2. Inleiding

De Stadspartij is een lokale politieke partij die opkomt voor de belangen van Purmerend en de Purmerenders. De partij is in 1993 opgericht en sinds 1994 vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Purmerend. In 2002 was de Stadspartij zelfs de derde partij van Purmerend. De lokale partij zal in 2010 voor de vijfde maal deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad.

In het belang van Purmerend
In tegenstelling tot de meeste landelijke partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd heeft de Stadspartij geen politieke ideologie. Het verschil tussen links en rechts verdwijnt steeds meer in de lokale politiek. De meeste onderwerpen die de gemeenteraad behandelen hebben immers niets met ideologie te maken. De problemen zoals huisvuilinzameling en herbestrating moeten op een praktische manier opgelost worden. Doordat de Stadspartij geen ideologie heeft, blijft er ruimte in de manier van denken over maatschappelijke problemen. De Stadspartij tracht ook op praktische wijze haar beleid tot uitdrukking te brengen, op een open, eerlijke en integere manier. Bij elk besluit wordt bekeken of dit in het algemeen belang van Purmerend is. Bij elk voorstel weegt de Stadspartij af wat de inwoners van Purmerend er aan hebben en welke gevolgen een besluit heeft voor Purmerend.

Luis in de pels
De kandidaten van de Stadspartij hebben sinds 1994 een enorme hoeveelheid kennis en ervaring opgebouwd binnen het Purmerendse gemeentebestuur. In de afgelopen jaren heeft de Stadspartij zich gemanifesteerd als een van de meest kritische oppositiepartijen, die allerhande problemen binnen Purmerend vroegtijdig aan de kaak stelde. De Stadspartij durfde bij elk besluit kleur te bekennen en zocht zelden de weg van de minste weerstand. Hiermee heeft de Stadspartij vooral de laatste jaren door  haar kennis van zaken veel respect afgedwongen bij de andere partijen, die de Stadspartij vooral betitelden als de luis in de pels van de Purmerendse gemeentepolitiek.

Open
In de tijd van de oprichting van onze partij werden veel commissievergaderingen achter gesloten deuren gehouden. Purmerendse burgers werden verstoken van informatie en veel besluiten werden door de gevestigde orde in het geheim genomen. De Stadspartij heeft een einde gemaakt aan deze achterkamertjespolitiek en wil ook in de toekomst het debat blijven voeren op een open en transparante manier. Van belang hierbij is dat de burger voldoende inspraak heeft over wat er in zijn stad, wijk of straat gebeurt. Ook tracht de Stadspartij zelf zo transparant mogelijk te werken.

Eerlijk
Nog veel te vaak worden bepaalde groepen uitgesloten van de verschillende gemeentelijke voorzieningen. Anno 2010 moet het voor elke doelgroep, jong of oud, arm of rijk, minder valide of niet, mogelijk zijn om optimaal deel te kunnen nemen aan het openbare leven. Niemand mag uitgesloten worden.

Integer
De inwoners van Purmerend mogen erop vertrouwen dat het gemeentebestuur integer handelt. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders moeten immers zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaan. Door zelf integer te handelen, wil de Stadspartij een voorbeeld zijn voor de politiek.

Lokaal
Bij elk besluit vraagt de Stadspartij zich af wat de gevolgen ervan zijn voor Purmerend en haar inwoners. Het lokaal belang staat voorop. Bij veel gemeentelijke besluiten kan immers geen links of rechts standpunt worden ingenomen. Lokale politiek vraagt om praktische oplossingen voor zaken die burgers direct treffen, van het inzamelen van afval tot het aanleggen van sportvelden en van het creëren van bedrijventerreinen tot het organiseren van een adequaat jeugdbeleid.

Onafhankelijk
De Stadspartij heeft geen binding met landelijke partijen of met bedrijven, verenigingen of andere organisaties. Hierdoor kan de Stadspartij op een onafhankelijke manier besluiten nemen, zonder dat er van buitenaf druk wordt gelegd op de manier van besluitvorming. Lokale afdelingen van landelijke partijen zijn vaak verantwoording schuldig aan hun landelijke afdelingen. Hierdoor kunnen zij zich in hun besluitvorming vaak niet richten op het belang van Purmerend.

Realistisch
Bij elk plan waarover de Stadspartij een besluit neemt, zullen we ons afvragen of het plan realistisch is. Hierbij wordt gekeken naar financiële en naar juridische haalbaarheid. Een verordening die niet gehandhaafd kan worden is een zinloze verordening. En een plan dat achteraf veel te duur blijkt te zijn is alleen maar geldverspilling. Beleid is pas succesvol als het goed is uitgevoerd!

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Het team van de Stadspartij is klaar om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen om een einde te maken aan de heersende politieke cultuur van Purmerend die eerder tegen de burgers van Purmerend gericht is dan voor de burgers van Purmerend.

Programma 2022-2026