Historie van de Stadspartij

De Oprichting

Elly Vos was, voordat ze naar de Marktstad verhuisde, deelraad-raadslid voor de PvdA in de Amsterdamse Pijp.Gaandeweg ergerde Elly zich aan de opstelling van de partijleiding van de PvdA, die op een bijna hooghartige wijze de problemen van de burgers bagatelliseerde en een houding aannam van: “Wij weten het beter dan de burgers”.

Elly25Stadspartij
Elly Vos
DirkEsveld
Dirk Esveld

Met die groeiende onvrede ontmoette Elly de eveneens geërgerde Dirk Esveld. Samen met nog enige geestverwanten kwamen ze tot de conclusie dat er iets moest veranderen aan het (plaatselijke) politieke klimaat. Met lede ogen zagen zij de afkeer van veel burgers van de politiek en de groei van de ultra rechtse CD.In februari 1993 werd, bij notaris Kooijman in de Zuidoost-Beemster, de Onafhankelijke Politieke Groepering Purmerend P’93 opgericht.De eerste statuten vermelden als oprichters Van de Stadspartij: Elisabeth Haages, Maria Elisabeth Dennenbroek, Dirk Nicolaas Esveld, Rob Hendriks, Theadora Maria Broeke.

In het eerste jaar kreeg de partij een gevoelige klap te verwerken. In oktober van 1993 overleed namelijk plotseling medeoprichter Dirk Esveld, die indertijd ook de functie van penningmeester bekleedde. Oud PvdA-er Ernst Ankersmit sympathiseerde met P’93 en nam spontaan het penningmeesterschap over, niet wetende waar dat allemaal nog toe zou leiden.

De verkiezingen van 1994

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 verbaasde P’93 vriend en vijand door twee zetels te halen. Zo werd P’93 de eerste lokale partij in Purmerend. De twee raadszetels werden bezet door Elly Vos en Roald Helm, gesteund door de fractieassistenten Guus Jansen en Marlies van ’t Hek. Ernst Ankersmit werd de nieuwe partijvoorzitter en fungeerde daarnaast officieus als fractieassistent.

Roald Helm
Ernst Ankersmit
Ernst Ankersmit

In de beginperiode had de fractie van P’93 het niet gemakkelijk. Vooroordelen tegen de partij waren er genoeg. Op één uitzondering na werd de partij door de meeste raadsleden als een vreemde en vooral ook ongewenste eend in de bijt gezien. Speerpunten van P’93 in die periode waren onder andere het openbaar maken van het tot dan toe geheime financiële debacle van de Stadsverwarming, maar ook het uitbannen van de vele besloten vergaderingen en dito geheime stukken.Elly Vos ontpopte zich al heel snel als de ‘bekendste buurvrouw van Purmerend’. Zij stond iedereen die zich tot haar wende bij met raad en vooral daad. De partij groeide in aanhang, niet in het minst door het tonen van betrokkenheid en het geven van steun aan de mensen die in maatschappelijke probleemsituaties verkeerden. Zichtbaar werd P’93 een partij die dicht bij haar burgers staat.

De verkiezingen van 1998

Bij de verkiezingen In 1998 was het dan ook niet verwonderlijk dat P’93 vier zetels haalde. Als raadslid kwamen Guus Jansen en Ernst Ankersmit erbij. Fractieassistenten werden Mario Hegger, Simon Slagt en Johan van Noorden.Het voorzitterschap van de partij wordt overgenomen door Simon Slagt, de nieuwe fractievoorzitter werd Ernst Ankersmit. Door Ernst het fractievoorzitterschap toe te bedelen,

pasfotoguus
Guus Jansen
simonslagt
Simon Slagt

kreeg Elly Vos nog meer de ruime om tijd te besteden aan haar contacten in buurten en wijken. De partij bleef ‘de luis in de pels’ van de Purmerendse politiek, maar kreeg ook steeds meer voet aan de grond in de Purmerendse politiek. Niet in het minst droeg ook het gelukte pleidooi voor een nieuw zwembad in Purmerend daar toe bij.

