Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1:
Veiligheid en overlast 

Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen. De gemeente, politie, justitie en brandweer hebben daar een regiefunctie in en hebben vanuit hun takenpakket een faciliterende rol.

 
 INHOUD:

Voorwoord van de lijsttrekker
Samenvatting verkiezingsprogramma

 1. Veiligheid en overlast
 2. Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing
 3. Economie
 4. Ouderenbeleid
 5. Welzijn en Zorg
 6. Sport
 7. Bestuur en financiën
 8. Verkeer en bereikbaarheid
 9. Duurzaamheid en milieu
 10. Communicatie en Burgerparticipatie

Download het hele programma als PDF

1.1 Veiligheidsbeleid 

 • Overlastklachten moeten altijd serieus in behandeling genomen worden.
 • Het gebruik van Burgernet dient verder uitgebreid te worden, waardoor in samenwerking met de politie de signaleringstaak van de burger wordt vergroot
 • De Teams Buurttoezicht moeten verder uitgebreid worden.
 • Gemeente, politie en horeca dienen gezamenlijk zorg te dragen voor een veilig uitgaansgebied.
 • De gemeentelijke wijkwerkplannen en wijkveiligheidsplannen moeten in samenwerking met de bewoners en ondernemers worden opgesteld.
 • Voor een goed functionerend veiligheidsbeleid dienen politie, gemeente, woningcorporaties, GGD en wijkcentra goed met elkaar samen te werken. Daarbij worden bewoners zoveel mogelijk betrokken.
 • Het veiligheidsbeleid moet worden ondergebracht bij een vakwethouder. Deze taak moet niet automatisch voorbehouden zijn aan de burgemeester.

1.2 Politie

 • Ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend dient er gezorgd te worden voor voldoende politietoezicht, zowel in de uitgaansgebieden als in de wijken.
 • Het is van belang dat politie en toezichthouders goed zichtbaar zijn in de stad. Direct persoonlijk contact met bewoners is hierbij gewenst.
 • Het gebiedsgebonden politiewerk, waarbij bewoners per wijk aandachtspunten en probleemgebieden gaan aangeven waaraan de politie prioriteit dient te geven, moet voortgezet worden.
 • De wijkagent  in elke wijk, die zorgt voor rechtstreeks contact tussen bewoners en politie, dient behouden te blijven.
 • Er dient strengere controle plaats te vinden op hardrijders, vooral op plaatsen waar overlast en gevaarlijke situaties door bewoners geconstateerd worden.

1.3 Aanpak onveilige plekken

 • In alle wijken dient regelmatig een buurtschouw te worden gehouden met buurtbewoners om ‘enge plekken’  aan te pakken.
 • Defecte straatlantaarns dienen zo snel mogelijk en op een duurzame manier gerepareerd te worden.
 • Alle doorgaande wegen en fietspaden  moeten goed verlicht zijn.
 • Het veiligheidsgevoel in de stad moet jaarlijks gemeten worden. Indien noodzakelijk dient zo snel mogelijk actie te worden ondernomen om het veiligheidsgevoel te vergroten. 

1.4 Aanpak jeugdoverlast 

 • In de praktijk is gebleken dat het plaatsen van jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) niet bijdraagt aan de vermindering van jeugdoverlast. In plaats daarvan moet ervoor gezorgd worden dat de  bestaande ontmoetingsplaatsen geen overlast meer opleveren voor de omwonenden.
 • De Stadspartij vindt dat bij geconstateerde jeugdoverlast niet alleen naar de bewoners geluisterd moet worden, maar dat ook de jongeren en de locaties zelf opgezocht moeten worden om te kijken en te bespreken welke mogelijkheden er zijn om de problemen gezamenlijk op te lossen.
 • Het Straathoekwerk, dat zorgt voor signalering, ondersteuning en hulpverlening van jongeren op straat, moet minimaal op het huidige niveau gehandhaafd blijven.
 • Jongeren die overlast veroorzaken,  hebben vaak sociale problemen. Door vroege signalering en het nemen van preventieve maatregelen moet voorkomen worden dat zij overlast veroorzaken of zelfs de criminaliteit in gaan.
 • Zwaar overlastgevende jeugdgroepen en criminele jongeren dienen keihard aangepakt te worden.
 • Bij overlast of criminaliteit door de jeugd moeten altijd de ouders aangesproken worden. Bij het veroorzaken van schade door minderjarigen dienen ook de ouders financieel aangesproken te worden.
 • Jongeren onder de achttien jaar die een overtreding of licht misdrijf begaan moeten direct verwezen worden naar Bureau HALT (Het ALTernatief).
 • Gevaarlijk rijgedrag van scooterrijders moet hard aangepakt worden.
 • Kinderspeelplaatsen in woonwijken mogen geen hangplek worden voor oudere jeugd. 
   

