Economie

Hoofdstuk 3:
Economie

 

Purmerend zal aantrekkelijk moeten zijn voor bedrijven om zich hier te gaan vestigen of uit te breiden. De gemeente Purmerend zal zich meer moeten gaan inspannen om, samen met het bedrijfsleven, werkgelegenheid naar Purmerend te halen.

 
 INHOUD:

Voorwoord van de lijsttrekker
Samenvatting verkiezingsprogramma

 1. Veiligheid en overlast
 2. Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing
 3. Economie
 4. Ouderenbeleid
 5. Welzijn en Zorg
 6. Sport
 7. Bestuur en financiën
 8. Verkeer en bereikbaarheid
 9. Duurzaamheid en milieu
 10. Communicatie en Burgerparticipatie

Download het hele programma als PDF

3.1 Bedrijven en bedrijventerreinen 

 • Alle bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn, zowel per openbaar vervoer, als met de fiets, te voet en per auto. Bedrijventerreinen moeten een goede bewegwijzering hebben om onnodig zoekend verkeer te voorkomen.
 • De parkeernorm voor bedrijven moet omhoog. Parkeren moet bij nieuwe bedrijven bij voorkeur op het eigen terrein.
 • Op bedrijfsparkeerterreinen moet meer gehandhaafd worden op illegale opslag, vervuiling en asociaal parkeergedrag.
 • Duurzame economische ontwikkelingen moeten voorrang krijgen op niet-duurzame.
 • Bedrijven met onderlinge economische bindingen moeten zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst worden om distributiestromen zo efficiënt mogelijk te houden. Dit voorkomt filevorming en zorgt voor tijdwinst en minder CO2-uitstoot.
 • Onderzoek of leegstaande kantoorgebouwen en bedrijfspanden, bij gebleken geschiktheid, in overleg met de eigenaar verbouwd kunnen worden tot starterswoningen, jongerenwoningen, ouderenhuisvesting, hotel of bedrijfsverzamelgebouwen.
 • Met een goede en proactieve citymarketing moet Purmerend een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en publiekstrekkende winkels creëren.
 • De gemeente moet ontwikkelingen bij bedrijven stimuleren, waarbij de gemeente prioriteit moet geven aan de afhandeling van vergunningen. De gemeente moet de dynamiek van bedrijven faciliteren.

3.2 Werkgelegenheid en inkomen 

 • Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, moet worden begonnen met voorlichting over de te volgen opleiding. Opleidingsinstituten moeten nauw contact houden met het bedrijfsleven. Geef de jeugd aanbevelingen voor het volgen van een opleiding waar de kans op het vinden van een baan waarschijnlijk is. Stop met het aanbieden van nutteloze opleidingen die geen kan op werk bieden.
 • Bedrijven moeten gestimuleerd worden om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in dienst te nemen. Hierbij moet worden gedacht aan toegankelijkheid, laagdrempelige werkzaamheden en werk onder begeleiding.
 • Het project Aanval op de bijstand, waarbij mensen met een uitkering aan een baan worden geholpen, heeft een positief effect en moet worden voortgezet.
 • Bijstandsgerechtigden moeten gestimuleerd worden om (vrijwilligers-)werk aan te nemen. Ook kunnen zij gedwongen worden iedere baan te accepteren en zo nodig gekort op de uitkering.
 • De gemeentelijke organisatie dient haar uit te besteden taken zo veel mogelijk toe te kennen aan Purmerendse of regionale ondernemers.
 • Startende ondernemers die een eigen bedrijf willen beginnen, moeten  –  indien nodig – worden ondersteund door de gemeente.
 • Voortzetting van de herstructurering van de sociale werkvoorziening Baanstede is onontkoombaar. Bij deze herstructurering mogen de huidige medewerkers niet tussen de wal en het schip terecht komen. Alle inspanningen zullen erop gericht moeten zijn om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking te laten instromen in een baan bij een reguliere werkgever. Indien dit niet mogelijk is, zal er beschut werk moeten worden aangeboden. Voor de Stadspartij doet iedereen mee.

