EEN GEMEENTE WAAR IEDEREEN ZICH THUIS VOELT

EEN GEMEENTE WAAR IEDEREEN ZICH THUIS VOELT.
Purmerend is een groeigemeente die deel uitmaakt van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Door de fusie met de gemeente Beemster kan Purmerend een hoge kwaliteit van leven, wonen, leren en werken bereiken.
Alles moet goed op elkaar afgestemd zijn. Kinderen maken gebruik van de doorlopende leerlijn van hoge kwaliteit en schoollocaties die zijn afgestemd op deze tijd. Niet in oude leslokalen maar mooie nieuwe of aangepaste ruimtes die passen bij deze tijd en waarmee wij zeker weer een groot aantal jaren verder kunnen. Dat vraagt om investeringen in het onderwijs.
Onderwijs zoekt en vindt ook steeds meer de aansluiting bij het bedrijfsleven en andersom.
De ICT-wereld, techniek binnen de energietransitie, sport, schilders en bouwbedrijven hebben veel, heel veel personeel nodig. De scholen zijn daar nog niet voldoende voor toegerust. De Stadspartij – Beemster Polder Partij ziet mogelijkheden de brug te slaan tussen de scholen en het bedrijfsleven. Dat gebeurt nu al, maar het kan veel sneller en beter. Daar zijn investeringen voor nodig zowel van het rijk als uit het bedrijfsleven.
Sport heeft ook steeds meer waarde om gezondheid te bevorderen en daardoor de kosten in de zorg te verlagen. De Stadspartij – Beemster Polder Partij is positief over de samenwerking tussen de verschillende partijen, zorg, onderwijs, Spurd, Sportraad, verenigingen en de gemeente. Samen hebben zij het lokale sportakkoord ondertekend en samen gaan zij de vastgestelde sportvisie uitvoeren. Deze aanpak werkt: samenwerken om verschillende doelen te bereiken en daardoor een sportieve vitale gemeente te zijn.
De Stadspartij-Beemster Polder Partij blijft werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte met een brede maatschappelijke functie voor mindervalide mensen. Van oudsher heeft de Stadspartij zich altijd sterk gemaakt om dit beleid te ontwikkelen. En er valt nog veel aan te verbeteren.
1.1    Centrum
De binnenstad is de huiskamer van Purmerend, het visitekaartje van de gemeente. De binnenstad bestaat uit drie delen: het oude centrum, gelegen binnen de grachten en het gebied van de Herengracht, Nieuwegracht, Where en het Noord Hollands kanaal. Deze twee delen vormden de plek waar men woonde, werkte en uitging. Een kleine leefgemeenschap en met een belangrijke regionale functie zoals recreatie en markt. De latere uitbreidingen zoals de Wolthuissingel, de Purmersteenweg, de Hugo de Grootstraat, de Thorbeckekade, de Vooruitstraat en de Julianastraat vormen het derde deel van de binnenstad.
De functie van de binnenstad is inmiddels sterk veranderd. Van een woon/werk gemeenschap is de binnenstad nu het kloppend hart van de gemeente, met de nadruk op winkels en horeca. Het winkelcentrum Eggert veranderde het oude stratenplan van Purmerend. Van binnen mooi maar van buiten niet passend in de historische binnenstad. De integratie van winkelcentrum Eggert met de “Oude Binnenstad” aan de buitenzijde dient verbeterd te worden. Een uitdaging waar de Stadspartij – Beemster Polder Partij zich voor wil inzetten. De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil daarnaast ook dat er voortgang wordt gemaakt met het her-ontwikkelen van Bellevue-entree van Purmerend.
