ZORG EN WELZIJN

Welzijn en zorg

ZORG EN WELZIJN.
5.1      Welzijn
Welzijn is niet vanzelfsprekend. De gemeente Purmerend heeft in de afgelopen jaren laten zien dat zij op dit gebied goed is voorbereid en goede prestatie verricht. Maar zoals in de rest van Nederland is ook voor de nieuwe gemeente Purmerend het dossier Jeugdzorg een harde kluif. Lange wachttijden, toenemende instroom, langere behandelperiodes, meer vraag naar specialistische hulp en zorg, die samen een aanslag vormen op het beperkte budget dat voor jeugdzorg beschikbaar is. De wil is er maar de ruimte voor uitvoering ontbreekt.
Om uit deze impasse te komen zal een systeemverandering stapsgewijs ingevoerd kunnen helpen om de instroom te verminderen, wachttijden af te laten nemen en er vervolgens voldoende budget vrijkomt voor specialistische zorg aan vóór-en achterkant van de Jeugdzorg.
Naar het inzicht van de Stadspartij – Beemster Polder Partij zou een eerste stap gezet kunnen worden om dit via het principe van Vóórzorg in samenwerking met onderwijs en gemeente te bereiken.
Met Vóórzorg bedoelen we het doorbreken van de impasse qua instroom en wachttijden door de samenwerking tussen het onderwijs en de gemeente te vergroten. Vóórzorg is het meest effectief in de periode dat het kind op school zit en voortdurend kan worden gevolgd in zijn of haar ontwikkeling. Dit vraagt het één en ander van de scholen en het personeel: meer kennis van en tijd voor de sociale-emotionele ontwikkeling van het kind. Door Vóórzorg op scholen kan het kind in haar of zijn eigen omgeving blijven zonder direct in een jeugdzorgtraject terecht te komen. Er is dus behoefte aan psychosociale begeleiders die daadwerkelijk deelnemen aan het proces op scholen en daar hun observaties doen en adviezen geven.
Vanzelfsprekend kost het volgen en sociaal emotioneel begeleiden van kinderen op school een aanzienlijk bedrag. Voor een deel kunnen deze kosten worden betaald uit jeugdzorgbudget van de gemeente, omdat met Vóórzorg de instroom naar de jeugdzorg wordt beperkt en de korte wachttijden specialistische zorg voorkomen.
Ook de scholen kunnen meebetalen omdat inzet van psychosociale begeleiders de taken van de leerkracht verlichten.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij vindt dat een ombuiging nodig is van het huidige beleid. Voor de introductie van Vóórzorg zal budget beschikbaar dienen te zijn om ervaring op te doen met deze intensieve samenwerking tussen gemeente en het onderwijs.
Bij inkoop van jeugdzorg moet er zoveel mogelijk worden gezorgd dat de in te kopen zorg gericht is op directe zorg. Administratieve lasten moeten tot een minimum worden beperkt en onnodige managementlagen dienen niet te worden geaccepteerd. Bij inkoop moet dit worden opgenomen in het aanbestedingsdocument.
5.2    Senioren
De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil zich de komende periode extra richten op een goed op de vergrijzing ingerichte samenleving, zowel fysiek als sociaal. Hiervoor dient er een integraal en dynamisch uitvoeringsprogramma Ouderen opgesteld te worden dat tot stand komt in overleg met inwoners, verschillende gemeentelijke afdelingen en externe partners (onder andere CLUB Welzijnswerk, Spurd). De vier pijlers waarop dit programma is gebaseerd zijn Wonen en Woonomgeving, Gezond en Vitaal, Verbondenheid, Zingeving en Eenzaamheid en Ondersteuning en Zorg Thuis.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil zich richten op het langetermijneffect: wij vinden dat in Purmerend met name het accent dient te liggen op de grotere groep ouderen die zelfstandig willen en kunnen blijven wonen en daardoor genieten van een goede oude dag. Dat kan door op korte termijn de samenwerking tussen alle partners nog beter te organiseren en meer gebruik te maken van de kwaliteiten van mensen in de 3e levensfase. De Stadspartij – Beemster Polder Partij ziet de rol van de gemeente daarin als regisseur en in hoofdzaak facilitair. Waar nodig is een ambtelijke coördinator wenselijk en waar noodzakelijk nuttig.