De verkiezingen van 2002

De gemeenteraadsverkiezingen in 2002 werden, na een goede campagne, met spanning tegemoet gezien. De grote overwinnaar van die verkiezingen werd Leefbaar Purmerend 2001 (LP 2001). De merknaam ‘leefbaar’ en het Pim Fortuyn effect bleken erg sterk. En niet alleen in Purmerend. Iets wat P’93 al had ingeschat, want ook P’93 probeerde de naam ‘leefbaar’ aan haar partijnaam te koppelen. In die poging werd P’93 echter, met hulp van de rechter, afgetroefd door LP2001.

Mario_Hegger_2011-08
Mario Hegger
helana
Helana Aslander

De partij kreeg er in 2002 nog één zetel bij. Als raadslid kwam Mario Hegger erbij, fractieassistenten werden o.a. Cees Fleur (later opgevolgd door Simon Slagt) en Helana Aslander. De punten, waarop in het bijzonder kritisch en actief werden ingezet, waren o.a. huisvesting, jeugdzaken en jongerenzorg, recreatie, stadsvernieuwing en uiteraard de blijvende financiële molensteen om de nek van Purmerend; de Stadsverwarming.

De verkiezingen van 2006

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 viel de inmiddels tot Stadspartij P93omgedoopte partij terug naar twee zetels. Ernst Ankersmit en Roald Helm bleven beiden raadslid. Fractieassistenten werden Helana Aslander, Evan Persijn (opgevolgd door Marcel Streefkerk) en Mario Hegger.

evan persijn
Evan Persijn
Marcel-Streefkerk-2010
Marcel Streefkerk

De inmiddels viervoudig lijsttrekker Elly Vos verbond aan dit verlies haar politieke consequenties en trad terug als raadslid. De terugval van P93 van vijf naar twee zetels moet vooral worden geweten aan de landelijke bemoeienis van coryfeeën uit de Tweede Kamer, die het landelijke gevecht op lokaal terrein gingen uitvechten. De macht van de landelijke media en de gratis publiciteit daaruit bleek groot. Niet voor alle landelijke partijen, want de VVD verloor landelijk gezien fors. Daardoor zag de VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Van Aartsen, zich gedwongen om, op grond van gemeenteraadsverkiezingen, af te treden. Een unicum op zich. Bij de formatie koos de Stadspartij voor een bescheiden rol in de oppositie. Toch konden de raadsleden veel voor elkaar krijgen. Roald Helm trad op als financieel deskundige in de Rekenkamercommissie, Mario Hegger legde zich helemaal toe op veiligheid beleid en Ernst Ankersmit liet in de raad regelmatig van zich horen. Later deze raadsperiode droeg Evan Persijn zijn fractieassistentschap over aan Harry Poppelier, die op zijn beurt zijn plek opgaf voor Marcel Streefkerk.

De verkiezingen van 2010

Met een nieuwe lijsttrekker en een nieuwe partijnaam boven de kandidatenlijst (STADSPARTIJ in plaats van Stadspartij Purmerend ’93) sloeg de Stadspartij een nieuwe weg in. De nadruk kwam te liggen op veiligheid, verkeer, werkgelegenheid en jeugdbeleid, maar ook de zwakkeren in de samenleving werden niet vergeten. Met twaalf deelnemende partijen leek een grote overwinning lastig. Toch haalde de Stadspartij een derde zetel binnen, net als vijf andere partijen in de raad. Deze derde zetel en de financiële deskundigheid binnen de partij waren voor de grootste partij in Purmerend, de VVD, reden genoeg om de Stadspartij uit te nodigen om een nieuw college van B&W te vormen. Na zestien jaar oppositie voeren is het dan eindelijk tijd om bestuursverantwoordelijkheid te nemen.