De historische binnenstad heeft een impuls nodig om het vestigen van een winkel, horecazaak of ander service verlenend bedrijf aantrekkelijker te maken. Daarmee wordt de beleving in de vorm van funshopping bevorderd. De binnenstad of juist het centrum van Purmerend moet aantrekkelijker worden voor jongeren, die niet alleen gaan winkelen maar ook graag een hapje willen eten. Jongeren willen elkaar ontmoeten. De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil graag met de jongeren zelf in gesprek om hen te betrekken bij de optimalisering van de binnenstad, welke wensen zij hebben en wat de binnenstad voor hen aantrekkelijk(er) maakt.
In de oude binnenstad kun je ook goed wonen. De Stadspartij – Beemster Polder Partij blijft zich hiervoor inzetten. Het moet bestemmingsplanmatig mogelijk zijn binnen het winkelgebied andere bestemmingen toe te voegen zoals bijvoorbeeld winkel en horeca combinaties. Wonen op de begane grond in winkelgebieden moet worden tegengegaan om te voorkomen dat een aaneengesloten winkelstraat te veel wordt onderbroken.
Parkeren in de binnenstad is een probleem dat niet makkelijk kan worden opgelost. We beschikken over twee parkeergarages, en met de bouw van een nieuwe parkeergarage bij het Stadhuis wordt geprobeerd de parkeerdruk verder te verlichten. Door het vervallen van parkeerplaatsen op de verschillende bouwlocaties en het toenemen van het aantal bewoners in de binnenstad zal de parkeerdruk toenemen Om de binnenstad voor alle inwoners bereikbaar te houden wordt veel aandacht gegeven aan voldoende parkeergelegenheid voor fiets en auto.
1.2    Overwhere
Een van de eerste uitbreidingslocaties van Purmerend begin jaren zestig is de wijk Overwhere. Er is de loop van de tijd reeds veel aangepast aan deze wijk. In dit gedeelte van onze stad bevindt zich de proeftuin aardgasvrij.
Na de komst van het Regiocollege en Horizoncollege zijn er plannen voor een verdere ontwikkeling van het Karekietpark. Na verschillende gesprekken met betrokken partijen – een voorbeeld van “van buiten naar binnen werken” – worden de plannen uitgewerkt. Wij zijn positief over de voorgenomen invulling van het gebied. Een nieuwe sporthal die veelzijdig kan worden ingezet voor de basisschool in combinatie met de kinderopvang. Verwacht wordt dat de vernieuwing van het wijkwinkelcentrum en de komst van woningen bijdragen aan een verdere verbetering van deze wijk. Dit alles natuurlijk met een groene uitstraling.
Mei 2019 werd onder grote belangstelling de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw voor de bewoners van de Prinsenstichting in het Kwadijkerpark. Sinds kort zijn de bewoners verhuisd naar de nieuwe wooneenheden in een prachtige groene omgeving. Alles nieuw met meer privacy en voorzieningen op de kamers. Daarnaast is er ook een veelheid aan activiteiten, zoals een moestuin/kwekerij, een speeltuin, een eetcafé en een houtzagerij. Een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking waar we trots op mogen zijn.
De stichting PurmerValley die het ICT-onderwijs in de regio Purmerend wil versterken en verrijken en de H20 Esports zijn initiatiefnemers voor een masterplan waarin de middellange- en lange termijn ontwikkeling wordt vastgelegd. Inmiddels is het voormalige schoolgebouw De Spinnekop omgevormd tot een modern IT-centrum. Het gaat hier om een samenwerking tussen de gemeente Purmerend, bedrijven uit de omgeving en het onderwijs. Dit biedt met name jongeren een mogelijkheid tot opleiding in de ICT. Daarnaast is hier ook de H20 Esports Campus, een prachtig e-sport stadion waar gestudeerd, gewerkt en gewoond kan worden met ook horeca en sportgelegenheden voor ontspanning. De fysieke sportwereld daaromheen biedt kansen voor iedereen om te sporten op ieders eigen snelheid en inzet.
