KUNST, CULTUUR, RECREATIE, SPORT EN ONTSPANNING

Natuur- en recreatiegebied Kom A7 Impressie raadsstukken
KUNST, CULTUUR, RECREATIE, SPORT EN ONTSPANNING.
7.1    Recreatie, evenementen en vrije tijd
Om gezond en vitaal te blijven wil de Stadspartij – Beemster Polder Partij vooral inzetten op duurzaam leven met mogelijkheid om te sporten in de eigen omgeving. Dat kan via verenigingen zijn of in de openbare ruimte. Samen met de omliggende gemeente is het mogelijk om plannen te maken om het groengebied om Purmerend heen zo goed mogelijk in te richten met fiets, loop en vaarroutes. Zo kan je dichtbij genieten van de natuur. Waterland is zo mooi, de mensen komen uit de hele wereld hiernaartoe om het oud Hollandse leven te zien en te beleven met zijn oude dorps en stadskernen en niet onbelangrijk het Beemster Werelderfgoed. Hoe mooi is het dat wij uit onze stad zo dit bijzonder gebied in kunnen rijden dan wel lopen.
Zwemmen in open water vinden veel jongeren in de zomer leuk. Daar wordt in en om Purmerend veel gebruik van gemaakt. Daarom zouden we deze en extra zwemplekken beter willen faciliteren en verbeteren. Bijvoorbeeld door een extra trappetje te plaatsen in verband met de veiligheid, een fietsenrek neer te zetten om fietsen op het pad te voorkomen en een extra prullenbak te plaatsen om het schoon te houden. Daarnaast dienen deze plekken in de zomermaanden te worden onderhouden. De sport en recreatievoorzieningen op peil houden en uitbreiden is een speerpunt van de Stadspartij – Beemster Polder Partij.
Het ontwikkelen van “Volkstuinen onder glas”, een concept dat in Almere al een feit is kan in onze ogen ook in de Beemster een kans krijgen.
7.2    Toerisme
Om toeristen en bezoekers meerdere dagen te kunnen laten verblijven in onze regio is het noodzakelijk dat het hotel in de kom van de A7 er daadwerkelijk gaat komen.
Het zal een versterking zijn van het aantal bezoekers aan de binnenstad en Beemster. Van der Valk wil graag de samenwerking aangaan met de ondernemers in Purmerend. Dat is tevens goed voor de toelevering en het aantal arbeids- en opleidingsplaatsen. Purmerend heeft die opleidingsplaatsen hard nodig voor horecapersoneel. Voor de corona was er personeel te weinig dat heeft in de grote steden ertoe geleid dat horecazaken het niet meer konden bolwerken en moesten sluiten. Dat willen wij voorkomen door te investeren in de horeca zelf om mensen op te leiden. Van der Valk zal 150 arbeidsplaatsen opleveren.
Kleinschalige B&B in het buitengebied zijn een waardevolle aanvulling voor het verblijven in onze gemeente. Logeren in een hotel of B&B geeft toeristen de mogelijkheid om te eten, beleven en genieten van onze gemeente en van fijne streekproducten uit Beemster en onze regio.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij ondersteunt de missie van VISIT Beemster: “We gaan voor het op de kaart zetten van het Werelderfgoed door dit aan iedereen te laten zien, op een unieke manier die past bij het karakter van De Beemster. “
De Stadspartij – Beemster Polder Partij onderschrijft de keuze voor kwaliteitstoerisme, passend bij de kleinschaligheid van De Beemster, met respect voor mens en het milieu zoals dat nu in de polder aanwezig is en een passende verbinding tussen erfgoed, cultuur en economie.
Basis van De Beemster blijft voor Stadspartij – Beemster Polder Partij de agrarische ondernemer die al vanaf het ontstaan van De Beemster het landschap heeft onderhouden. Beemster is geen museum maar een werkpolder. Soms kunnen agrarisch ondernemen en toerisme botsen met elkaar. Middels de aanpassingen aan het bestemmingsplan Buitengebied zullen hierin toekomstbestendige mogelijkheden worden gerealiseerd.
