ONDERWIJS

ONDERWIJS.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij hecht heel veel waarde aan goed onderwijs, een breed aanbod en de best haalbare voorzieningen. Het scholenconvenant, waarbij onderwijs, politie, justitie en gemeente gezamenlijk zorgen voor een veilige en stabiele leeromgeving, zal met duidelijke regie vanuit de gemeente worden uitgevoerd. Schooluitval dient onder andere voorkomen te worden door meer te investeren in gezinscoaches, huiswerkbegeleiding door kleinschalige organisaties en sport.
6.1    Basisonderwijs
Goed basisonderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling en vervolgstappen in het verdere leven van een kind. Belangrijk is het om het aantal leerlingen per klas/groep kleiner te maken, zodat er meer aandacht is voor de leerlingen die dit nodig hebben, zodat zij niet ondersneeuwen. In het kader van de jeugdzorg willen wij dat hier wel naar wordt gekeken ook al is het geen echte taak voor de gemeente. Ook in de ondersteuning van het kind bij het opgroeien denken wij dat het noodzakelijk is om meer pedagogische en psychologische ondersteuning op scholen beschikbaar te hebben. Om op deze wijze meer preventief en vroegtijdig hulp te kunnen bieden bij opgroeiproblemen. Aankomende jaren ligt er een opgave m.b.t. het onderhoud en nieuwbouw van schoolgebouwen. Mede door veranderingen in onderwijs wordt er flexibiliteit in een gebouw gevraagd. Niet alle gebouwen zijn hiervoor geschikt, dit vraagt aanpassingen. Er is door de nieuwbouw, zowel in Middenbeemster als in de Zuidoostbeemster een grote toeloop van leerlingen en daarom wordt in beide kernen naast de basisschool (die er al is) uitgebreid d.m.v. een nieuw schoolgebouw.
In Middenbeemster zijn daarvoor de plannen vergevorderd en zal de nieuwe school gecombineerd worden met kinderopvang, bibliotheek, peuteropvang/ naschoolse opvang en kinderdagverblijf. Ook zal het Centrum voor Jeugd en Gezin hier zijn plek vinden. Voor het Integraal Kind Centrum (IKC) in Zuidoostbeemster moet nog een locatie gezocht worden.
Verkeersveiligheid is van groot belang rondom een school. Daarin hebben o.a. ouders een voorbeeldfunctie. Schoolzones behoren goed aangegeven te worden. Er is een prioriteit om de nieuwe school in Zuidoostbeemster op niet al te lange termijn te realiseren. Zodat de semipermanente bouw bij de Bloeiende Perelaar ook niet langer dan noodzakelijk is zal blijven staan.
Met het realiseren van het Waterlandkwartier (Stationsgebied) en het Wagenweg gebied wordt een extra basisschool in Purmerend-Centrum noodzakelijk.
Onderwijs en kinderopvang zal steeds meer samen optrekken en daarom zoveel mogelijk bij elkaar gesitueerd worden. Toch zullen ouders vrij zijn waar zij hun kind willen laten opvangen. Ook opvang in combinatie met sportmogelijkheden, culturele activiteiten of bij een boerderij is waardevol voor de ontwikkeling van het kind.
6.2    Kinderopvang
Kinderopvang is van groot belang voor ouders die werken en hun kind(eren) veilig onder kunnen brengen op één van de kinderdagverblijven. Voor- en naschoolse opvang gesitueerd op de basisscholen, maar ook op andere locaties, zoals sportverenigingen, cultuurinstellingen en bijvoorbeeld op een boerderij.
6.3    Middelbaar en voortgezet onderwijs
Purmerend beschikt over een breed scala middelbaar en voortgezet onderwijs. De voorzieningen in en rond de scholen zijn toereikend. Leerlingen uit Beemster gaan naar de omliggende gemeenten: vaak naar Purmerend. Veilige fietsverbindingen zijn hierbij essentieel. De Stadspartij – Beemster Polder Partij maakt zich hier sterk voor.
Om studeren in Purmerend aantrekkelijker te maken – nu thuiswerken naar verwachting steeds meer de norm wordt – zou voor thuiswonende studenten een plek kunnen worden ingericht waar studenten zich op hun studie kunnen focussen.
Zo’n plek zou kunnen bestaan uit een studieplein om met elkaar te kunnen overleggen, een stilteruimte om zonder afleiding te kunnen studeren, een aantal studeerkamers voor zoommeetings, online tentamens, huiswerkbegeleiding of studenten met concentratieproblemen, en een koffiecorner om tussen het harde studeren door een pauze te kunnen nemen.
Op deze manier is het voor studenten wellicht aantrekkelijker om in Purmerend te blijven wonen tijdens hun studie en het scheelt tijd om niet naar de (hoge) school of universiteit te hoeven reizen om een studieplek te vinden.
Het verschil tussen het creëren van nieuwe studieplekken en de al bestaande, zoals de bibliotheek, is het faciliteren van aansluitpunten en stopcontacten om laptops of tablets te kunnen gebruiken. Een koffiecorner en een toiletgroep zijn uiteraard standaard.
Het jongerenteam van de Stadspartij – Beemster Polder Partij heeft signalen gekregen dat het nu lastig is een plekje te bemachtigen in de bibliotheek. Om te voorkomen dat op de nieuwe studieplekken het lastig is een plekje te bemachtigen, is het wellicht een mogelijkheid om een website te creëren waar studenten een plekje kunnen reserveren. Door middel van een daarna toegestuurde QR-code kunnen zij de ruimte betreden.
De bibliotheek, die dient ter educatie en als ontmoetingsplek, zal in zijn huidige vorm blijven voortbestaan.
Er moet rekening worden gehouden met multifunctioneel gebruik van scholen, afgestemd op de inrichting en behoefte. Hierdoor is het mogelijk om van bestaande scholen een brede school te maken, waarbij meer rekening wordt gehouden met externe partners en behoeften van activiteiten van inwoners. Het schoolgebouw krijgt zo een sociale functie.
Scholen hebben een belangrijke functie als het gaat om cultuurbeleving en sport. De gemeente dient samenwerking te bevorderen tussen scholen en sportverenigingen, sportstichting Spurd en lokale cultuurinstellingen om schoolgaande kinderen te interesseren voor sport en cultuur.
6.4    Beroepsonderwijs
De samenwerking tussen voortgezet onderwijs en mbo-onderwijs dient de aandacht te blijven houden. Het voortgezet onderwijs dient te werken aan een goede doorstroming naar het mbo-onderwijs waarbij stageplaatsen een belangrijke functie hebben. De Stadspartij – Beemster Polder Partij streeft naar de vestiging van een locatie (minstens dependance) voor Hoger Beroeps Onderwijs.
Voor een goede overgang van leren naar werken is het van belang om dichtbij een diversiteit van opleidingen te bieden, opleidingen die aansluiten bij de behoefte van jongeren en vanuit het werkveld in de regio. Hierin zullen bedrijven en (zorg) organisaties voldoende opleidingsplekken dienen aan te kunnen bieden. Onderwijs en bedrijfsleven worden gestimuleerd om deze opgave samen op te pakken en op die manier arbeidskrachten vast te houden in onze regio om bouw, ICT, en zorg uitvoerbaar te houden. De Stadspartij – Beemster Polder Partij zal initiatieven op dit gebied met kracht steunen.
 

Programma 2022-2026