1.3    Wheermolen
De Wheermolen is voor een deel gerenoveerd en voor de komende jaren staan er nog meer grote aanpassingen te wachten. Hoogbouwflats worden gerenoveerd en de lagere flats worden vervangen door nieuwbouw. Op dit moment heeft de wijk ruim 60% sociale huurwoningen. De Stadspartij – Beemster Polder Partij vindt een diversiteit in soorten woningen in de wijken belangrijk. Wij zetten ons in voor meer huurwoningen in het hogere segment in deze wijk.
De Wheermolen heeft veel hoogbouw en daardoor een hoge dichtheid van bewoners op een kleine oppervlakte. Voldoende groen in de wijk is van groot belang om te zorgen voor een leefbare, toekomstsbestendige wijk, zeker gezien de klimaatveranderingen. De wijk verjongt en ook dit moet worden meegenomen in de ontwikkelingen. Wat de Stadspartij – Beemster Polder Partij betreft blijft het huidige groen behouden en wordt dit niet opgeofferd voor woningbouw of verstening waarbij de Heemtuin en het Dwarsgouwgebied in de huidige vorm behouden blijven evenals het kinderparadijs dat een belangrijke functie voor de jeugd uit de gehele stad vervult.
De verkeersveiligheid in de wijk verdient aandacht. In overleg met de bewoners kunnen er Flexdrempels worden aangebracht. Hierbij moet er worden afgestemd met de wijkmanager en wijkagent. De bestemmingsverandering van de oude manege aan het Trimpad mag niet belemmerend werken voor de omgeving (skatebaan/schaatsbaan).
1.4    Gors-Zuid en Noord
Vanaf 1976 is eerst de Gors-Zuid gerealiseerd en daarna de Gors-Noord. Beide wijken hebben een eigen karakter: Zuid met een lagere woningdichtheid en ingericht met woonerven en Noord met een strakkere infrastructuur en hoge woningdichtheid.
Beide woonwijken verdienen een opknapbeurt: Pimpen van de straatnaambordjes lantaarnpalen en straatmeubilair, slechte bestrating vernieuwen en/of opnieuw aanbrengen. Samen met bewoners en ondernemers moet worden geïnventariseerd hoe een en ander kan worden aangepast naar de eisen en ideeën van deze tijd. Dit is van buiten naar binnen werken, zoals de Stadspartij – Beemster Polder Partij hoog in haar vaandel heeft staan.
Met andere woorden zoals dat in ieder huis gebeurt: eens in de zoveel tijd een likje verf en een nieuw behang geeft een fris uiterlijk. Ook het winkelcentrum aan de Zwanenbloem moet hierbij worden betrokken.
1.5    PURMER NOORD
De Purmer Noord ontstond in het begin van de jaren ’80. De woonwijk heeft een goed geoutilleerd wijkwinkelcentrum ‘Het Gildeplein’. In de wijk bevinden zich tevens een groot zwembad, het Leeghwaterpark met Amfitheater, kinderboerderij en een grote speeltuin.
In de Purmer-Noord valt op dat inwoners de wijk vaak ‘sociaal en sfeervol’ noemen; gemoedelijkheid, gezellige dorpsuitstraling, sociale controle. Er is een zeer actieve wijkkerngroep van vrijwilligers die zich inzetten voor het wel en wee in deze wijk.
Er zijn natuurlijk verbeterpunten waar de Stadspartij – Beemster Polder Partij zich voor wil inzetten, juist in overleg met de actieve en betrokken bewoners. Dit zijn onder andere:
  • Opknappen van het Gildeplein (meer groen) en aanpak parkeerprobleem;
  • Aanpak te hard rijden zoals het plaatsen van Flexdrempels in o.a. de Overlanderstraat;
  • Veilige oversteekplaatsen voor kinderen aan de Grotenhuysweg en de van Osweg;
  • Versnelling van de aanpak kruising van Osweg met de Edisonweg;
  • Meer sportmogelijkheden in de openbare ruimte. Zoals hardloopparcours voetbal en een honden speelvoorziening op de hondenontmoetingsplaats in Leeghwaterpark;
  • Beter onderhouden van het openbaar groen;
  • De vrijwilligers van het kinder- en tienercentrum Riekstraat dienen meer professionele ondersteuning te krijgen;
  • Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers;
  • Het evenemententerrein in het Leegwaterpark multifunctioneler maken, zodat het beter geschikt wordt voor een diversiteit aan evenementen. Het beheer kan eventueel aan een ondernemer worden gegeven.
