkwinkelcentra en grote winkels moet gratis blijven.
Het instellen van blauwe parkeerzones of vergunning parkeren zal alleen in uiterste noodzaak gebeuren en in overleg met de bewoners en winkeliers. Indien vergunning parkeren voor bewoners wordt ingevoerd, zal de vergunning tegen kostprijs worden verstrekt. Bij het zoeken naar oplossingen voor parkeerproblemen dienen altijd de buurtbewoners geraadpleegd te worden. Suggesties van bewoners ter verbetering moeten serieus genomen worden.
8.7    Gladheidbestrijding
Het hoofdwegennet en vooral de bus routes moeten permanent sneeuwvrij gehouden worden. De gemeente dient te zorgen voor voldoende strooi- en schuifwagens, strooizout en personeel in de winter.
Fietspaden en bruggen op belangrijke fietsroutes dienen sneeuwvrij gehouden te worden. Bij opgevroren natte gedeelten van fietspaden en bruggen moet direct gestrooid worden. Voetpaden in de buurt van winkelcentra, seniorencomplexen, huisartsenposten, bushaltes en perrons moeten eveneens zoveel mogelijk sneeuwvrij gehouden worden.
Winkeliers en inwoners dienen de stoep voor hun eigen winkel of woning als het even kan sneeuwvrij te houden. Daarbij moet de gemeente inspringen bij seniorencomplexen, aanleunwoningen etc. omdat niet van ouderen verwacht kan worden dat zij dit zelf doen.

Programma 2022-2026