bertmeulenberg
Bert Meulenberg
pasfotoirma
Irma Waarhuijs

Fractievoorzitter Ernst Ankersmit nam na twaalf jaar afscheid als raadslid. Lijsttrekker Mario Hegger volgde hem op als fractievoorzitter. Bert Meulenberg (nr. 3) van de kandidatenlijst) en lid van verdienste Guus Jansen (nr. 4) zullen hem in de raad vergezellen. Roald Helm (nr. 2) verruilt na zestien jaar zijn raadszetel voor een plaats in het college van B&W. Als wethouder ‘Stedelijke Ontwikkeling en Beheer’ zal hij oplossingen moeten vinden voor behoud van de leefbaarheid en dienstverlening en de bezuinigingsronden van het Rijk en de tekorten die zijn ontstaan door toedoen van de Stadsverwarming. Ook Helana Aslander nam afscheid van de politiek. Zij wordt opgevolgd door een team van enthousiaste nieuwkomers, Ismail Çanga (nr. 5), Irma Waarhuijs (nr. 7) en Metehan Hasirci (nr. 7). Helaas heeft Ismail Çanga na een goed half jaar vanwege drukke werkzaamheden zijn fractieondersteuning over moeten dragen aan Marcel Streefkerk. Op zijn beurt moest Marcel het commissielidmaatschap eind 2012 vanwege drukke werkzaamheden weer overdragen aan Ernst Ankersmit. Daaromheen zijn elke dinsdag verschillende leden in de fractiekamer te vinden die samen de factieondersteuning vormen.

pasfotoismail
Ismail Canga
pasfotometehan
Metehan Hasirci

De toekomst

Met drie zetels blijft de Stadspartij een speler in de markt die niet over het hoofd gezien moet worden. Hoewel de populariteit van lokale partijen steeds meer toeneemt, lijken de Purmerendse lokale partije toch aan terrein te verliezen. Maar met een goedbezochte website heeft de Stadspartij een belangrijke lokale nieuwsbron ontwikkeld die ook bij de lokale media niet onopgemerkt is gebleven. De vaste aanhang van kiezers blijft de partijleden motiveren om zich te blijven inzetten voor de stad Purmerend. Het is dan ook prettig om te merken dat steeds meer Purmerenders interesse hebben in het werk van de Stadspartij en zich aanmelden om mee te denken om van deze stad een nog veel mooiere stad te maken.

De verkiezingen in 2014

Gedurende de hele raadsperiode vanaf 2010 heeft de Stadspartij de (nieuwe) lokale weg ingeslagen. Periodieke wijkbezoeken en het consequent ingaan op en het afhandelen van zaken die door burgers worden aangedragen. De Stadspartij is ook te vinden op Facebook en heeft een actuele website. Bovendien zijn de vertegenwoordigers van de Stadspartij in de Purmerendse samenleving goed vindbaar en aanspreekbaar.

Cartoon verkiezingen 2014
Cartoon verkiezingen 2014

Politiek bezien heeft de partij accenten gezet op communicatie met de burger en verbetering van de veiligheid vooral in wijken die tijdelijk of meer permanent een hoger veiligheidsrisico hebben. Het werken ‘van buiten naar binnen’ is een begrip geworden. Net als de permanente aandacht en zorg voor ‘schoon, heel en veilig’. De verkiezingsperiode was eigenlijk een voortzetting van de werkwijze van de jaren ervoor al werd de mediakant wel sterker aangezet. Wat sommigen hadden verwacht en anderen alleen maar konden hopen gebeurde op 19 maart 2014. De Stadspartij behaalde 8 zetels en werd voor het eerst in het bestaan de grootste partij in Purmerend. Frank Muntjewerf maakte er een leuke cartoon van in Dagblad Waterland.

Als nieuwe raadsleden traden aan van boven en van links naar rechts: Bert Meulenberg, Helana Aslander, Metehan Hasirci, Guus Jansen, Irma Waarhuijs-Gijsbers, Petra de Boer, Melvin Smid, Coen Lageveen. fractie2014-600

De verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen bij de nieuwe collegevorming kwam ook bij de Stadspartij te liggen. Na enige informatierondes bleek een college met: Stadspartij, D66, AOV, VVD en CDA mogelijk. De Stadspartij leverde twee wethouders, Mario Hegger en Roald Helm. D66 was vertegenwoordigd met één wethouder: Edwin Voorbij, VVD wethouder Hans Krieger bleef evenals CDA wethouder Geoffrey Nijenhuis. Het AOV schreef mee aan het coalitieakkoord zonder een wethouder in het college zitting te laten nemen.

Mario-Roald-300

De start van het nieuwe college in 2014 was met vier partijen:

Stadspartij, D66, CDA en VVD.

