BESTUUR EN FINANCIËN

Stadhuisgarage
Plan stadhuisgarage
BESTUUR EN FINANCIËN.
Het bestuur heeft de zorg dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer de samenwerking aan te gaan met de verschillende partijen om tot weloverwogen beslissingen te komen. Door een goede samenwerking is het in voorkomende gevallen mogelijk meer voor elkaar te krijgen met minder geld. De financiën moeten op orde zijn, waarbij de mogelijke risico’s gedekt zijn.
10.1    Burgerparticipatie en inspraak
Burgerparticipatie en Inspraak staan hoog in het vaandel bij de Stadspartij – Beemster Polder Partij. Onze inwoners wonen werken recreëren in hun omgeving en zij weten als geen ander wat er niet deugt en of ontbreekt of juist heel fijn is of beter kan. Daarom vindt de Stadspartij – Beemster Polder Partij het heel belangrijk te luisteren naar de inwoners van onze gemeente. Wij hechten waarde aan goede communicatie met dorpsraden en wijkkerngroepen.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij vindt het belangrijk dat inwoners vanaf het begin betrokken worden bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid. Ze dienen betrokken te worden en invloed te krijgen bij het opstellen van werkplannen voor hun buurt die door de gemeenteraad worden vastgesteld. Ook moeten de inwoners betrokken worden bij het toezicht op de uitvoering van de plannen. De gemeente dient zich te houden aan de uitvoering van de vastgestelde plannen. Plannen dienen niet automatisch in een la te verdwijnen. En inspraakprocedures van de gemeente mogen natuurlijk niet in de vakantieperiodes plaatsvinden.
Van buiten naar binnen werken betekent dat wethouders en gemeenteraadsleden vaker de wijken in dienen te gaan om te kijken wat er speelt in de wijken en om met inwoners in gesprek te gaan. Het indienen van een initiatief, waarbij een inwoner een idee aandraagt voor de gemeente, moet zo laagdrempelig mogelijk zijn en er moet altijd serieus worden omgegaan met dergelijke initiatieven. De gemeente dient duidelijke uitleg te geven als een initiatief niet gesteund zal worden. De wijkmanagers stimuleren inwoners om mee te denken en mee te doen.
10.2    Communicatie
De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers. Daarbij is een goede communicatie van groot belang. Door een goede communicatie is het mogelijk om bewoners meer mee te laten doen in de ontwikkeling van de stad. Het van buiten naar binnen werken krijgt hierdoor gestalte.
De gemeente communiceert op verschillende manieren naar de bewoners zoals via sociale media, weekbladen, e-mail, telefonisch en bewonersbrieven.
Brieven en e-mails van bewoners aan de gemeente dienen binnen de termijnen, dus binnen vier weken, beantwoord te zijn. Ook als de klacht niet binnen deze termijn is afgehandeld, dienen bewoners hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.
Tijdens rampen of andere calamiteiten moet de gemeente, en bij voorkeur de burgemeester of verantwoordelijk wethouder, de bewoners voortdurend op de hoogte stellen van de actuele situatie.
10.3    Publieksdienstverlening
Het Klantcontactcentrum van de gemeente zal goed bereikbaar dienen te blijven. Iemand die hulp of informatie vraagt van de gemeente zal zo snel mogelijk geholpen worden, zonder eindeloos te worden doorverwezen.
Bedrijven dienen alle benodigde documenten en vergunningen snel en zonder problemen via één loket te kunnen verkrijgen. De achter dit loket functionerende afdelingen dienen daartoe goed met elkaar samen te werken.
10.4    Digitalisering
Het verder digitaliseren neemt grotere vormen aan, denk aan de Mijngemeente app en het gebruik van Whatsapp. Het is ook voor de burger prettig dat je kan kiezen op welke manier je contact kunt opnemen met de gemeente. Maar nog niet alle ICT-systemen sluiten naadloos aan bij het verwerken van de diverse processen. Dit is nog wel een punt van verbetering.
Op klachten of meldingen via de website of per e-mail moet sneller gereageerd worden. Digitale klachten en meldingen dienen net zo volwaardig behandeld te worden als telefonische klachten. De gemeente dient op elke klacht of melding een terugkoppeling naar de indiener te geven.
Alle vergaderstukken, mits openbaar, moeten eenvoudig terug te vinden zijn via de gemeentelijke website. Vergunningen dienen zoveel mogelijk digitaal verstrekt te worden. Ook een uittreksel uit het bevolkingsregister moet via internet aan te vragen zijn.
Het moet voor bewoners en ondernemers via de website op een eenvoudige manier duidelijk worden op welke manieren zij invloed kunnen uitoefenen op het gemeentelijk beleid. De gemeentelijke website moet blijven voldoen aan de webrichtlijnen voor gebruiksvriendelijke websites, zodat ook visueel gehandicapten de website gemakkelijk kunnen raadplegen.
10.5    Privacy & Gegevensbescherming
We leven in een informatie- en netwerksamenleving die steeds complexer wordt. Bij de verwerking en opslag van persoonsgegevens van inwoners en personeel heeft de gemeente een grote verantwoordelijkheid. Privacy is een essentieel en complex vraagstuk. Dit komt onder andere door de toenemende digitalisering van de samenleving en dienstverlening van gemeenten, de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten, de gegevensuitwisseling met (keten)partners, de technische mogelijkheden en veranderende wetgeving. Privacy raakt de hele gemeentelijke organisatie en verdient, samen met informatiebeveiliging, continu aandacht.
10.6    Belastingen, financiën
Purmerend dient een gezond financieel beleid te voeren. Inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te zijn.
Door op een zorgvuldige manier aan te besteden, moet voorkomen worden dat bij grote projecten de budgetten fors worden overschreden.
Met lokale lastenverhogingen moet met uiterste terughoudendheid worden omgegaan. Op leges, afvalstoffenheffing, rioolbelasting en het uitgeven van een identiteitskaart of rijbewijs mag de gemeente geen winst maken. Onroerend Zaak Belasting (OZB) moet voor zover mogelijk op het huidige niveau blijven. Trendmatige verhoging mag alleen met het inflatiecorrectiepercentage.
Voor commerciële bouwactiviteiten (bouwen voor verkoop van woningen, bedrijfs- en winkelpanden) dient het grondbeleid erop gericht te zijn dat de kosten op basis van de Wet ruimtelijke ordening voor grondexploitaties worden bepaald met de plankostenscan. Voor bouwactiviteiten, d.w.z. tot en met 3 woningen en bedrijfsmatig bouwen op eigen terrein en voor eigen gebruik, dienen leges te worden betaald op basis van door de gemeenteraad vastgestelde tarieven. Dit met het oog op transparantie, voorkomen van willekeur en efficiency. De leges zijn kostendekkend.
Eventuele kosten die samenhangen met de Werelderfgoed status worden op deze wijze zo veel als mogelijk verdeeld en niet alleen verhaald op de bewoners en bedrijven in het buitengebied.
Subsidies worden alleen verstrekt aan activiteiten die van algemeen nut zijn voor de Purmerendse samenleving en aan nuttige maatschappelijke activiteiten die anders niet van de grond komen of zelfs verdwijnen. Initiatieven met een eigenbelang, prestigeprojecten en activiteiten voor of van mensen of organisaties die het zelf kunnen betalen, dienen geen subsidie meer te ontvangen. Bovendien zijn wij voorstander van het subsidiëren van activiteiten en niet van functies.
Voor de minima dient gemeentelijke financiële ondersteuning te blijven bestaan. Vooral gezinnen met kinderen moeten worden ondersteund. Kinderen uit deze gezinnen dienen te kunnen blijven deelnemen aan sport, cultuur en onderwijs.
De algemene reserve moet zijn afgestemd op de reële risico’s die Purmerend kan lopen.
10.7    Algemeen bestuur