7.3    Kunst en cultuur
Kunst en cultuur dienen niet alleen maar voor een kleine doelgroep beschikbaar te zijn. Daar waar de gemeente investeert, zal kunst en cultuur beschikbaar zijn voor alle Purmerenders. Het huidige cultuuraanbod dient behouden te blijven en waar mogelijk te worden versterkt door meer samenwerking tussen organisaties.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij steunt het streven van Het Historisch Genootschap Beemster om het Agrarisch Museum Westerhem uit te breiden tot een Bezoekerscentrum voor het UNESCO Werelderfgoed met een Beemster Museum.
De Beemster Feestweek moet behouden blijven.
Het is de ambitie dat de Kaasmarkt en omgeving het culturele hart van Purmerend gaat worden. Het Purmerends Museum is bezig om te vernieuwen en zal een grotere betekenis krijgen voor de stad. Zij zal binnen de stadspromotie een belangrijke functie dienen te krijgen om te laten zien wat Purmerend historisch te bieden heeft.
Theater De Purmaryn blijft in de binnenstad gevestigd. Tegelijkertijd dient in de programmering van De Purmaryn geïnvesteerd te worden om een mooi aantrekkelijk programma te blijven bieden. Cultuurhuis Wherelant voorziet in aanvulling daarop in een behoefte van veel Purmerendse inwoners. Ook cultuuronderwijs aan scholieren van het primair- en middelbaar onderwijs wordt door Wherelant, het NKT en anderen zoals de muziekschool verzorgd. De Stadspartij – Beemster Polder Partij vindt dat dergelijke instellingen bestaansrecht hebben en dus ondersteund moeten blijven door de gemeente.
Onder de Linden in Middenbeemster biedt een podium voor kleinschalige optredens en startende artiesten. Met daarnaast zaalhuur en een vergaderlocatie samen met de Keijserin is Onder de Linden een waardevolle locatie voor kunst en cultuur. Ook één- of meerdaagse culturele evenementen zouden daar mogelijk moeten blijven.
Theater De Verbeelding moet gebruik kunnen blijven maken van de theaterzaal bij Pop- en cultuurpodium P3. De Verbeelding dient ondersteuning te krijgen om lokaal talent een podium te bieden. Daarnaast moet zij de kans krijgen om projecten te ontwikkelingen in het kader van eenzaamheid, waarbij het voor o.a. minima en senioren mogelijk wordt een voorstelling gratis bij te wonen.
Het is ons streven dat Het Leeghwaterpark een Vondelparkachtige uitstraling krijgt. Het Amfitheater kan worden opgeknapt en geactiveerd, inclusief het verschaffen van een benodigd budget. Er is behoefte aan een initiatief van een ondernemer en/of diverse (culturele) organisaties en bewoners die de handen ineen kunnen slaan en samen een stichting oprichten van waaruit het openluchttheater beheerd wordt. Ook een horecagelegenheid kan hier mogelijk zijn.
Het IJsbaanterrein Middenbeemster moet behouden blijven als “Evenemententerrein”. Het biedt een absoluut centraal gelegen oplossing voor het houden van evenementen van welke aard dan ook in de Beemster en draagt bij aan de gemeenschapszin en sociale contacten.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij is bereid een discussie over stolpenbeleid aan te gaan.
7.4    Winkels, markten en horeca
In Purmerend heeft iedere wijk zijn eigen wijkwinkelcentrum. Deze dateren vanuit de verschillende groeimomenten van de stad.
Het Makado centrum is zeker toe aan vervanging en zijn de gesprekken met de eigenaar belangrijk om straks een mooi en functioneel winkel ontmoetingscentrum te hebben waardoor de dan opgeknapte wijk Wheermolen klaar is voor de toekomst. De Stadspartij – Beemster Polder Partij zou ook graag zien dat wijkeconomie in de verschillende wijken een kans kan krijgen. Dit zijn kleinschalige winkels of horecagelegenheden die kans bieden om sfeer en gezelligheid in de wijk een kans te geven. Denk aan een reparatie winkeltje van een klein technisch bedrijfje. Eenvoudige catering voor verse maaltijden tegen een laag bedrag voor mensen zoals gepensioneerden of werkenden die geen zin hebben of geen tijd hebben om te koken. Op die manier kan je toch een gezonde maaltijd nuttigen dicht bij huis. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen van de service en dienstverlening dichtbij huis.