In 2016 verliet D66 het college. In eerste instantie was het de bedoeling dat D66 een nieuwe wethouder zou aanbieden na het opstappen van hun Wethouder. De verwijdering tussen de overige coalitiepartijen en D66 lag voor het grootste gedeelte in de opstelling van D66 naar de ontwikkeling van de kom A7. Deze ontwikkeling was opgenomen in het coalitie akkoord met overeenstemming van alle partijen ook met D66. Kort na de opstelling van dit akkoord gaf een van de leden van de fractie van D66 aan dat hij dit punt van het akkoord niet meer kon steunen. Daar waren de overige fractie niet blij mee. Na diverse overleggen is dit met tegenzin geaccepteerd. Maar toen er door de betrokkene actief actie werd gevoerd zelfs op het individueel niveau tegen voorstanders van dit plan, werden de irritaties binnen de coalitie groter. De bekende ‘druppel’ diende zich aan toen er zich binnen de fractie een tweede tegenstemmer aandiende. In een coalitievergadering op 9 mei werd daarop door alle overige coalitiepartijen het vertrouwen in D66 opgezegd. In de raadsvergadering op donderdag 26 mei werd een wethouder kandidaat van AOV beëindigd.

Het onverwacht niet nakomen van coalitieafspraken door het CDA tijdens de vergadering van Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) heeft er voor gezorgd dat coalitiepartijen Stadspartij, VVD en AOV begin 2018 -op de valreep van de collegpeirode- de samenwerking met coalitiepartner CDA per direct hebben verbroken.

De oorzaak daarvan was dat de fractie van coalitiepartij CDA bij de vaststelling van de agenda in de vergadering van SOB plotseling voorstelde om de bespreking over de ontwikkeling van locatie Post NL en de Schapenmarkt van de agenda te halen. Er was duidelijk sprake van een goed voorbereide actie om de collega coalitiepartners in moeilijkheden te brengen. De ex-wethouder en een CDA woordvoerder gaven dat ook later toe.

De overige coalitiepartij besloten toen om de laatste maanden van deze collegepartijen met z’n drieën te voltooien.

ereledenHA

Stadspartij viert 25 jarig bestaan

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk met de nieuwjaarsbijeenkomst, het 25 jarig jubileum. Plaats van viering was Party & Dinner Slot Purmersteijn. Ongeveer 80 leden waren op deze dus drukbezochte feestelijke bijeenkomst afgekomen.

Drie andere actieve leden van het eerste uur werden tot hun verrassing tot ereleden benoemd Roald Helm werd (2e v.r.foto) in 1994 raadslid en in 2010 wethouder. Roald stopt binnenkort met het politieke werk en keert terug naar zijn geboorteland Curaçao. Guus Jansen (r. foto) werd in 1994 commissielid en later raadslid. Ook Guus stopt na deze raadsperiode met de actieve politiek, hij blijft wel behouden voor fractieondersteuning. De laatste die tot nieuw erelid werd benoemd is Ernst Ankersmit (l.foto.). Vanaf het begin van de partij actief in diverse bestuursfuncties, raadslid, fractievoorzitter en thans voorzitter van de Stadspartij. Met bloemen staat erelid Simon Slagt (2e v.l.) op de foto Lijsttrekker Mario Hegger liet later op de avond in een korte speech de aanwezigen genieten van enige humorvolle anekdotes. De avond verliep verder in een zeer genoeglijke sfeer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 bleef de Stadspartij de grootste partij in Purmerend. Ondertussen heersen er wel gemengde gevoelens over de uitslag. Waar de Stadspartij hoopte op een consolidatie van de 8 zetels en wellicht een zeteltje meer, werden het er twee minder. Het verschijnen van de SP (opnieuw) en de PVV (nieuw) in het Purmerends electorale landschap zal hier niet vreemd aan zijn. De uitslag geeft een kleurrijk geheel weer van 10 partijen die de 37 raadszetels bevolken. Na het enkele maanden zoeken naar een nieuwe samenwerking in coalitieverband tot stand tussen Stadspartij, PvdA, AOV, D66 en CDA. Alle partijen leveren één wethouder. Voor de Stadspartij bleef Mario Hegger wethouder. Raadsleden voor de Stadspartij werden: Bert Meulenberg, Helana Aslander, Coen Lageveen, Melvin Smid, Metehan Hasirci en Irma Waarhuijs.

