Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2:
Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

 

De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten voor starters en jongeren worden zoveel  mogelijk weggewerkt. Zowel de woningen als de woonomgeving moeten voldoen aan de eisen van deze tijd.

 
 INHOUD:

Voorwoord van de lijsttrekker
Samenvatting verkiezingsprogramma

 1. Veiligheid en overlast
 2. Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing
 3. Economie
 4. Ouderenbeleid
 5. Welzijn en Zorg
 6. Sport
 7. Bestuur en financiën
 8. Verkeer en bereikbaarheid
 9. Duurzaamheid en milieu
 10. Communicatie en Burgerparticipatie

Download het hele programma als PDF

2.1 Beheer en onderhoud van de openbare ruimte

 •   Er moeten voldoende uitlaatplekken en losloopplaatsen van goede kwaliteit voor honden zijn. Hondenuitlaatstroken moeten duidelijk met paaltjes aangegeven worden. De opruimplicht voor hondenbezitters buiten deze gebieden dient vaker gehandhaafd te worden. Werktijden van de handhavers moeten worden afgestemd op de tijden van overtreding. Hondenpoep op speelveldjes moet zo snel mogelijk verwijderd worden.
 •  Zwerfvuil, vooral rond (ondergrondse) afvalbakken zal door het regelmatig schoonvegen van straten, door het strategisch plaatsen van afvalbakken en door het aanpakken van de vervuiler moeten worden teruggedrongen.
 • Meldingen van bewoners over gevaarlijke situaties in de openbare ruimte zoals losse of verwijderde stoeptegels en defecte straatlantaarns moeten binnen vijf werkdagen afgehandeld zijn.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van een mobiele applicatie (app) om meldingen in de openbare ruimte te doen, waarbij met een smartphone een foto van het desbetreffende object gemaakt kan worden en waarbij de locatie automatisch met de foto meegezonden wordt naar de gemeente.
 • Speelpleinen, speel- en fitnesstoestellen, skatebanen en/of voetbalveldjes moeten in elke buurt naar behoefte aanwezig zijn en dienen schoon, heel en veilig te zijn.
 • Straatmeubilair zoals bankjes en afvalbakken moeten veilig zijn en beter onderhouden worden.
 • Bewoners moeten meer betrokken worden bij de inrichting van hun buurt en meer te zeggen krijgen over de speelplaatsen en het straatmeubilair in de buurt.
 • Straatnaamborden moeten duidelijk zichtbaar en zo nodig verlicht zijn. Ook als het donker is moeten straatnamen leesbaar blijven door reflecterende borden en moet het duidelijk zijn in welke straat  je bent. In lange straten zal de bebording voldoende moeten worden herhaald.
 • Regenafvoerputten en riolen moeten regelmatig gereinigd worden om te voorkomen dat straten, wegen en fietspaden blank staan bij regenval.

2.2 Groen 

 • Bestaande stukken open, groene gedeelten moeten zoveel mogelijk behouden blijven in de stad. Groenstroken mogen alleen bebouwd worden in uiterste noodzaak en na goed overleg met de buurtbewoners. De afgenomen hoeveelheid groen moet binnen de wijk worden gecompenseerd.
 • Het openbaar groen dient regelmatig onderhouden of vervangen te worden door laaggroeiend groen, vooral waar het groen voor belemmeringen gaat zorgen op voetpaden, wegen en bij kruispunten. Wijkmanagers en handhavers moeten  hun verantwoordelijkheid nemen voor de aanpak van het overhangend groen van particulieren in de wijk. Bij deze aanpak kan waar mogelijk gebruik gemaakt worden van uitkeringsgerechtigden.
 • Het is belangrijk om buurtbewoners te betrekken bij het groenonderhoud. Er moeten budgetten komen voor eigen, groene ideeën en initiatieven van bewoners. Daarnaast moet de gemeente buurtbewoners de mogelijkheid bieden om, samen met een erkende of gediplomeerde hovenier, zelf de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen te verzorgen.
 • Onkruidbestrijding moet op een milieuvriendelijke manier gebeuren, waarbij bestrijdingsmiddelen vakkundig ingezet worden zonder dat  zij schadelijk zijn voor de omgeving.

2.3 Leefbaarheid buurten 

 • Om de buurten leefbaarder te maken en om verloedering tegen te gaan moet de gemeente efficiënter en effectiever de fysieke omgeving, zoals bestrating, groen en verlichting onderhouden.
 • Voor wijken en straten die dreigen te verloederen moet zo snel mogelijk, in samenspraak met bewoners, bedrijven en organisaties, een plan van aanpak worden opgesteld om te kijken hoe de verloedering kan worden tegengegaan.
 • Bewoners moeten meer worden betrokken bij het onderhoud van de wijk. De gemeente kan bijvoorbeeld samen met bewoners een schoonmaakactie of snoeiactie organiseren, die kan worden afgesloten met een buurtfeest.
 •  Bewoners moeten meer mogelijkheden krijgen om met eigen initiatieven de leefbaarheid van de buurt te vergroten. De overheid doet waar mogelijk een stap terug.
 • Door betere samenwerking met bewoners, woningcorporaties, gemeente, politie en Team Buurttoezicht wordt de dreigende verloedering tegengegaan.

2.4 Woningaanbod

 •  Er dienen voldoende betaalbare woningen gebouwd te worden, die in de eerste plaats bestemd zijn voor Purmerenders en daarna voor bewoners in de regio Waterland.
 • Er moet gestreefd worden naar een goede balans tussen goedkope en duurdere woningen.
 • Als een sluitende grondexploitatie het toelaat, dient het aantal sociale woningen 30% van de te bouwen woningen te zijn.
 • Huurwoningen moeten niet langer worden toegewezen op basis van woonduur, maar op basis van woonduur of inschrijfduur in Purmerend. Zo nodig moet Purmerend de door de Stadsregio Amsterdam opgelegde regels opzij zetten. Hierdoor komen Purmerendse woningzoekenden sneller aan een woning.
 • Om de doorstroming te bevorderen, dienen er meer woningen in het middensegment gebouwd te worden.
 • Grootschalige sloopplannen zoals eerder op de Meteorenweg waarbij veel woningen verdwijnen,  moeten in tijden van woningkrapte niet meer worden toegestaan. Woningen die nog in redelijke tot goede staat zijn, of die op een eenvoudige manier gerenoveerd kunnen worden, mogen niet gesloopt worden.
 • Voor Purmerendse senioren moeten voldoende geschikte woningen beschikbaar zijn. Deze moeten zoveel mogelijk komen uit het beschikbare woningaanbod. Het aanwezige aanbod van seniorenwoningen tegen betaalbare huurprijzen dient in stand te worden gehouden.
 • Jongerenhuisvesting moet een hogere prioriteit krijgen. Er moet, in samenwerking met marktpartijen als woningcorporaties en bedrijven, gezocht worden naar goede mogelijkheden om meer betaalbare jongerenwoningen van goede kwaliteit in Purmerend te verwezenlijken.

2.5  Stedelijke vernieuwing en monumenten

 

 • Hoogbouw  in bestaande wijken kan alleen op plaatsen waar dat in goed overleg met de buurt is gepland. Er dient een gemeentelijke hoogbouwnota opgesteld te worden, waarbij de gemeente samen met de bewoners, organisaties en bedrijven bepaalt in welke wijk wel en geen hoogbouw komt. Deze afspraken worden vastgelegd in het bestemmingsplan.
 • Monumentale gevels, panden en andere cultuurhistorische elementen, vooral die in de binnenstad, moeten beschermd blijven.

Programma 2022-2026