Er dienen over de verschillende beleidsvelden heen verbindingen gemaakt te worden onder regie van de gemeente. Het aantal ouderen stijgt ieder jaar en dat brengt veranderingen aan in de zorgvraag en de woonvraag. De wijze van ondersteuning moet meegroeien met deze veranderende vraagstelling. Omdat veel ouderen (nog) niet zijn ingevoerd in de digitale omgeving dienen loketfuncties te blijven bestaan met – waar nodig – voldoende ondersteuning.
De aandacht voor Verbondenheid, Zingeving en Eenzaamheid zou bij voorkeur wijkgericht dienen te worden georganiseerd door ouderen te betrekken bij maatschappelijke activiteiten via de netwerken waarin ouderen actief zijn.
Ontmoetingsplaatsen voor ouderen zijn hierbij een doeltreffend middel. De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil dat er zorgsteunpunten komen waar ouderen terecht kunnen met hun vragen. Zo ontstaan er korte lijnen voor eventuele noodzakelijk gewenste aanpassingen in woon- en zorgbehoefte.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij is een voorstander van het uitbreiden van mantelzorgwoningen en om hiervoor in de lopende en de komende begrotingen budget te reserveren. Daarnaast dient ook te worden gekeken naar de behoefte aan zogenaamde kangoeroe woningen.
Inwoners van onze stad, die steeds meer thuis oud worden, krijgen in toenemende mate te maken met zorgafhankelijkheid en beperkingen waardoor de zorgkosten onbetaalbaar dreigen te worden. Zorgpartijen in Nederland hebben al aangegeven dat ze hierin een rol willen vervullen. Zij hebben een beweging in gang gezet waarin het dagelijks functioneren van mensen centraal staat: “de juiste zorg op de juiste plek”. De Stadspartij – Beemster Polder Partij kan zich volledig vinden in deze aanpak, waarbij de gemeente de regie neemt. Kosten kunnen worden ingedamd door preventie, vroeg signalering en goede voorzieningen in de wijken. Er dient voldoende aandacht te worden geschonken aan het tekort aan zorgpersoneel.
Toegankelijkheid is van groot belang voor ouderen. Looproutes moeten veilig zijn, openbare gebouwen moeten zonder hinder toegankelijk zijn, oversteekplaatsen moeten veilig zijn met voldoende tijd om over te steken.
Bij de aanbesteding voor het openbaar vervoer is voor het aanvullend openbaar vervoer en de buurtbus de kwaliteit van het vervoer leidend boven de financiën.
5.3    Minimabeleid
Het gemeentelijke minimabeleid dient in de eerste plaats gericht te zijn op het kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Kinderen van gezinnen met een minimuminkomen moeten in staat worden gesteld deel te nemen aan sport, kunst en cultuur.
Er dient een één-loketfunctie te zijn voor mensen die in grote financiële nood zitten of dreigen te komen waarbij laagdrempeligheid en begrijpelijke communicatie van groot belang zijn. Zaken als laaggeletterdheid kunnen een rol spelen bij schulden. Er moet een brede kijk zijn op wat mensen en gezinnen nodig hebben: niet alleen in geld maar ook in gezondheid, zingeving en meedoen.
De schuldhulpdienstverlening is door de gemeentelijke organisatie goed geregeld in Purmerend. Het is van belang dat deze in stand gehouden wordt. Preventie en Vroeg signalering van betalingsproblemen is een belangrijk middel om de problemen voor zowel de cliënt als de maatschappij te beperken. Samenwerking met diverse organisaties is hierin van groot belang. Onderwijs, woningcorporaties, hypotheekverstrekkers, nutsbedrijven en zorgverzekeraars dienen een actief beleid te voeren om schulden te signaleren en tegen te gaan. Ook zij kunnen signalen bespreekbaar maken en samen zoeken naar oplossingen. Daarbij zijn korte communicatielijnen tussen alle betrokken instanties van groot belang.
Om de schuldhulpverlening betaalbaar te houden, dient de samenwerking met maatschappelijke vrijwilligersorganisaties, zoals Caritas, Schuldhulpmaatje en Gilde, te worden voortgezet.
Om in deze maatschappij een goede opleiding te kunnen volgen, is een aansluiting op internet van wezenlijk belang. Gezinnen met een minimuminkomen ouden zouden hierin ondersteuning moeten krijgen, ook voor digitaal onderwijs.
Stadspartij-Beemster Polder Partij betreurt het ten zeerste dat er een Voedselbank nodig is in Purmerend. Helaas is dit een onmisbaar vangnet geworden. We vinden het belangrijk dat de Voedselbank niet alleen voedsel verstrekt, maar ook blijft samenwerken met instellingen die voorlichting en adviezen geven over omgaan met geld e.d.
 
 
 

Programma 2022-2026