Overlijden Simon Slagt

simonslagt
Simon Slagt

Voorjaar 2018 werd overschaduwd door het overlijden van erelid Simon Slagt. Vanaf de oprichting was Simon betrokken bij de Stadspartij. Hij vervulde jarenlang de functies van penningmeester en voorzitter. Dat deed hij op een gedegen eigen wijze, die de partij vanuit de pioniersfase deed uitgroeien naar de huidige organisatievorm. Daarnaast was hij fractie assistent (heet nu commissielid).

In 2014 vond hij dat anderen het stokje over moesten nemen. Bij zijn afscheid als voorzitter werd hij benoemd tot erelid. De rol van fractie ondersteuner was hij de gehele periode en bleef hij vervullen. Zijn bijzondere belangstelling gold het individu die door een tekort een zelfredzaamheid in de knel zat of dreigde  te komen. Bij alle ter zake doende situaties die aan de orde kwamen lag hij steevast hier een accent. Eind vorig jaar openbaarde zich de vreselijk ziekte waaraan hij overleed. Ondanks zijn ziekte was hij in januari 2018 monter en opgewekt aanwezig bij de feestelijke bijeenkomst vanwege het 25 jarig bestaan van de Stadspartij. Hij werd toen door fractievoorzitter Bert Meulenberg extra in het zonnetje gezet. Een fijn mens heeft ons verlaten, we zullen hem ons nog lang herinneren.

RoaldlachendEA

Vertrek Roald Helm
Roald helm die vanaf de oprichting bij de Stadspartij betrokken was en in de periode 2010-2018 wethouder was, vertrok 1 juni voor een thuisreis naar zijn geboortegrond Curaçao. op verschillende momenten werd Roald bij zijn (aangekondigde) vertrek in  het zonnetje gezet.

Bestuurswisselingen
Evan PersijnIn de jaarvergadering op 15 mei 2019 wisselde de portefeuille van secretaris van persoon. Evan Persijn gaf de ‘secretariële pen’ over aan Rob Lodder. Rob was even tevoren samen met Ton Collé gekozen in het bestuur van de Stadspartij. Evan bleef wel bestuurslid. Voor zijn jarenlange verdiensten voor de Stadspartij als fractieondersteuner, commissielid, campagneleider en in het bijzonder de jarenlange functie vervullen van secretaris werd Evan door de leden gehuldigd met het verlenen van het predicaat: Lid van verdienste.

Verkiezingen 2018

De verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2018 leverde voor de Stadspartij 6 zetels op. Twee minder dan in de voorgaande raadsperiode. Dat was een teleurstelling, de partij bleef overigens wel de grootste partij.Na een korte maar wel interessant proces van collegevorming kwam er een college van: Stadspartij, AOV, D66, PvdA en CDA tevoorschijn. Voor ons werd Mario Hegger voor de tweede raadsperiode wethouder.

Raadsleden voor de Stadspartij werden: Bert Meulenberg, Helana Aslander, Melvin Smid, Irma Waarhuijs, Metehan Hasirci en Coen Lageveen.

Met commissieleden werd door allerlei omstandigheden gedurende de raadsperiode nogal geschoven. Herman Reurts en Ernst Ankersmit waren uiteindelijk de laatste raadscommissieleden die aansloten.

Veel speerpunten van de Stadspartij werden met meer of minder succes ingevuld. Sommige punten staan duidelijk op een verlanglijst die over meerdere nog volgende raadstermijnen heen kijkt.

Bijzonder gemeenteraadsverkiezingen 24 november 2021 i.v.m. fusie Purmerend en Beemster per 1 januari 2022

Stadspartij Purmerend en Beemster Polder Partij bundelen hun kracht
Voor de fusie tussen de gemeentes Purmerend en Beemster werden vervroegde gemeenteraadsverkiezing noodzakelijk. De in beide gemeenten grootste lokale partijen: Stadspartij Purmerend en Beemster Polder Partij besloten hieraan als één partij deel te nemen.

De grootste lokale partij in Beemster de -Beemster Polder Partij- werd in april/mei 1974 opgericht door A.C. Bakker, K. Brand en Mart Bakker. In 1974 werd door de oprichters al gebroken met de ‘dictatuur’ van een traditionele partij die vanuit Den Haag bepaalde wat goed zou zijn voor lokaal Beemster.