De Koemarkt is het horecaplein van Purmerend, met grote terrassen. Tijdens de coronaperiode toen de horeca weer open mocht zijn is met de veilige afstand van 1,5 meter het mogelijk gebleken om de terrassen meer uit te breiden naar het midden van het plein. Dit is tijdelijk totdat men weer gewoon op normale afstand kan zitten. De Stadspartij – Beemster Polder Partij is van mening dat de horeca nog jaren nodig heeft om de schulden die zijn opgebouwd weer terug te verdienen. De Stadspartij – Beemster Polder Partij is van mening dat de uitbreiding wel eens structureel kan worden met de verplichting om de terrassen in te korten tot de oude opstelling als er evenementen zijn. Juist de evenementen maken de binnenstad en met name de Koemarkt zo leuk en sfeervol. De Kaasmarkt is het andere plein waar aandacht aan gegeven kan worden. Door in de looproute horecagelegenheden op te nemen krijg je van die leuke gevelterrasjes met kleur en sfeer zodat de binnenstad aantrekkelijk is om te verblijven.
7.5    Sport
Een vitale en veerkrachtige bevolking is de basis voor onze samenleving en onze welvaart. Door sport ontmoeten mensen uit alle lagen van de bevolking elkaar en dit bevordert de samenhang in onze samenleving en krijgt zo een sociale betekenis. Sport heeft een intrinsieke waarde als vorm van vrijetijdsbesteding én heeft maatschappelijke betekenis omdat sport kan bijdragen aan andere doelen en beleidsterreinen, zoals de volksgezondheid (preventie en zorg) en het welzijn van de bevolking (cohesie en participatie). Daarnaast draagt sport bij aan de bestrijding bewegingsarmoede en eenzaamheid.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij is positief over de samenwerking tussen de verschillende partijen, zorg, onderwijs, Spurd, Sportraad, verenigingen en de gemeente. Samen hebben zij het lokale sportakkoord ondertekend en gaan samen de vastgestelde sportvisie uitvoeren. Dat is de manier van werken die werkt. Samen de verschillende gestelde doelen bereiken om zodoende een sportieve vitale gemeente te willen zijn.
In ons programma krijgen met name de waardevolle adviezen en aanbevelingen van de Sportraad een prominente plaats.
De belangrijke rol van de Purmerendse Sportraad moet dan ook versterkt worden, om samenwerking tussen de gemeente, sportstichting Spurd en de sportverenigingen blijvend te waarborgen.
De bevordering van de actualisering en het volgen van de uitvoering van de door de gemeente vastgestelde Sportnota ziet de Stadspartij – Beemster Polder Partij dan ook als een belangrijke taak voor de Sportraad.
Breedtesport vormt de basis van de samenleving. Er dient een ruime vorm van bewegingsaanbod te zijn. Het bewegingsaanbod kan divers zijn, zoals in verenigingsverband, commercieel aanbod, maar ook in de openbare ruimte zoals sportveldjes, routes voor de hardlopers, of brede veilige fietspaden in en rond de stad.
De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Bij de plannen ‘Purmerend 2040’ dient er voldoende ruimte te zijn voor aanbod van breedtesport in iedere wijk.
Het bewegingsaanbod moet betaalbaar blijven waardoor dit laagdrempelig is voor alle doelgroepen. Het huidige beleid vanuit de gemeente dient dus voortgezet te worden. Omdat de kosten van verenigingen stijgen door de eisen die wet- en regelgeving stellen aan horeca, veiligheid en competenties van trainers, mogen de tarieven niet meer stijgen dan de inflatie. De Stadspartij – Beemster Polder Partij streeft naar vrijstelling van gemeentelijke belastingen voor sportverenigingen. Om elke vereniging in staat te stellen een goed sponsor- en reclamebeleid te ontwikkelen moet de gemeentelijke regelgeving rond reclame-uitingen worden versoepeld.
