Ouderenbeleid

Hoofdstuk 4:
Ouderenbeleid

 

De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar ouderen zich goed op hun gemak voelen en de kwaliteit van leven op een goed peil blijft staan.

 
 INHOUD:

Voorwoord van de lijsttrekker
Samenvatting verkiezingsprogramma

 1. Veiligheid en overlast
 2. Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing
 3. Economie
 4. Ouderenbeleid
 5. Welzijn en Zorg
 6. Sport
 7. Bestuur en financiën
 8. Verkeer en bereikbaarheid
 9. Duurzaamheid en milieu
 10. Communicatie en Burgerparticipatie

Download het hele programma als PDF

 • De gemeente dient bij het vaststellen van al het gemeentelijk beleid oog te hebben voor kwetsbare groepen ouderen, zoals ouderen met een zware zorgbehoefte en oudere migranten.
   
 • Voor werkenden vanaf 45 jaar die hun baan verliezen, moet goede begeleiding worden gegeven bij het zoeken naar werk. Deze begeleiding moet bestaan uit scholing, stageplaatsen en sollicitatietrainingen. Ook dient de gemeente de contacten onder de lokale ondernemers te gebruiken om de beschikbare werkgelegenheid evenredig te verdelen. Ouderen moeten daarmee weer een kans krijgen op werk.
   
 • Werkgelegenheid voor ouderen dient behouden te blijven, waardoor ervaring behouden blijft en ouderen beschikbaar blijven voor opleiding van jongeren.
   
 • Als de kans op werk voor ouderen uitzichtloos is of wordt, moet er in onderling overleg worden gekeken naar andere mogelijkheden. Gedacht moet worden aan vrijwilligerswerk en wijk- en buurtwerkzaamheden.
   
 • Om de belangen van de ouderen ten volle te kunnen behartigen,  moet er een portefeuille ouderenbeleid worden toegevoegd aan de raadscommissie Samenleving. Ook moet één van de wethouders de verantwoording over het ouderenbeleid in zijn portefeuille krijgen.
   
 • Het is belangrijk dat senioren niet in een sociaal isolement komen. Om eenzaamheid te bestrijden, zou de mogelijkheid gecreëerd moeten worden het openbaar vervoer in de daluren en in het weekend in Purmerend voor 65-plussers met een laag inkomen gratis te laten zijn.
   
 • Om ouderen de gelegenheid te geven hun sociale contacten te kunnen onderhouden, moeten er in de avonduren mogelijkheden zijn voor ouderenvervoer.
   
 • Woningen waar ouderen zijn gehuisvest,  moeten  – indien noodzakelijk –  worden aangepast. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Deze aangepaste woningen dienen beschikbaar te blijven voor deze doelgroep.
   
 • Bij het invullen van een hulpvraag zal eerst worden gekeken wat er in de eigen omgeving kan worden opgelost. Als er toch hulp vanuit zorginstellingen noodzakelijk is, moet de inzet erop gericht zijn dat dure specialistische hulp zo kort mogelijk nodig is. Specialisten moeten samenwerken met de in Purmerend gevestigde vrijwilligersorganisaties om noodzakelijke hulp bereikbaar en betaalbaar te houden.
   
 • Bij het verstrekken van voorzieningen zoals een scootmobiel, rolstoel, traplift en aangepast openbaar vervoer moet het financiële draagvlak van de aanvrager worden meegewogen. Als er voldoende middelen bij de aanvrager aanwezig zijn,  moet er een maandelijkse eigen bijdrage worden betaald. Mensen met een minimuminkomen betalen geen eigen bijdrage. De te betalen eigen bijdrage stopt bij het bereiken van de kostprijs van de voorziening.
   
 • In iedere wijk van Purmerend dienen Sociale Wijkteams ingezet te worden. In ieder team moet een ouderenadviseur opgenomen worden.
   
 • Er moet een één-loketfunctie komen waar ouderen met al hun problemen en klachten terecht kunnen en waar de juiste oplossingen voor hun problemen worden aangedragen.
   
 • De (brand)veiligheid en toegankelijkheid van verzorgingstehuizen moet regelmatig gecontroleerd worden. Toegankelijkheid en (brand)veiligheid moeten gewaardeerd worden met een keurmerk.
   
 • Belangrijk bij de bouw van nieuwe zorgcomplexen is dat de zorginstelling nauw betrokken is bij de bouw van het gebouw, zodat het gebouw na oplevering rolstoeltoegankelijk is en niet meer opnieuw aangepast hoeft te worden.
   
 • De in Purmerend aanwezige woningen voor ouderen en de huidige seniorencomplexen dienen te worden behouden en indien nodig te worden uitgebreid. Hierdoor zal langer zelfstandig wonen van ouderen worden bereikt.
   
 • In iedere wijk dienen één, maar bij voorkeur meerdere, locaties aanwezig te zijn waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. De toegang van deze wijklocaties moet laagdrempelig zijn. Indien er sprake is van een bijdrage voor deelname aan een activiteit,  moet de bijdrage geen belemmering vormen voor mensen met een minimuminkomen.
   
 • Voor ouderen dienen er voldoende recreatie- en sportmogelijkheden te zijn in Purmerend. Deze moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn.
   
 • Leeftijdsdiscriminatie onder ouderen, bijvoorbeeld bij sollicitaties en ontslag, dient te worden voorkomen.

Programma 2022-2026