De samenvoeging op 1 januari 2022 van Beemster en Purmerend zou van BPP als zelfstandige partij te weinig gewicht in de schaal leggen. De partijleiding vond dan ook dat het voortbestaan van het BPP gedachtegoed het beste in één Purmerendse partij met hetzelfde ‘oergevoel’ kan worden ondergebracht. En zo werd besloten.
BPP ging op in de Stadspartij en Stadspartij-Beemster Polder Partij ontstond.

Bert Meulenberg (Stadspartij) en Nico de Lange (BPP) bundelen met enig ceremonieel de krachten op een voor beide gemeenten traditionele locatie, het zwembadbruggetje, over de Beemsterringvaart: dé verbinding tussen beide gemeenten. De beide partijen zijn tot de conclusie gekomen dat het DNA goed bij elkaar aansluit.

Gemeenteraadsverkiezingen 24 november 2022 pakken goed uit voor Stadspartij-BPP

Na de krachtenbundeling van Stadspartij Purmerend en Beemster Polder Partij (Stadspartij-BPP) voor de verkiezingscampagne was het beslissende moment daar. Onder het motto: Het gaat erom wat we doen, nam Stadspartij-BPP deel aan de bijzondere gemeenteraadsverkiezingen. Bijzonder vanwege het fuseren van Purmerend en Beemster tot één gemeente Purmerend.

De verkiezingscampagne werd helaas overschaduwd door de covid epidemie hetgeen tot creatieve oplossingen en extra inspanningen noopten. De kandidatencommissie wist ondanks alles tijdig een gemêleerde en aansprekende kieslijst te presenteren.
De campagne was door de  speciaal daartoe ingerichte commissie -gegeven de omstandigheden- slim in elkaar gezet. Het sluitstuk van de campagne was de fraaie verkiezingskrant die in Purmerend en Beemster door de actieve leden werd verspreid. En met succes!

De uitslag was dat Stadspartij-BPP negen zetels veroverde in de nieuwe raad van de gemeente Purmerend. Opmerkelijk was het behoud van de eerdere kiezers uit Purmerend en Beemster op onze lijst. De Stadspartij is al enige tijd bestuurspartij en dat komt in algemene zin dikwijls niet ten goede aan het aantal ‘vaste’ kiezers. De Beemster Polder Partij had tijdens de vorige verkiezingen zich afgezet tegen de fusie van Beemster met Purmerend maar moest zich uiteindelijk neerleggen bij de meerderheid van de partijen in Beemster. We zagen onze trouwe kiezers terug in het stemhokje.

Coalitievorming

Als snel werd duidelijk dat Stadspartij-BPP de coalitieonderhandelingen ging leiden. Niet in het minst omdat de oude coalitie, bij elkaar opgeteld, zetels had gewonnen. Bert Meulenberg, Barbara Jonk, Coen Lageveen en Mario Hegger namen plaats achter de overlegtafel met daarbij aangeschoven de andere hierbij betrokken partijen: PvdA, AOV en CDA. De oude coalitiegenoot D66 viel af dit mede door interne strubbelingen binnen deze partij. Van de drie zetel voor D66 bleven er als snel na de verkiezingen nog twee over doordat een gekozen lid zich afscheidde.

Na toch nog enige maanden onderhandelen over de inhoud van het nieuwe coalitieprogramma, zag dit programma in maart 2022 het licht. Onder de titel Samen op koers is een ijzersterk coalitie programma voor de komende jaren verschenen waarin de Stadspartij-BPP zich uitermate goed kan vinden.

Helaas net nu het erop lijkt dat we de covid crisis aan het overwinnen zijn is er opnieuw een crisis ontstaan. Op ouderwets Stalinistische wijze heeft Rusland een buurland met brute middelen overvallen. De westelijk wereld en met name Europa heeft de armen geopend voor de vluchtelingen en verleent zowel sociale als militaire steun. Ook Purmerend draagt waar het opvang van vluchtelingen betreft zijn steentje bij.

