VEILIGHEID

VEILIGHEID.
Een gemeente kan niet fijn en prettig zijn om te leven of te werken als het er niet veilig zou zijn. 100% veiligheid is niet te garanderen. Wel kun je de leefbaarheid van een stad vergroten om een gemeente schoon, heel en veilig te houden. Zowel woonwijken als bedrijfsterreinen dienen goed te worden onderhouden. De openbare ruimte is geen opslagterrein.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil dat er een kwaliteitsslag wordt gemaakt op de bedrijfsterreinen waarbij eigenaren op het bedrijfsterrein zelf zorgen voor netheid en uitstraling van het terrein. De gemeente moet, na een aanmaning, bestuurlijk kunnen optreden op kosten van de ondernemer.
Nu zien wij dat veel terreinen, vooral de bedrijfsverzamelgebouwen, aantrekkelijk zijn voor criminele zaken. De Stadspartij – Beemster Polder Partij ziet liever dat dit soort zaken worden bemoeilijkt en is blij dat er binnen de gemeente met goedkeuring van de Stadspartij – Beemster Polder Partij een team Ondermijning werkzaam is.
Vaak zie je dingen niet maar ze zijn er wel. Daarom is het goed dat mensen zaken kunnen melden die niet goed zijn bij Meld Misdaad Anoniem, waar de gemeente Purmerend bij is aangesloten.
Verder is de Stadspartij – Beemster Polder Partij groot voorstander van uitbreiding van camera’s (tijdelijk of permanent) op de openbare weg als er sprake is van wanordelijk of overlast gevend gedrag. Het is wel noodzakelijk dat deze camera’s live worden uitgekeken om direct de politie en/of handhaving te kunnen aansturen.
Purmerend moet een gemeente zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen. De gemeente, politie, justitie en de brandweer hebben daarin een regiefunctie en hebben vanuit hun takenpakket ook een faciliterende rol.
Bewoners moeten zich veilig kunnen voelen. Dat gaat verder dan algemene maatregelen om onveilige situaties te voorkomen. Het gaat ook om op elkaar passen, snelle reactie bij meldingen, een vertrouwd gezicht in de wijk of de buurt.
In onze gemeente hebben we brandweerlieden die in vaste dienst zijn en vrijwilligers. Beide zijn professioneel opgeleid en getraind. De vrijwilliger doet dit werk naast zijn of haar baan elders of vanuit eigen bedrijf. Deze historisch gegroeide dienstverlenende organisatie, met voor gelijk werk verschillende beloningssystemen, is in de ogen van de Europese wetgeving ongeoorloofd. Dat zou in de praktijk betekenen dat iedereen een vaste betrekking moet krijgen. Dan zullen de meeste vrijwilligers hun vaste werk moeten opzeggen of hun bedrijf moeten opheffen. Zij zullen dan kiezen voor het stoppen met deze dienstverlening. In navolging van de Reddingsbrigade zou er een andere rechtsvorm zoals een stichting in het leven geroepen kunnen worden. Of het wordt zaak dat aangetoond wordt dat het werk van de professional in vaste dienst vele andere taken omvat en daarvoor zijn extra beloning ontvangt. Maar voor ons staat vast dat de vrijwillige brandweer behouden blijft voor onze gemeente.
4.1    Verkeersveiligheid
De Stadspartij – Beemster Polder Partij zet zich in voor veiligheid in het verkeer. Veelal op aangeven van de bewoners worden snelheidsbeperkende maatregelen doorgevoerd. Ook de locatie voor scholen wordt hierin meegenomen. De school zal zoveel als mogelijk op een veilige manier bereikbaar zijn voor de kinderen en de ouders.
Waar even mogelijk moet te hard rijden in de woonwijken en dorpskernen en de doorgaande wegen in de Beemster worden teruggedrongen.
Om de veiligheid voor met name de kwetsbare deelnemers zoveel mogelijk te vergroten dienen de struiken op hoeken, kruispunten en oversteekplaatsen laag worden gehouden. De veiligheid van voetgangers en fietsers op de buitenwegen zonder vrij liggende voet- of fietspaden verdient dringend aandacht.
De verlichting in donkere straten en stegen dient te worden verbeterd. De Stadspartij – Beemster Polder Partij staat voor “Duurzaam veilig in het buitengebied” in combinatie met aandacht voor leefbaarheid.
4.2    Drugsoverlast en alcoholgebruik
Drugsoverlast heeft vanuit de Stadspartij – Beemster Polder Partij grote aandacht. In samenwerking met de politie zal de gemeente bestuurlijk blijven optreden, om panden te sluiten waar drugshandel of kweek wordt aangetroffen. De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil laten onderzoeken of de bestuurlijk boete omhoog kan worden gebracht zodat het niet meer lucratief zal zijn om eraan te beginnen.
Drugshandel en het gebruik van lachgas zal actief aangepakt worden om te voorkomen dat er slachtoffers gaan vallen en met name onder de jongeren die het betreft.
Er zijn te veel jongeren die nog langs de kant van de maatschappij staan. Door een directe aanpak en het bieden van zorg en hulpverlening, bieden van de kans op studie en werk, is het mogelijk om het verschil voor deze jongeren te maken. Dan zal er wel contact met hen moeten zijn en de benodigde tijd om er aandacht aan te geven.
