DUURZAAMHEID, MILIEU EN KLIMAAT

DUURZAAMHEID, MILIEU EN KLIMAAT.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil waar mogelijk inzetten op een actief beleid op het gebied van Klimaat, Milieu, Natuur en Energiegebruik.
De wereld verandert en dat gaat aan onze gemeente zeker niet voorbij. Daarin ziet de Stadspartij – Beemster Polder Partij ook kansen. Kansen voor mensen om hun eigen energie op te wekken of op slimme wijze hun energierekening te verlagen en kansen voor een schonere klimaataangepaste en natuur inclusieve gemeente waar het gezond en prettig wonen is en kansen biedt voor (innovatieve) bedrijven.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij werkt actief mee aan het zoeken en toepassen van mogelijkheden die het voor elk gezin en bedrijf mogelijk maken hun energiegebruik milieuvriendelijker, duurzamer en zuiniger te maken. De betaalbaarheid is daarbij een belangrijk gegeven. De kosten en vermeden kosten dienen in balans te zijn en het voordeel moet op termijn ten goede komen aan de gebruiker.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij beseft dat de regie en de middelen grotendeels van hogere overheden vandaan zullen komen. De gemeente en lokale participanten zullen daar op lokaal niveau wel in de vorm van maatwerk de werkbare voorwaarden voor moeten maken.
9.1    Energiegebruik
Veel vormen van energieopwekking zullen vooral een tijdelijk karakter hebben (enkele decennia). Stadsverwarming bijvoorbeeld kan als transport en distributiesysteem van warmte bij alle fasen van het beter omgaan met energie van groot belang zijn om de klimaatdoelstelling te kunnen bereiken en het betaalbaar houden.
Biomassacentrales die hout verbranden zullen op termijn verdwijnen en stapsgewijs worden vervangen door andere vormen van (bron) energie voor het verwarmen van woningen.
Purmerend aardgasvrij is een belangrijk klimaatdoel bij het verlagen van de CO2 uitstoot en het gebruik van fossiele brandstof. Bij de afweging en realisatie van milieuvriendelijkere energieopwekking en aanbod dient wel het gehele proces daarvan naar de eindgebruiker te worden betrokken, inclusief een maximale beperking van de kosten van energieovergang voor de gebruiker.
De daken van gebouwen in Purmerend zouden zoveel mogelijk moeten worden benut om zonnepanelen te plaatsen. De gemeente dient hierin actief beleidsmatig en faciliterend op te treden.
Dat geldt ook voor projecten die verbetering van isolatie tot doel hebben. Beter geïsoleerde woningen worden pas sinds 1992 gebouwd. Er kan dus nog flink worden bespaard op warmteverlies en onze energierekening. Een goed geïsoleerde woning levert ook nog eens aanzienlijk meer wooncomfort op.
Pas wanneer de woning goed is geïsoleerd, hebben andere maatregelen zoals warmtepompen ook meer nut. De gemeente zet projecten op om te helpen om te gaan isoleren.
Om de jeugd kennis te laten maken met duurzame energie dient er meer voorlichting op scholen te worden gegeven over duurzame energiebronnen.
Bij herstructurering moet worden overgaan op energiezuinige LED-lampen op zonne-energie als straatverlichting.
De vestiging en ontwikkeling van duurzame en milieuvriendelijke bedrijven en organisaties zal worden gestimuleerd in Purmerend.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij milieu en duurzaamheid.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij vindt daarbij wel dat er geen geld geïnvesteerd dient te worden in dure, geldverslindende ideeën op het gebied van duurzaamheid die hun waarde nog niet bewezen hebben. Het is beter om de succesvolle landelijke of regionale trends te volgen en vooral het goede voorbeeld te geven als gemeente.
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energiewinning die al elders hun waarde hebben bewezen dienen te worden gestimuleerd. De Stadspartij – Beemster Polder Partij is daarom vóór de verdere stimulering van zonne-energie.
Organisaties die lokale, duurzame energieprojecten opzetten worden aangemoedigd door de gemeente. Zij kunnen door de gemeente ondersteund worden met bijvoorbeeld bijdragen voor administratieve en juridische ondersteuning.
Op steeds meer plaatsten in Purmerend is een systeem van gescheiden rioolstelsel van afvalwater en hemelwater. Bij renovatie van het rioolstelsel dient hierop te worden overgegaan, zodat op den duur de hele stad dit systeem heeft. Bij nieuwbouw moet waar mogelijk (bijvoorbeeld hemelwater lozen op de sloot) een gescheiden afvoersysteem verplicht worden. Waar bewoners bij bestaande bouw dit op eigen initiatief willen invoeren moet dit door de gemeente gefaciliteerd worden.
Bij bouwprojecten moet er een energievisie op stedenbouwkundig niveau worden opgesteld, waardoor altijd de hoogst haalbare energiezuinige bouwmethode wordt gehanteerd.
De hoeveelheid fijnstof en giftige stoffen in de lucht zal nauwlettend in de gaten worden gehouden en zo nodig worden teruggedrongen door het stimuleren van minder en schoner verkeer en bedrijvigheid.
Bij bouwprojecten dienen klimaataanpassingen, duurzaamheid en natuur inclusiviteit standaard te zijn opgenomen.
Bij het verlenen van omgevingsvergunningen zal altijd rekening worden gehouden met het door de gemeenteraad opgestelde milieubeleidsplan. Afgegeven vergunningen zullen altijd worden getoetst naar de doelstellingen die omschreven zijn in dit plan.
9.2    Afval
De Stadspartij – Beemster Polder Partij blijft inzetten op het scheiden van het afval en restproducten. Bewoners mogen echter niet worden opgezadeld met een overvloed aan verschillende vuilcontainers. Het laten ophalen van grofvuil zal gratis blijven.
In de gemeente moeten voldoende afvalbakken zijn geplaatst die op tijd worden geleegd. In winkelgebieden kunnen winkeliers verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik en het legen van de prullenbakken.
9.3    Natuur
Kinderen op de basisschool zal het besef van leven en natuur worden bijgebracht door op een actieve manier natuuronderwijs te geven, door te wandelen in natuurgebieden en door te werken in schooltuinen.
Het in stand houden van voldoende groen in de stad is een vereiste. Een groene stad is een gezonde leefomgeving voor zijn inwoners. Om dit in stand te houden zullen de parken, groenstroken en het Purmerbos goed worden onderhouden. Dit geldt ook voor de bermen, oevers en onze bloemrijke graslanden.
Bestaande bomen dienen te worden beschermd. Nieuwe bomen dienen virus- en ziektebestendig te zijn. Voor elke boom die verdwijnt, dient zoveel als mogelijk, desnoods op een andere plek weer een boom te worden geplant.
Bij de keuze voor beplanting in de openbare ruimte zal zoveel mogelijk gekozen worden voor het stimuleren van de flora en vooral van de fauna, bijvoorbeeld door het plaatsen van drachtplanten om de bijenpopulatie in stand te houden.
Bij nieuwbouw wordt gekeken naar mogelijke natuurdoelstellingen, zoals groene daken, nestgelegenheid voor dieren, bomen en struiken in de straat, speelnatuur om de hoek en een verantwoorde waterafvoer.
Parken en overig groen worden in overleg met bewoners ecologisch aangelegd en beheerd, met meer bloemen en schuilplaatsen voor dieren.
9.4    Dierenwelzijn
Dierenmishandeling moet hard aangepakt worden. Het moet veelplegers verboden worden om nog dieren te kunnen houden. De dieren op de kinderboerderij dienen op een zo natuurlijke manier te worden gehouden. Om ziektes als botulisme en sterfte van vissen en watervogels te voorkomen zullen sloten regelmatig uitgebaggerd worden.
Bij geconstateerd botulisme zorgt de gemeente voor goede opvang en zorg voor zieke dieren. Werkzaamheden in opdracht van de gemeente die dieren kunnen verstoren, zoals maaien, schoffelen, het uitbaggeren van sloten en het bouwrijp maken van grond vindt niet plaats in het broedseizoen. De gemeente dient zijn planning van werkzaamheden hierop af te stemmen.