1.6    PURMER ZUID
De Purmer-Zuid is ontwikkeld vanaf 1986. In het begin werden er veel sociale huur- en koopwoningen (Premie A) gebouwd. Hierdoor is het een mooie wijk met veel groen en met over het algemeen lage bebouwing. De Purmer-Zuid heeft een winkelcentrum aan het Meerland/Koggenland waar ook wekelijks op woensdag een markt wordt gehouden.
Aan het Koggenland is een appartementsgebouw gepland, aan de Luitje Broekemastraat enkele woningen. In het zuiden, aan de andere kant van de Verzetslaan, is een nieuwe wijk in de planning, de Purmer-Zuid-Zuid. Bij deze plannen heeft de Stadspartij wederom gezorgd dat er serieus is geluisterd naar de bezwaren van bewoners. Dat zal de Stadspartij – Beemster Polder Partij in de toekomst blijven doen.
1.7    WEIDEVENNE
De bebouwing in De Weidevenne bereikt haar voltooiing. Het lint van appartement gebouwen aan het Noord-Hollands kanaal is zo goed als afgerond. Het is een mooie wijk geworden met kwalitatief hoogwaardige woningbouw van een zeer divers karakter. Kortom: een goede mix in een mooie woonwijk.
1.8    MIDDENBEEMSTER
De dorpsontwikkelingsvisie 2020-2040 is vorig jaar door de Raad vastgesteld. Inwoners hebben hun ideeën hoe Middenbeemster er in de toekomst uit moet gaan zien kenbaar gemaakt en hier is bovengenoemde visie uit voortgekomen. Een sprekend voorbeeld van het “van buiten naar binnen werken” uit de Beemster. De Stadspartij – Beemster Polder Partij zet zich in om het marktplein een gezellige ontmoetingsplek te laten blijven met winkels voor de dagelijkse boodschappen en meer, horeca, musea en een theater. In woonwijk De Keijser moet een nieuwe basisschool worden gevestigd met onder hetzelfde dak een bibliotheek en een integraal kind centrum. De huisartsen, fysiotherapeuten en de apotheek kunnen worden gevestigd in een nieuw gezondheidscentrum op het Tobias de Coeneplein. Er dienen meer (betaalbare) woningen/appartementen voor jongeren en senioren te worden gebouwd. Wij steunen het initiatief voor een “Knarrenhof” voor de senioren. Daarnaast zijn we van mening dat het IJsbaanterrein Middenbeemster als “Evenemententerrein” behouden moet blijven.
1.9    WESTBEEMSTER
Westbeemster is een kleine kern met een groot probleem: een bovenmatig kerkgebouw met een nog onduidelijke toekomst. Het kerkbestuur heeft opdracht gegeven tot een Modellenstudie met ontwikkelpotentie tot een 12-tal appartementen voor verschillende doelgroepen en een kapelfunctie, waarbij naastliggende gronden ook ruimte biedt aan enkele nieuwbouwwoningen.