In het bijzonder zijn de handhavers de ogen en oren op straat voor de gemeente. Zij zijn in staat om problemen adequaat te signaleren en door te verwijzen naar de personen of instellingen die ervoor zijn. Denk daarbij aan het team ondermijning, politie, bouwtoezicht en wijkmanagers.
Drugsdealers op straat, in de horeca, tijdens evenementen en op ontmoetingsplaatsen dienen keihard aangepakt te worden. Coffeeshophouders dienen streng te worden gecontroleerd op verkoop van softdrugs aan minderjarigen. Het aantal coffeeshops in Purmerend moet niet verder worden uitgebreid.
De huidige aanpak van drugspanden en illegale hennepkwekerijen dient voortgezet te worden.
Door middel van goede voorlichting en begeleiding zal naast drugsgebruik ook alcoholverslaving dienen te worden bestreden.
Buitensporig alcoholgebruik onder jongeren moet worden teruggedrongen. Verstrekking van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar dient met kracht te worden aangepakt.
4.3    Wijkposten
Het streven is dat elke wijk en dorp een wijkpost krijgt waar de wijkmanager, de wijkagent en de wijkhandhavers op gezette tijden aanwezig zijn. Op deze manier zijn zij makkelijker en laagdrempelig aanspreekbaar voor de bewoners. Zeker met het verhuizen van het politiebureau naar de Baanstee is dit een aandachtspunt.
4.4    Handhaving en voorkomen van overlast
Voor de Stadspartij – Beemster Polder Partij is het belangrijk dat de capaciteit van handhaving dermate op peil is dat er in samenwerking met de politie op een professionele manier overtredingen aangepakt kunnen worden om de leefbaarheid en de veiligheid in de gemeente te kunnen verbeteren. Handhaving als dienst heeft zich in de afgelopen jaren verder ontwikkeld tot een professioneel team binnen de gemeente Purmerend.
Door extra uitbreiding de afgelopen collegeperiode is het mogelijk geworden om in drie groepen te gaan werken waardoor de gehele week voorzien is van handhaving. Zowel in de dag en avonddiensten De samenwerking tussen handhaving en politie is in Purmerend echt uniek te noemen en dat willen wij ook zo vasthouden.
Gezien de ontwikkelingen in de stad, de vergroting van het grondgebied met meer woningen bedrijven en activiteiten in de stad, zoals evenementen en het reguleren van parkeren, is het overigens onvermijdelijk dat handhaving verder wordt uitgebreid.
De Politie trekt zich zichtbaar meer terug uit het binnenstedelijk gebied in verband met de bestrijding van ernstige criminaliteit zoals drugs gerelateerde en overige geweldsmisdrijven. Daardoor is het noodzakelijk om in de stad en de buurten, daar waar de politie zich terugtrekt, meer handhaving in te gaan zetten om de buurten veilig en vooral leefbaar te houden.
De bevoegdheden van de handhavers dienen uitgebreid te worden ten aanzien van het optreden tegen verkeersovertreders zoals te hard rijden en zwaardere milieudelicten.
Vanuit handhaving is de controle van vergunningen van bedrijven van belang om te zorgen voor minder gebruik van energie door beter isoleren en opwekken van duurzame energie. Er dienen ook regelmatig inspecties uitgevoerd te worden op brandveiligheid en gevaarlijke opslag bij bedrijven, verenigingsgebouwen en horecagelegenheden.
De geluidsnormen bij bouwwerkzaamheden dienen continu nauwlettend in de gaten gehouden te worden.
Bij herhaalde overlast door bedrijven of ondernemers dient desnoods de verleende vergunning ingetrokken te worden.
Door buurtgericht te werken krijgen de handhavers meer bekendheid en zijn duidelijker aanspreekbaar in de buurt. De handhavers zijn de Ogen en Oren op straat voor de gemeente en zullen zo in staat zijn om adequaat door te verwijzen naar de personen of instellingen die ervoor zijn. Denk daarbij aan het team ondermijning, politie, bouwtoezicht en wijkmanagers.
Handhaving zal extra inzet blijven plegen op de aanpak van jeugdoverlast. Door direct het contact met de jongeren te zoeken en op te treden waar nodig is wordt het mogelijk om sneller verdere escalatie te voorkomen.
Er dient een actief handhavingsbeleid te zijn op overlast door het fietsen en rijden met bromfietsen in voetgangersgebieden zoals wijkwinkelcentra en in de binnenstad tijdens de verbodstijden. Lang geparkeerde caravans, campers en aanhangwagens, maar ook fiets- en autowrakken zouden sneller uit het straatbeeld verwijderd moeten worden.
Handhaving zal ook meer, in samenwerking met de reiniging, controles dienen uit te uitvoeren voor het tegengaan van vervuiling van de openbare ruimte door het dumpen van afval. De dienst zal daartoe ook in de dag en avonduren telefonisch bereikbaar dienen te zijn om zo snel mogelijk op meldingen te kunnen reageren om de pakkans te verhogen.
4.5    Ogen en Oren
Samenwerkingsprojecten zoals bijvoorbeeld Ogen en Oren worden ondersteund. . Ogen en Oren is een samenwerkingsproject tussen bewoners, gemeente en politie met als doel de veiligheid en leefbaarheid in de wijken te vergroten. Bewoners lopen of fietsen in hun vrije tijd in een opvallend hesje door hun wijk om preventief zichtbaar aanwezig te zijn. Een project wat de Stadspartij – Beemster Polder Partij van harte ondersteunt.
 
 

Programma 2022-2026