Wethouders, raadsleden en commissieleden Stadspartij-BPP

Terug naar het vormgegeven bestuur in Purmerend. Van de vijf wethouders zijn er twee van de Stadspartij-BPP, en van PvdA, AOV en CDA elk één.
Mario Hegger en nieuwkomer Coen Lageveen (na 8 jaar raadslidmaatschap) bezetten naast: Thijs Kroese (PvdA), Harry Rotgans (AOV) en Eveliens Tijmstra (CDA) de wethouderszetels.

De negen zetels in de raad van Stadspartij-BPP worden bezet door: Barbara Jonk (fractievoorzitter), Melvin Smid (vicefractievoorzitter), Leo Schagen,Amber van der Meeren, Rainier Epping, Metehan Hasirci, Wout Zeekant, Bert Meulenberg en Nico de Lange.

Commissieleden zijn: Roza Marie Langerijs, Dionysia Naoum en Bjorn Blauwhof.

Het nieuwe partijbestuur

Statutair is bepaald dat het bestuur van de partij na de gemeenteraadsverkiezingen aftreedt.
Op 30 maart 2022 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Nadat het bestuur over de afgelopen periode door de ledenvergadering decharge was verleend was dat officiële moment van aftreden daar.

De partij mag zich niet beklagen over een tekort aan leden en zeker ook niet met het aantal kandidaten dat zich verkiesbaar c.q. herkiesbaar stelden voor het nieuwe partijbestuur.

Door de leden werden de volgende bestuursleden gekozen: Nancy Uittenbosch, Helana Aslander, Dionysia Naoum, William Duijn, Herman Reurts, Johan van Noorden, Jan de Lange, Hans Wessels, Evan Persijn, Rob Lodder en Ernst Ankersmit.

De voorzitter dient -aldus de statuten- door de leden te worden verkozen. Nancy Uittenbosch en Ernst Ankersmit hadden zich kandidaat gesteld. Nadat de stem commissie, bestaande uit Tiny de Lange en Ed Vredeling, de stembriefjes hadden verzameld en geteld bleek dat de meeste leden hun stem hadden uitgebracht op Ernst Ankersmit.

In de bestuursvergadering op 4 april werden de taken t.b.v. het dagelijks bestuur verder verdeeld. Naast voorzitter Ernst Ankersmit zijn dat : Nancy Uittenbosch vicevoorzitter, Rob Lodder secretaris, William Duijn penningmeester.

Merknaam en logo

Ook werd de merknaam van de Partij opnieuw bepaald. Gebleken is dat de naam: Stadspartij-Beemster Polder Partij het sterk deed tijdens de verkiezingen. De leden kozen er dan ook in meerderheid voor om deze naam vanaf nu als officiële roep- en merknaam voor de partij te gebruiken; afgekort zal het Stadspartij-BPP zijn. Het partijlogo zal er op worden ingericht.

Lid van Verdienste

V.l.n.r. Herman Reurts, Johan van Noorden, Bert Meulenberg, Hans Wessels, Mario Hegger. Jaap Butter was helaas verhinderd

Een van de hoogtepunten van de ledenvergadering van 30 maart 2022 was de uitreiking van de oorkondes Lid van verdienste.
Maar liefst 7 leden kwamen daarvoor in aanmerking. Het grote aantal werd mede veroorzaakt door het gemis van fysieke vergaderingen de afgelopen twee jaar. Er was wat in te halen. Alle leden van verdienste zijn al vele jaren op een geheel eigen en verschillende manier actief voor de partij. Voorzitter Ernst Ankersmit gaf per persoon de kenmerken van hun uitverkiezing alvorens hen de oorkondes uit te reiken.

Tot Lid van Verdienste werden benoemd:
Jaap Butter, Johan van Noorden, Hans Wessels, Helana Aslander, Herman Reurts, Bert Meulenberg en Mario Hegger.

Elly Vos in actie
foto Stadspartij-BPP

Overlijden Elly Vos
Op 27 oktober 2023 overleed na een kort ziekbed medeoprichter en erelid van Stadspartij-BPP Elly Vos. Samen met Roald Helm was ze vanaf 1994 de eerste raadsleden voor de Stadspartij. In 2006 trad ze terug. De affiniteit van haar lag voornamelijk op het sociale vlak. Het actievoeren leek haar wel aangeboren. We zullen haar nog lang herinneren.