Het samenspel van gebouwen in de dorpskern met lintbebouwing, het kerkgebouw en aangebouwde pastorie, een voormalig klooster met school en Brasserie annex Dorpshuis de Kerckhaen zijn heel beeldbepalend voor een klein dorp met 450 inwoners. Het is een dynamisch dorp met vele verenigingen en een florerende voetbalvereniging en een basisschool met toekomst. Het verenigingsleven speelt zich voornamelijk af in de gemeenschapsruimte van de Kerckhaen welke na Corona een doorstart hoopt te maken. Daarnaast heeft de Wereldtuin in het groen achter de kerk een grote sociale functie waar vrouwen vanuit de wijde omgeving en van vele nationaliteiten gebruik maken. Het centraal gelegen plein waar “alles samenkomt” heeft nog een parkeerfunctie maar is bijzonder geschikt om er een parkachtige omgeving van te maken. De huidige toegangsdam zal op termijn worden vervangen door een brug met poortelementen.
Het naastgelegen wijkje uit de jaren 60 is recent op initiatief van bewoners opnieuw ingericht en daar wonen veel jonge gezinnen die bewust hebben gekozen voor een dorpse sfeer met weinig voorzieningen. Door bezoekers uit de wijde omgeving is er wel een continu parkeerprobleem. In het 3e kwartaal van 2021 wordt de Dorpsontwikkelingsvisie van Westbeemster door de gemeenteraad vastgesteld en zal een aanzet worden gemaakt om deze kleine kern toekomstbestendig te maken.
1.10 NOORDBEEMSTER
Het dorp Noordbeemster, ooit bedoeld als een kruisdorp, is een klein dorp met lintbebouwing gebleven. Het dorp wordt doorsneden door 2 doorgaande wegen: de Provinciale weg N509, en de Oosthuizerweg.
Deze enclave heeft binnen de komgrenzen wel geteld 36 woningen, een restaurant, een brandstofuitgiftepunt, garage, speelgoedwinkel en een voormalig schoolgebouw de Bonte Klaver. Deze activiteiten zijn van groot belang voor het buitengebied van de polder, die voor dit gebied hier haar culturele basis heeft.
Het is zaak om op een bescheiden schaal die levendigheid in deze enclave weer wat te vergroten. Daarin zal een school die door zijn kleine maat juist bij veel kinderen goed past, een centrale plaats moeten krijgen. Dan kan dit knooppunt van de busverbindingen naar Alkmaar, Hoorn en Purmerend, samen met wat kleine uitbreidingen, weer vitaliteit krijgen en zullen kleine bedoeningen en streekproducten hier een goed verkooppunt kunnen vinden. De Dorpsontwikkelingsvisie die nu wordt opgesteld moet hier antwoord op geven.
1.11 ZUIDOOSTBEEMSTER
Al enige jaren is Zuidoostbeemster flink aan het groeien. Deze groei zal in de komende jaren doorgaan. Daarom is het van belang dat de verkeersafhandeling, de voorzieningen en het woningaanbod integraal worden meegenomen in de plannen.
Door de fijne ligging, zo dicht bij de binnenstad van Purmerend is het fijn wonen. Hierdoor zijn de aangeboden woningen in Zuidoostbeemster zeer gewild.
Deze woningbouw heeft nu zijn uiterste groei bereikt. Eerst zal gekeken dienen te worden hoe de verdere infrastructuur en maatschappelijke noodzakelijke voorzieningen hun plek kunnen vinden in deze groeikern. De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil een gedegen onderzoek naar mogelijke verkeersoplossingen om voor aanwonenden en gebruikers van de Purmerenderweg en Zuiderweg een leefbare en veilige weg te realiseren, ook al is de verbreding en de verandering van de op- en afritten van de afslag Purmerend/Zuidoostbeemster voor enige jaren uitgesteld.
Bij de ontwikkeling van Uitbreidingsplan ZOB II moet worden vastgehouden aan de vastgestelde dorpsontwikkelingsvisie. De Stadspartij – Beemster Polder Partij is voorstander van een 2e school met kinderopvang, zorgfuncties, speelgelegenheid, en genoeg groen voor individuele sport.