1.5 Aanpak vandalisme en asociaal gedrag 

 • Tegen vernieling van en graffiti op openbare gebouwen wordt direct handhavend opgetreden, waarbij met een lik-op-stukbeleid de vervuiler of vernieler de schade moet vergoeden.
 • Er dienen meer gemeentelijke toezichthouders en opsporingsambtenaren ingezet te worden om overlast in de openbare ruimte zoals graffiti, vernieling en vervuiling aan te pakken.
 • De Stadspartij is vóór de toepassing van snelrecht bij de aanpak van vandalisme.
 • Er dient extra toezicht rond en tijdens de jaarwisseling te worden ingezet om overlast en vernielingen te voorkomen.
 • Purmerend moet de strijd aangaan tegen de hufterigheid.  Asociaal gedrag van buren dient hard te worden aangepakt. Blijvende overlast zal uiteindelijk bestraft moeten worden met huisuitzetting en een hoge boete.
   

1.6 Cameratoezicht 

 • De politie moet camerabeelden live uit blijven kijken, zodat aanwezige handhavers direct kunnen optreden.
 • Bij tijdelijke overlast in woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen dienen vaker mobiele camera’s ingezet te worden.
 • Indien noodzakelijk moet het cameratoezicht in de uitgaansgebieden uitgebreid worden. 

1.7 Alcohol- en drugsbeleid 

 • Drugsdealers op straat, in de horeca, tijdens evenementen en op ontmoetingsplaatsen dienen keihard aangepakt te worden. Coffeeshophouders moeten streng gecontroleerd worden op verkoop van softdrugs aan minderjarigen.
 • Door middel van goede voorlichting en begeleiding moet drugs- en alcoholverslaving voorkomen worden.
 • De huidige aanpak van drugspanden en illegale hennepkwekerijen dient voortgezet te worden.
 • Het aantal coffeeshops in Purmerend moet niet verder uitgebreid worden.
 • Buitensporig alcoholgebruik onder jongeren moet worden teruggedrongen. Verstrekking van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar moet met kracht worden aangepakt.

1.8 Rampenbestrijding 

 • Tijdens rampen moeten bewoners goed op de hoogte gehouden worden over wat er aan de hand is. De gemeentelijke website en de sociale media als Twitter spelen hierbij een belangrijke rol.
 • Om goed voorbereid te zijn op een mogelijke ramp dienen regelmatig oefeningen te worden gehouden waarbij vooral aandacht wordt gegeven aan de communicatie.
 • Er dient regelmatig voorlichting gegeven te worden over de handelwijze bij calamiteiten en rampen.
 • De ambulancedienst, die nu gevestigd is in De Koog, moet verplaatst worden naar een plek langs de provinciale weg N244. Daardoor is de ambulancepost centraler gelegen, waardoor de ambulance sneller ter plaatse is.
 • De normen voor uitruktijden van de brandweer zijn op een goed niveau en moeten zo blijven.

1.9 Gemeentelijke handhaving 

 • Het aantal gemeentelijke handhavers in het openbaar gebied dient uitgebreid te worden.
 • De gemeentelijke handhavers dienen bovendien een meer nadrukkelijke rol te krijgen in de handhaving van overlast in de openbare ruimte.
 •  Lang geparkeerde caravans, campers en aanhangwagens, maar ook fiets- en autowrakken moeten sneller uit het straatbeeld verwijderd worden.
 • Er moeten regelmatig inspecties uitgevoerd worden op brandveiligheid en gevaarlijke opslagen bij bedrijven, verenigingsgebouwen en horecagelegenheden.
 • De geluidsnormen bij bouwwerkzaamheden dienen continu nauwlettend in de gaten gehouden te worden.
 • Bij herhaalde overlast door bedrijven of ondernemers dient desnoods de verleende vergunning ingetrokken te worden.
 • De gemeente dient geluidsoverlast veroorzaakt door (trein)verkeer te controleren en bij overschrijding een oplossing te zoeken
 • Uitkeringsfraude dient hard aangepakt te worden. De sociale recherche zal proactief moeten controleren of er daadwerkelijk sprake is van uitkeringsfraude.

Programma 2022-2026