Het ‘Jeugdfonds Sport & Cultuur’ en de ‘MeerDoen-regeling’ moeten worden gehandhaafd en meer onder de aandacht van de verenigingen worden gebracht.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij is voorstander van doelgroepenbeleid bij subsidies, waarmee naast de bestaande jeugdsubsidie ook subsidies voor (ex) Coronapatiënten, 60+ bewegingsaanbod, bewegingsaanbod voor inwoners met een lichamelijk- of geestelijke handicap etc. kunnen worden gegeven. Bij dit beleid dient het overgewicht bij kinderen extra aandacht te krijgen. Uit preventief oogpunt dient de jeugdsubsidie te worden verhoogd.
Het tekort aan vrijwilligers bij sportverenigingen is al jaren aan de orde. De gemeente kan ondersteuning bieden, bijvoorbeeld met een goed vrijwilligersbeleid, goede trainingen en opleidingsmogelijkheden, evenals verzekeringen en onkostenvergoedingen.
Voor de begeleiding van de jeugd, van kwetsbare groepen en van talenten en (potentiële) topsporters zouden meer (gecombineerde) betaalde banen in de sport kunnen worden gecreëerd. Deze professionele krachten kunnen ook inzetbaar zijn voor de samenwerking met de opvang, het onderwijs (mbo/hbo), welzijn en zorg (mbo, hbo) en andere sectoren waar een zeker opleidingsniveau wordt gevraagd.
De gemeente zoekt meer de samenwerking met de topsporters om meer mogelijkheden te bieden voor het stimuleren van jongeren en ouderen tot het bedrijven van een sport. Denk hierbij aan het invullen van een stage en werkplekken bij Spurd en het onderwijs.
Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van deze tijd.
Dit vraagt nieuwe investeringen gericht op een ruimer en veelzijdiger aanbod van sport. Alle sportaccommodaties dienen goed bereikbaar zijn met in de avond veilige en verlichte fiets- en voetpaden. Alle sportaccommodaties dienen toegankelijk te worden gemaakt voor rolstoelers, visueel gehandicapten en mensen met een scootmobiel.
De gemeente dient over de gemeentegrens te kijken als er sprake is van het creëren van topsportaccommodaties of accommodaties die gezien de omvang van de sport regionaal beoefend kunnen worden.
Clubhuizen en kleedruimtes van sportverenigingen zijn na een groot aantal gebruiksjaren toe aan ingrijpend onderhoud waarvoor de verenigingen de financiering moeten regelen. De gemeentegarantie voor de (ver)bouw van clubaccommodaties van sportverenigingen dient gehandhaafd te blijven. Als
accommodaties na 40 jaar zijn afgeschreven zou nieuwbouw kunnen worden overwogen, waarbij de gemeente en de vereniging tot een gezamenlijke, betaalbare, financiering komen.
Gezien de demografische ontwikkelingen van Purmerend, de vraag uit het onderwijs en de huidige vraag naar sportaccommodatie voor zaalsporten zal De Karekiet een multifunctioneel karakter dienen te hebben. Ook de accommodatie van SV Beemster
is sterk gedateerd en aan vervanging toe met als uitgangspunt multifunctioneel gebruik.
Het Leeghwaterbad heeft een ideale ligging en is populair. Voor een stad groeiend naar meer dan 100.000 inwoners is een buitenbad en een ligweide gewenst.
De functie van het Leeghwaterbad zou verder kunnen worden benut door het Leeghwaterbad door te ontwikkelen tot een regionaal vrijetijdscentrum én sport- en gezondheidscentrum. Hierbij kan een diversiteit van bewegingsaanbod worden geboden gelieerd aan het water.
Groei bij sportverenigingen of het clusteren van verenigingen op bestaande of nieuwe locaties vereist beleid op lange termijn. Gezien de vaak lange doorlooptijd is het zaak om hier nu al initiatieven voor te gaan ondernemen.