1.12 AGRARISCH GEBIED
Het Buitengebied van Beemster is in termen van provinciaal beleid ingedeeld als een gebied voor grootschalige landbouw. Dit kenmerkt zich met ruime bouwvlakken tot 2 hectare en door een variatie van melkveehouderijen, akkerbouwbedrijven, zaadteelt, sierteelt en enkele vlees-producerende bedrijven. Het faciliteren van deze bedrijven is bepalend voor de vitaliteit van deze sectoren en het in stand houden van het open cultuurlandschap van de droogmakerij.
Stadspartij- Beemster Polder Partij wijst beperkingen op teelten af en ziet het economisch belang van de reizende bollenkraam.
Het Buitengebied van Beemster is een hoogwaardig agrarisch productiegebied waar gewassen en zuivelproducten worden geproduceerd. Dit vindt plaats in balans met het weer, de bodemgesteldheid en natuuraspecten waarbij het belang van biodiversiteit, vitale bodem, nuttige insecten en schone lucht algemeen worden erkend. Voor gezonde bedrijven is continuïteit een vereiste en vergt dus bestendige beleidslijnen, waarbij doelen worden ingezet i.p.v. maatregelen. Samen moet dat leiden tot inclusieve landbouw.
Erfinrichting en goede ontsluiting met zowel dammen als bruggen is zowel voor de logistiek op het erf als voor de verkeersveiligheid op de openbare weg van het grootste belang. De verkaveling, die is gericht op het economisch beheer van landerijen en voorkomen van onnodige transporten en ontsluitingen behoort tot de uitdagingen in de ruimtelijke ordening in de komende jaren.
Eind 2021 wordt het geactualiseerde Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Zij dient ontwikkelingen te ondersteunen, de kernwaarde te bevestigen en het maatwerk te leveren waarmee de huidige en komende wet- en regelgeving economisch mogelijk worden. Het fenomeen plattelandswoning zal slechts in die gevallen toegepast kunnen worden als dit geen nadelige effecten heeft voor naast liggende bedrijven.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil de discussie over verbetering van de biodiversiteit voortzetten, welke in 2020 in Beemster is gestart. Deze discussie sluit uitstekend aan op die hierover in het stedelijk gebied.
Er vindt geen woningbouw in het open landschap plaats behoudens transformaties van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen met aandacht voor de omliggende bedrijvigheid.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij wil geen zonneweiden en windturbines op agrarische grond. Dit wordt als een vorm van industrialisatie ervaren en verarmt de biodiversiteit en de openheid van het landschap en gaat ten koste van de hoogwaardige cultuurgrond. Op daken van schuren zijn zonnepanelen toegestaan. Op bouwvlakken zijn zonnepanelen en kleine windmolens alleen toegestaan voor eigen gebruik.
Het maaibeleid langs wegen en paden is een balans tussen verkeersveiligheid en het versterken van de biodiversiteit. In de polder, met agrarische productie, speelt ook het beheer van minder gewenste of zelfs gevaarlijke planten voor mens, dier en of materieel (bijv. Grote Berenklauw, Jacobskruiskruid, Japanse Duizendknoop) een belangrijke rol. Vakkundig uitgevoerd maaibeleid is dan ook een voorwaarde voor goed beheer van de openbare ruimte. De Stadspartij – Beemster Polder Partij stimuleert ook initiatieven van bewoners om als vrijwilliger zelf deel te nemen aan het beheer van de bermen, parken en de groenvoorziening. Door deze vrijwilligers te faciliteren kan er samen een hoog niveau van onderhoud per buurt tegen betrekkelijk lage kosten worden bereikt.
Stadspartij- Beemster Polder Partij opteert voor een Portefeuille Agrarische Zaken (PAZ) om in het college van B&W in de nieuwe gemeente Purmerend de ruimtelijke ordening met het maatwerk dat nodig is in het buitengebied in goede banen te leiden met oog voor het economisch belang en de kernkwaliteiten.

Programma 2022-2026