De zorgplicht van de gemeentelijke overheid zoals genoemd in de Wet natuurbescherming dient actief te worden opgepakt. Het jagen voor plezier in Purmerend moet verboden blijven. De gemeente Purmerend zal zijn gronden niet verpachten aan jagers.
De Wild Beheer Eenheid (WBE) Beemster beheert 4.800 ha om schade te bestrijden in gewassen en op percelen grasland door wild. WBE Beemster beheert al meer dan 70 jaar de wildstand en registeren dat in het Fauna Registratie Systeem van de Provincie.
Zolang er geen betere en doelmatigere diervriendelijke oplossing voor wildoverlast is gevonden zal de huidige vorm van wildbeheer noodzakelijk zijn.
De Provincie is het bevoegd gezag met betrekking tot wildbeheer. Daarbij toetst de Provincie aan hogere wetgeving (in dit geval de Wet Natuurbescherming) en niet aan gemeentelijk beleid. De provincie Noord-Holland heeft de taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noord Holland Noord (OD NHN). De OD NHN toetst aanvragen voor ontheffingen van het
verbod om wilde dieren te doden.
De OD NHN controleert dit ook. Volgend jaar wordt er een nieuwe nota dierenwelzijn opgesteld en voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad. De nota dierenwelzijn in relatie tot het wildbeheer komt dan op de agenda.
Bij hinder van overlast gevende dieren wordt in de eerste plaats gezocht naar een diervriendelijke oplossing, zoals een voederverbod of verplaatsing van de dieren binnen de gemeente Purmerend of van de voedergebieden.
Er moet goede opvang zijn voor alle diersoorten die gewond zijn of die op straat zwerven. Verwilderde katten moeten worden gevangen en gecastreerd of gesteriliseerd worden.
De gemeente zal huisdiereigenaren stimuleren om katten en honden te laten chippen. Een gechipt dier dat zoek is kan daardoor sneller worden herenigd met het baasje, dat weer extra kosten kan voorkomen.
De dierenambulance en het dierenasiel dienen voldoende middelen te hebben om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Dieren krijgen daarnaast een vaste plaats in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen.
Wij zijn voorstander voor het heffen van de hondenbelasting. De opbrengst moeten ingezet worden voor het hondenbeleid. Honden in het buitengebied Beemster uitgesloten.
 
 
 

Programma 2022-2026