8. Wonen en Welzijn

Je vrij en thuis voelen in je huis en in de leefomgeving zijn factoren die bijdragen aan een gelukkig leven. Dit geldt voor kinderen die opgroeien, voor de ouders en ook voor de ouderen die wonen in onze stad.

Het is daarom van het grootste belang dat zowel ouderen als jongeren zelfstandig kunnen blijven respectievelijk gaan wonen als zij dat wensen.
Kinderen moeten vrij op straat kunnen spelen en ouderen dienen voldoende voorzieningen in de buurt te hebben om zo lang als mogelijk is te blijven wonen in de buurt waar zij zich thuis voelen.

Het is de gemeente die daarvoor de voorwaarden moet scheppen door voldoende veilige speelgelegenheden, goede en betaalbare huisvesting met mogelijkheden voor starters en de zorg voor aangepaste woningen voor ouderen.

Daarbij moet de woonomgeving groen, schoon, veilig en goed begaanbaar zijn qua onderhoud bestrating, ook voor mensen die minder goed bewegen.

Niet alleen ouderen en jongeren hebben rechten. Ook de dieren hebben recht op welzijn. Zwerfdieren moeten kunnen rekenen op opvang, Ook hebben gewonde en zieke vrij levende dieren recht op zorg. Vrijlevende dieren hebben tevens recht op bescherming van hun leefgebieden.

 

Wonen

 • Er dienen voldoende betaalbare en goede woningen voor de burgers van Purmerend beschikbaar te zijn.
 • De wachttijd voor een betaalbare huurwoning voor starters dient kort te zijn. Door het grote aantal woningen dat momenteel gesloopt wordt of gaat worden, wordt de wachtlijst alleen maar langer.
 • Bij de sloop van huurwoningen moet minimaal hetzelfde aantal huurwoningen daarvoor in de plaats komen. Deze grootschalige, meerjarige projecten mogen geen onevenredige belasting zijn voor de wijk, door bijvoorbeeld afzien van aanleg en onderhoud voor meerdere jaren t.b.v. .speelvoorzieningen en onderhoud groen en wegen.
 • De Stadspartij is tegen de sloopplannen van Wherestad van woningen aan de Meteorenweg.
 • Bij ingrijpende renovatie dient voor voldoende woonruimte gezorgd te worden. Tevens moet worden gewaakt voor verloedering van buurt en/of wijk.
 • Senioren dienen zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen door het opplussen van woningen en andere noodzakelijke aanpassingen. Nieuwbouwwoningen dienen te worden getest op het seniorenlabel.
 • Voor mensen met een lichamelijke beperking dienen voldoende aangepaste woningen te worden gebouwd. Voor mensen met een geestelijke beperking moet gezamenlijk wonen worden gestimuleerd en dienen woningen te worden gebouwd.

Welzijn

 • Aanbod van cultuur moet zijn gewaarborgd. Purmerend heeft 80.000 inwoners, deze inwoners moeten voldoende mogelijkheid hebben om cultuur te beleven in hun eigen stad. Dit betekent dat de Purmaryn, P3, Purmerends Museum, wijkcentrums en vergelijkbare instellingen moeten blijven voortbestaan.
 • In elke woonwijk dient een goed functionerend wijksteunpunt te zijn dat kan voorzien in de eerstelijns hulpverlening.
 • De gemeente dient vertegenwoordigers in de wijken (wijk-kerngroepen) te stimuleren en serieus te nemen als gesprekspartner.
 • Veilige en goed onderhouden aantrekkelijke speelvoorzieningen voor verschillende leeftijden op een aantal plaatsen in elke wijk.
 • Kinderen moeten de mogelijkheid blijven behouden om zich op hun eigen terrein vrij uit te leven bijv. in het kinderparadijs en daarvoor onder vakkundige leiding de voorzieningen te krijgen die nodig zijn.
 • Goed en regelmatig onderhoud van groen, bestrating, verlichting en geen donkere plekken.
 • Aanpassing van de bestrating, toegankelijkheid van openbare gebouwen, winkelcentra en voldoende rustplaatsen voor ouderen en mensen met een lichamelijke en/of visuele beperking.
 • In elk winkelcentrum dient een openbaar toiletgebouw te komen dat voor iedereen toegankelijk is en waar men  terecht kan tot sluitingstijd van het winkelcentrum.
 • Voorlichting over rechten en plichten aan mensen die tot de minima behoren en deze groep zo goed als mogelijk is, bij de maatschappij te betrekken.
 • Een glijdende schaal voor de laagst betaalde om in aanmerking te komen voor dezelfde financiële of materiele tegemoetkoming als de minima of uitkeringsgerechtigde.
 • Stimuleren van inspraak en initiatieven van bewoners voor verbeteringen in en voor hun wijk.
 • De eenzaamheid van alleenstaanden en ouderen moet worden bestreden door huisbezoeken af te leggen en te trachten ze meer bij het sociale leven te betrekken.
 • Voldoende opvang van mensen die dakloos zijn of dreigen te worden.
 • Opvang, verzorging en bescherming van zwerfdieren en vrij levende dieren.
 • Stimuleren van club en verenigingswerk in goed bereikbare en goed ingerichte wijkcentra’s waar voor elke leeftijd een passende en aangename vrijetijdsbesteding te vinden is.
 • Vrijwilligerswerk wordt het cement van de samenleving genoemd. De gemeente moet voldoende voorwaarden scheppen om vrijwilligers onder wie de mantelzorgers te motiveren hun belangeloos werk met plezier te blijven doen.

Programma 2022-2026