3.3 Recreatie, evenementen en vrije tijd 

 • Om meer banen te creëren,  moet er meer ruimte komen voor bedrijven in de vrijetijdssector.
 • Hoewel er geen discotheek in Purmerend komt, moeten de uitgaansmogelijkheden in Purmerend uitgebreid worden. Poppodium P3 moet, naast artiesten, meer inzetten op thema-avonden met dj’s op de vrijdag- en zaterdagavond.
 • De gemeente kan met Staatsbosbeheer onderzoeken hoe het Purmerbos meer te betrekken bij de stad door recreatieve activiteiten te ontplooien, zoals de Geitenboerderij en Touwklimmen of een paintballterrein of survivalroute.
 • Het jaarlijkse zomerfestival Reuring is een ongekend succes. Wel moet de mogelijkheid worden onderzocht Reuring zelfstandiger en commerciëler te maken.  Zonder gemeentelijke subsidie zal Reuring echter niet kunnen voortbestaan. Er moet naar gestreefd worden om de vrij toegankelijke evenementen van Reuring gratis te houden.
 • Reuring en Cityslam moeten bovendien in heel Nederland gepromoot worden, bijvoorbeeld via de media. Met gebruik hiervan kunnen ook bezoekers van buiten Purmerend aangetrokken worden.

3.4 Toerisme 

 • Om toeristen naar Purmerend te trekken, zouden er meer overnachtingsmogelijkheden moeten worden gerealiseerd. Er moet actief beleid worden gevoerd om hotelketens te overtuigen zich in Purmerend te vestigen.
 • De gemeente moet particuliere initiatieven ondersteunen ter bevordering van bed & breakfast- locaties in Purmerend.
 • Er moet worden onderzocht of er behoefte is aan een passantenhaven in de binnenstad langs het Noordhollandsch Kanaal. Blijkt deze behoefte te bestaan, dan moet er actief naar een particuliere investeerder worden gezocht.
 • Purmerend heeft een historie als Marktstad. Hierin zou een marktmuseum niet misstaan. Daarom dienen de mogelijkheden om in Purmerend een marktmuseum te verwezenlijken, onderzocht te worden.
 • Vanuit toeristisch oogpunt is het goed om, in samenwerking met de Vereniging Historisch Purmerend, een informatiepaneel te plaatsen met een beschrijving van de historische veemarkt met oud fotomateriaal.
 • Het evenementenbeleid moet zodanig georganiseerd worden dat grote evenementen regelmatig kunnen terugkeren. Hiermee kan het toerisme bevorderd worden.

3.5 Winkels, markten en horeca 

 • De aantrekkelijkheid van winkelgebieden wordt voor een belangrijk deel bepaald door de bereikbaarheid. Ongeveer de helft van de bezoekers komt met de auto. De wijkwinkelcentra en vooral de binnenstad moeten goed bereikbaar blijven, zowel met de fiets,  het openbaar vervoer, te voet als met de auto.
 • Bij nieuw te bouwen publiek toegankelijke voorzieningen, bijvoorbeeld bij een busstation, moet de gemeente erop toezien dat wordt gezorgd voor een publiek toegankelijk toilet dat tevens toegankelijk is voor gehandicapten.
 • Om de leegstand in Purmerend tegen te gaan moet de gemeente het vestigen van nieuwe winkels in bestaande winkelpanden stimuleren en faciliteren door de regels te versoepelen.
 • Er moeten meer zondagse themamarkten en jaarmarkten op de Koemarkt komen met uitloop naar de omliggende straten.
 • Markten moeten bij voorkeur de doorgaande wegen niet belemmeren. De Koemarkt is het centrale marktplein en moet daarom optimaal benut worden. Ook de horeca kan hiervan profiteren.
 • Markten moeten uitsluitend worden ingericht met verkoopkramen. Auto’s, die worden gebruikt voor het opslaan van voorraden, moeten worden verboden in het marktgebied. Voor het parkeren van auto’s van marktkooplieden moet de gemeente een parkeergelegenheid aanwijzen.
 • Er moet extra handhaving komen om rondslingerende winkelwagentjes tegen te gaan.
 • In samenwerking met de regio en met de horecaondernemers moeten de uitgaanstijden in de horeca vervroegd worden, zodat het eerder op de avond gezellig wordt. Hierdoor zal het thuis of op straat indrinken door jongeren sterk teruggedrongen worden en zal de jeugd eerder op de avond weer thuis zijn. Bovendien is in gemeenten als Hoorn en Heerhugowaard gebleken dat de horeca meer omzet maakt als het uitgaansleven eerder op de avond begint en eindigt.

Programma 2022-2026