PurmerValley en H20 E game en Esports, met een prachtig stadion naast industrieterrein de Koog, zal de vorm kunnen krijgen van een campus op de Koog, waar gestudeerd, gewerkt overnachting en gewoond kan worden. Daarbij de horeca en sportgelegenheden voor ontspanning. De fysieke sportwereld daaromheen geeft mooie kansen om verder zorg te dragen voor beleving en sporten voor alle leeftijden waarbij eenieder zijn eigen snelheid en inzet kan bepalen. Esports is topsport en zal door de Stadspartij – Beemster Polder Partij zoveel mogelijk worden ondersteund.
Ook kleinere sporten, zoals American Football, dienen een kans te krijgen om zich binnen Purmerend te ontwikkelen en dienen geholpen te worden bij het vinden van een passende accommodatie. Daarnaast moet een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw indoor & outdoor sportcentrum voor tennis & padel worden overwogen.
Het aantal uren sportontwikkeling in het basisonderwijs moet in samenwerking met sportverenigingen en onder leiding van goede sportvakleerkrachten, verder uitgebreid worden.
Gezien de afnemende belangstelling voor de JeugdSportPas (voor kinderen basisonderwijs) dient deze voorziening een nieuwe impuls te krijgen. Daarnaast dient de doelgroep te worden uitgebreid tot 18 jaar. De overgang van primair onderwijs naar middelbaar onderwijs is een moment dat jeugdleden afhaken. Door de leeftijd op te rekken is er in ieder geval een grotere kans dat de jongeren blijven bewegen georganiseerd of niet.
Purmerend mag trots zijn op rond de 20 topsporters in verschillende sporten. De gemeente zoekt meer de samenwerking met de topsporters om meer mogelijkheden te bieden voor het stimuleren van jongeren en ouderen tot het bedrijven van een sport. Denk hierbij aan het invullen van een stage en werkplekken bij Spurd en het onderwijs. Hiermee kan Purmerend een kweekvijver voor topsporters worden.
Lokale talenten hebben een belangrijke rol. Zowel in de wijk waar ze wonen, op de vereniging waar ze sporten, op scholen, overal. Zij inspireren anderen om te gaan bewegen en hebben een positieve invloed op de stadspromotie. Talentontwikkeling is in de eerste plaats een zaak tussen de vereniging en de (sub) topsporter. Wel kan de gemeente daarbij faciliterend optreden. Bijvoorbeeld door het creëren van samenwerkingsverbanden tussen stadspromotie, (top) sporters en verenigingen.
Om de topsporter beter te laten ontwikkelen en na een blessure sneller en beter te laten herstellen moet het mogelijk zijn om naar keuze van een sportfaciliteit in Purmerend gebruik te maken. Denk aan een pas voor het zwembad en het inkopen van ondersteunende trainingsapparatuur waar ook breedtesporters gebruik van kunnen maken.
Evenementen dienen te voldoen aan vele vergunningen maar dienen ook aan eisen te voldoen op het gebied van veiligheid, verkeersregulering en EHBO etc. De gemeente dient hierbij faciliterend op te treden. De gemeente dient het aanbod te bevorderen van cursussen en kadertrainingen, zoals EHBO, omgaan met alcoholgebruik en met agressie en geweld voor bestuursleden en vrijwilligers van sportverenigingen.
Het beleid dient er op gericht te zijn de duurzaamheid van sportaccommodaties te verbeteren. Sportvelden dienen weliswaar energiezuinig te zijn maar ook goed verlicht, zodat ze ook in de avonduren te gebruiken zijn. Investeren in de isolatie van de accommodaties en zonnepanelen leiden structureel tot lagere verbruikslasten.
Omdat naast de beschikbare subsidies een eigen bijdrage door de vereniging noodzakelijk is zou de gemeente een passende financieringsvorm kunnen aanbieden waardoor vertraging van het verduurzamen wordt opgelost.
Denksport is een vorm van sporten. Bij denksporten staat het centraal dat je erg hard moet nadenken om te kunnen winnen, zoals bij dammen, schaken en bridgen, maar ook puzzelen, sudoku en de vele andere kaart- en/of bordspellen zijn een bezigheid waarin mensen zich met elkander meten.
 
 
 
 

Programma 2022-2026