VOLDOENDE PASSENDE WONINGEN

Impressie bouw
bron raadsstukken
VOLDOENDE PASSENDE WONINGEN.
Wonen is van groot belang en daarom wil de Stadspartij – Beemster Polder Partij zorgen dat er veel woningen worden gebouwd. Vooral woningen voor de doelgroepen waar nu veel vraag naar is. Starters op de woningmarkt gaan dit merken in positieve zin. Hier zal echt voor gebouwd moeten worden. De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil aan 30% (sociaal) -30% (middelduur) -40% (vrij) norm blijven vasthouden. Op bepaalde locaties kan hiervan worden afgeweken, om juist die woningen waar vraag naar is te kunnen bouwen. Wij zijn ook voorstander om in stedelijke gebieden van de gemeende Purmerend meer hoogbouw toe te passen.
Er moeten betaalbare koopwoningen worden gebouwd zodat de keuze makkelijker wordt. Dat betekent: veel bouwen zonder de stad te verstikken. De Stadspartij – Beemster Polder Partij ziet mogelijkheden om de landelijk premie C subsidie weer van stal te halen. Als het bouwen echt duurder wordt door het materiaal dan kan dit met subsidie naar beneden worden gebracht. Dit heeft alleen kans van slagen met nieuwe woningen.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil dat de huurdersheffing komt te vervallen en dat de sociale woningbouwcoöperaties dat geld kunnen investeren in het bouwen van nieuwe woningen.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij vindt het prima als deze corporaties ook woningen bouwen om tegen een redelijke prijs te verkopen om zo nog meer geld te kunnen investeren in sociale woningbouw en goedkope koopwoningen. Door het uitbreiden met nieuwe werklocaties is het nodig dat er ook aanzienlijk woningen worden gebouwd op of nabij bedrijfsterreinen om de werknemers dicht in de buurt van hun werk te laten wonen. Dat geeft ook meer leven in de avonduren waardoor de sociale controle zal toenemen. Het gaat dan wel om delen waar gewoond kan worden en andere bedrijven niet worden geremd in hun werkzaamheden en mogelijke uitbreidingskansen.
Uiteraard gaan wij binnen de huidige gemeente Purmerend tegen de grens van in het bijzonder binnenwijks bouwen (verdichtingsbouw) aanlopen. Wat ons betreft zijn deze grenzen met inachtneming van de voltooiing van de huidige bouwplannen bereikt. De leefbaarheid van de wijken mag niet verder worden aangetast door groen of laagbouw (zoals vrijkomende schoollocaties) om te zetten in hoogbouw. We koesteren de bestaande grondgebonden woningen. Het benutten van deze binnenwijkse ontwikkellocaties is heel arbitrair, uitgezonderd kan in die zin passende vervangende bebouwing zijn (denk aan leegstaande schoolgebouwen). Mensen wonen in een bepaald gebied wat stedenbouwkundig is afgerond. Zij zijn in de betreffende gebieden gebruikers/eigenaren van de woningen en hebben daar al jaren hun woonplek gevonden met plezier, en daar wordt door verdichtingsbouw een grote inbreuk op gedaan.
Bij grootscheepse renovaties van wijken ligt dat anders. Waar grote gebieden worden herontwikkeld zijn meer mogelijkheden om een nieuw opgezette wijk of buurt te realiseren waar de leefbaarheid en het woonplezier kunnen worden gegarandeerd. En maakt onderdeel uit van een stedenbouwkundige visie.
Onze woningvoorraad moet beter benut worden. Bevordering van doorstroming kan hierin een uitkomst bieden. Kopen om te verhuren is absoluut onwenselijk.
De nieuwe wijken in Purmerend en in de Beemster zoals: de Weidevenne, De Keijser en Nieuwe Tuinderij West en Oost zijn favoriete plaatsen voor gezinnen om er te wonen. Het zijn mooie ruim opgezette woonwijken met veel groen en voldoende speelplekken voor kinderen.
2.1    Starters
Jongeren willen graag in hun eigen omgeving blijven wonen. Door de hoge woningprijzen en te kort aan huurwoningen is dit nu niet mogelijk. Hiervoor is het nodig dat er meer betaalbare, duurzame en sociale woningen beschikbaar komen voor starters.
Bevorderen van doorstroming van huurders naar meer te bouwen middel dure huurwoningen kan hierbij behulpzaam zijn.
Naast de sociale huurwoningen ook betaalbare koopwoningen bouwen. Bouwen naar behoefte.
2.2    Senioren
Naast de zeven verzorgingshuizen met aanleunwoningen in Purmerend heeft de Beemster twee appartementsgebouwen, Middelwijck en Zuiderhof waar senioren bij elkaar wonen, alles gelijkvloers en een hoofdgebouw waar zij elkaar kunnen ontmoeten om koffie te drinken of mee te doen aan activiteiten. In appartementsgebouw Villa Zuidwijk bij de Beemsterbrug wonen zowel senioren als junioren. Bij de Dorpsontwikkelingsvisies is door de inwoners aangegeven dat er een grote behoefte is aan woonruimte, huur en/of koop voor senioren, jongeren en minder validen. Een groep bewoners zet zich in voor een zgn. “Knarrenhof” in Middenbeemster, waar winkels en zorg binnen handbereik zijn. Senioren die nu in een gehuurde ééngezinswoning wonen de mogelijk bieden, maar ook enthousiast maken om te verhuizen naar een van alle gemakken voorziene (nieuwe) kleinere woning of appartement en met bv. behoud van hun huurvoorwaarden en/of verhuisvergoeding, zodat de achtergelaten woningen beschikbaar komen voor gezinnen.
2.3    Jongeren
In Purmerend worden jongerenwoningen aangeboden via een jongerencontract. Dit zijn in de meeste gevallen studio’s of tweekamerwoningen tussen de 30 en 50 m2. Vanwege dit karakter zijn deze woningen bij uitstek geschikt voor (alleenstaande) jongeren die hun eerste stappen zetten op de woningmarkt. Een jongerencontract heeft een duur van vijf jaar en is beschikbaar voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar. De inschrijfduur van de jongere blijft bij het aangaan van een jongerencontract behouden. De Stadspartij – Beemster Polder Partij blijft zich inzetten om, waar mogelijk, meer jongerenwoningen te realiseren om zo de wachtlijsten te verkorten.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil ook kwetsbare jongeren de mogelijkheid bieden om zelfstandig te kunnen wonen met en/of zonder begeleiding. Daarom streven we ook naar verdere uitbreiding van het aantal woningen tussen jeugdzorg, Wmo (beschermd wonen) en maatschappelijke opvang in, om een doorgaande lijn in woonaanbod voor 18-/18+ te realiseren.

Programma 2022-2026