Speerpunten

 

 

Onze speerpunten.

 1. Van buiten naar binnen werken. Luisteren naar de inwoners is een grondbeginsel van De Stadspartij – Beemster Polder Partij. Dat maken we waardoor merkbaar naar de inwoners luisteren. Vanzelfsprekend zullen we dit ook in de volgende raadsperiode blijven doen en stimuleren.
 2. Een weerbare samenleving. De Stadspartij – Beemster Polder Partij stimuleert en ontplooit initiatieven die verdraagzaamheid, respect en weerbaarheid van de inwoners vergroten waardoor de inwoners meer met elkaar verbonden zijn, elkaar respecteren en steunen.
 3. Een complete gemeente. De Stadspartij – Beemster Polder Partij streeft naar een complete gemeente, waarin ruimte is voor een gezonde woon- en leefomgeving, maar ook voor bedrijven, winkels, verenigingen, recreatie en sport en cultuur. Wij willen een eerlijke en transparante afweging maken tussen de soms strijdige belangen.
 4. Aanpakken van de woningnood in Purmerend en Beemster. De Stadspartij – Beemster Polder Partij vindt dat er zoveel mogelijk woningen moeten worden gebouwd, zonder de leefbaarheid binnen de wijken verder aan te tasten. Dus geen groen of laagbouw (zoals vrijkomende schoollocaties) om zetten in niet passende (hoog) bouw. Wat ons betreft zijn na de voltooiing van de huidige bouwplannen de grenzen van het binnenwijks bouwen (verdichtingsbouw) bereikt. Het bouwen op eigen grondgebied zoals Purmerend Zuid-Zuid staat wat ons betreft niet ter discussie.
 5. De veiligheid van de verkeersdeelnemers. De Stadspartij – Beemster Polder Partij streeft naar verbetering van de infrastructuur die nodig is om te voorkomen dat de stad vastloopt. Veiligheid en verkeersbewegingen dienen in evenwicht te zijn. Daarbij denkt de Stadspartij – Beemster Polder Partij aan veilige oversteekplaatsen aan de Grotenhuysweg en de van Osweg. De veiligheid en leefbaarheid van de inwoners staat daarbij voorop.
 6. Goede onderwijsvoorzieningen. De Stadspartij – Beemster Polder Partij staat voor de investeringen die nodig zijn om voor alle leerlingen en studenten onderwijs in een goede en veilige omgeving mogelijk te maken. Wij zullen binnen de mogelijkheden die er financieel zijn het ideale plaatje trachten te bereiken.
 7. Openluchtzwembad met ligweide. De Stadspartij – Beemster Polder Partij is voorstander van de uitbreiding van het Leeghwaterbad met een openluchtzwembad en een ligweide voor de jongeren, het realiseren van voorzieningen voor het zwemmen in open water en meer sportgelegenheid (calisthenics) in de wijken en parken.
 8. Een Gezondheidscentrum in Middenbeemster. De Stadspartij – Beemster Polder Partij is voorstander van de vestiging van de huisartsen, fysiotherapeuten en apotheek bij elkaar in een nieuw gezondheidscentrum op het Tobias de Coeneplein in Middenbeemster.
 9. Hard rijden tegengaan. De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil hard rijden tegen gaan door snelheidsbeperkende maatregelen toe te passen waar dat noodzakelijk is, zoals o.a. het plaatsen van Flexdrempels in de Overlanderstraat.
 10. Het oplossen van parkeeroverlast. De Stadspartij – Beemster Polder Partij is daar voorstander van het realiseren van parkeergarages (minder parkeren op straat) en in het uiterste geval het invoeren van parkeervergunningen om parkeeroverlast te beperken
 11. Veiligheid voor alle inwoners. De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil dat de wijkagent meer te zien is in de wijk, dat er voldoende handhavers zijn en dat initiatieven zoals Ogen en Oren worden gesteund. Goede buitenverlichting en goed onderhoud van voetpaden en groenvoorzieningen dragen bij aan de veiligheid in de wijk.
 12. Uitbreiden van sport en recreatievoorzieningen. De Stadspartij – Beemster Polder Partij hecht veel waarde aan een ruime vorm van bewegingsaanbod. Wij zijn daarom voorstander van uitbreiding van activiteiten overdag op de sportcomplexen, zowel voor senioren als voor (aankomende) topsporters en de realisatie van een nieuw indoor & outdoor sportcentrum voor tennis & padel in Purmerend behoren tot dit speerpunt.
 13. PurmerValley en H20 E game en Esports. De Stadspartij – Beemster Polder Partij ondersteunt de ontwikkeling van een campus op de Koog, waar gestudeerd, gewerkt en gewoond kan worden met de daarbij behorende horeca en sportgelegenheden voor ontspanning.
 14. Realiseren ‘Knarrenhof’. Een Knarrenhof is een combinatie van de hofjes van vroeger en de gemakken van nu. De Stadspartij – Beemster Polder Partij steunt initiatieven om een Knarrenhof in diverse wijken, zowel in Purmerend als Beemster te realiseren.
 15. Investeren in de economische ontwikkeling. De Stadspartij – Beemster Polder Partij is van mening dat de gemeente een goede en proactieve citymarketing moet voeren om een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en publiekstrekkende winkels te creëren. Duurzame economische ontwikkelingen moeten voorrang krijgen op niet-duurzame.
 16. Verbeteren van het Amfitheater. De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil het Leeghwaterpark een Vondelparkachtige uitstraling geven, inclusief een horecagelegenheid. Wij steunen initiatieven van ondernemers, organisaties en bewoners en zijn bereid hiervoor een passend budget beschikbaar te stellen.
 17. Een Portefeuille Agrarische Zaken (PAZ). De Stadspartij – Beemster Polder Partij is van mening dat met name voor het buitengebied extra aandacht nodig is om ruimtelijke ordening in goede banen te leiden met oog voor het economisch belang en de kernkwaliteiten.
 18. Recreatie en toerisme. De Stadspartij – Beemster Polder Partij. is voorstander van goede logeer accommodaties, waarbij de komst van een hotel in de Kom A7 kansen biedt om dit gebied te verbeteren. Wij steunen stichting VISIT Beemster bij de realisatie van haar doelstellingen voor 2021-2026 en Het Historisch Genootschap Beemster bij de uitbreiding van het agrarisch museum Westerhem tot een bezoekerscentrum voor het UNESCO Werelderfgoed Beemster.
 19. “Klimaat-proof” maken van woningen en bedrijven. De Stadspartij – Beemster Polder Partij zoekt naar mogelijkheden om het voor elk gezin en bedrijf mogelijk te maken hun woning en bedrijf klimaat-proof te maken. De kosten en opbrengsten dienen in balans te zijn en het voordeel moet op termijn ten goede komen aan de gebruikers.
 20. Behoud IJsbaanterrein Middenbeemster als “Evenemententerrein”.

Programma 2022-2026