Onze visie op (het nieuwe) Purmerend

Voorgeschiedenis in een notendop 

Als per 1 januari 2022 de gemeenten Beemster en Purmerend zijn gefuseerd ontstaat er een gemeente die richting de 100.000 inwoners gaat. Beemster heeft ca 10.000 inwoners en Purmerend ca. 80.000 en zijn beide groeiende. Purmerend heeft een grondgebied van ca. 24 km2, het Beemster grondgebied is bijna drie keer groter ca. 72 km2. Zo ontstaat een stad met een oppervlakte van ca. 100 km2. Het nieuwe Purmerend ziet er dan heel anders uit dan voor de fusie. Als we het in dit programma hebben over Purmerend dan gaat het over de nieuwe gemeente die is ontstaan na de fusie met de Beemster.  
In 1612 viel op initiatief van enige Amsterdamse kooplieden het Beemstermeer droog en ontstond de Beemsterpolder. Er was toen met name grote behoefte aan landbouwgrond, vooral de teelt van kool- en lijnzaad i.v.m. de grote vraag naar plantaardige oliën. Hetgeen in de toenmalige octrooiaanvraag voor drooglegging dan ook prominent stond vermeld. Het is dan van oudsher een productiegebied voor het verkrijgen van voedsel. De droogmakerij is uitgegroeid tot een grootschalig agrarisch productiegebied. 
Sinds 1999 staat de droogmakerij Beemster op de UNESCO- werelderfgoedlijst. Voedselproductie, flora en faunabeheer, erfgoedbeheer en een omvangrijke sociale belevingswereld beheersen in Beemster de normen en waarden.  
De oudste vermelding van Purmerend dateert uit 1327. In 1410 beleende Willem Eggert de heerlijkheid Purmerend van Willem VI. Purmerend heeft zich in de periode 1410-1484 geleidelijk tot een stad ontwikkeld zonder dat daar een afzonderlijke, oorkonde met stadsrechtverlening aan te pas is gekomen. Vanaf de 17e eeuw ontwikkelt het kleine vissersdorp zich als dé marktstad in de regio.  
De naoorlogse ontwikkeling van de stad wordt gekenmerkt door het in de late 60-er jaren van de vorige eeuw aanwijzen van Purmerend als groeistad. Vanaf 1960 heeft Purmerend een opvangfunctie voor de bevolkingsgroei in de regio en in het bijzonder de overloop uit Amsterdam. Om de benodigde uitbreiding te realiseren is de stad gegroeid over het grondgebied van andere gemeenten.   
Purmerend (na de fusie) 
In de nieuwe gemeente Purmerend krijgen de inwoners van Beemster en Purmerend de gemeenschappelijke zorg over een groot beschermd landbouwgebied, een groeikern en is het een gemeente met een regiofunctie. Dat vergt de benodigde dynamische en flexibele bestuurskracht. 
Het nieuwe Purmerend heeft de potentie om verder uit te groeien tot een sociaaleconomisch knooppunt in de regio met daarnaast een hoogwaardige (toeristische) verblijffunctie en productie van landbouwproducten.  
Voorop staat dat de inwoners van Purmerend zich thuis voelen in hun gemeente, wat zich uit in betrokkenheid in het samenleven op hetzelfde gemeentelijke grondgebied.  
Dat betekent samengevat een ontwikkelingsvisie die zich kenmerkt door een gemeente waar: 
  • iedereen zich thuis voelt; 
  • met voldoende passende woningen voor de inwoners; 
  • met economische bedrijvigheid en werkgelegenheid; 
  • het veilig wonen, werken, winkelen en verblijven is; 
  • de zorg is gericht op de behoefte van de inwoners;  
  • recreatie, sport en ontspanningsmogelijkheden zijn; 
  • gevarieerd onderwijs beschikbaar is ook in cultuureducatie; 
  • met uitstekende infrastructuur van, naar en in de stad;  
  • duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn hoog op de agenda staan; 
  • goed bestuur en communicatie gewoon zijn.
Deze punten zijn verwerkt in de 10 hoofdstukken van ons verkiezingsprogramma.

Programma 2022-2026