Gemeentebestuurders dienen zich te allen tijde te houden aan de gestelde integriteitseisen. Declaraties van bestuurders dienen jaarlijks openbaar gemaakt te worden om te kunnen controleren of zij integer handelen.

Er moet kritisch gekeken blijven worden naar de inhuur van adviesbureaus en interim-managers. Vaak zit er in de ambtelijke organisatie genoeg kennis om dit zelf op te pakken. Er kan flink bespaard worden op onnodige gemeentelijke onderzoeken. Het is veel belangrijker om wat is onderzocht nu eens uit te voeren.

Alle vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies moeten in het openbaar plaatsvinden. Hiermee wordt achterkamertjespolitiek vermeden. Vergaderingen mogen alleen achter gesloten deuren plaatsvinden als hiervoor een duidelijk gemeentelijk of privacybelang bestaat. Geheimhouding van stukken moet zeer terughoudend worden toegepast.

Bij bestuurlijke besluitvorming zal het voortraject democratisch en voldoende transparant dienen te zijn, zodat raadsleden niet het gevoel krijgen ‘iets door de strot geduwd’ te krijgen. De raad mag nooit bewust informatie onthouden worden of te laat geïnformeerd worden door het college van B&W.

10.8    Regionale samenwerking
Purmerend maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit is een samenwerkingsverband, waarmee Purmerend invloed kan uitoefenen naar zowel de Provincie als het Rijk.
In samenwerking met de regiogemeenten kunnen goede afspraken worden gemaakt om de werkgelegenheid en de woningmarkt te stimuleren, het toerisme te bevorderen en de bereikbaarheid op provinciale wegen te verbeteren.
Purmerend is samen met 8 andere gemeenten en provincie Noord-Holland participant in recreatiegebied ’t Twiske. In een samenwerkingsverband is het gebruikelijk dat er ook gezamenlijk beslissingen worden genomen. Dat is hier ten dele het geval, Oostzaan en Landsmeer, gemeenten die financieel een veel lagere beheer bijdrage doen dan Purmerend, willen eenzijdig hun stempel drukken op zaken zoals evenementen, overnachtingen en het vestigen van een natuurcamping in het recreatiegebied. De Stadspartij – Beemster Polder Partij vindt deze situatie ongewenst en verzet zich hier ook tegen. In uiterste noodzaak moet worden overwogen om de deelname in het recreatieschap te beëindigen.
 

Programma 2022-2026