Hoofdlijnen coalitieakkoord 2010-2014

stadhuis
De gemeente Purmerend staat aan het begin van een periode die gekenmerkt gaat worden door
beperkte financiële mogelijkheden. De economische crisis en het uitblijven van dividend van de
Stadsverwarming, hebben grote gevolgen voor het Purmerendse huishoudboekje.

Ondanks de donkere financiële wolken hebben de partijen VVD, PvdA, CDA en Stadspartij ambities voor de stad en de Purmerenders.
In de openbare ruimte blijven schoon, heel en veilig de uitgangspunten.  Hoewel  de komende jaren veel bezuinigd moet worden, is de gemeente nog steeds een plek waar de zorg voor de zwakken goed geregeld is en waar iedereen mee kan doen, ongeacht achtergrond of herkomst.
De Stadsverwarming is een duurzaam bedrijf en de leveringszekerheid van warmte voor de Purmerenders is een gegeven.
Dit alles zal geen eenvoudige opgave zijn. Maar met respect voor elkaar, slagvaardigheid, gedrevenheid, betrokken burgers en besef van de gezamenlijke verantwoordelijkheid kunnen de gestelde doelen worden behaald.

Purmerend blijft een gemeente waar mensen zich verbonden voelen met de stad en waar het goed wonen, werken en recreëren is.

De speerpunten van het coalitiakkoord! Lees hier de complete weergave van het akkoord.

Financiën en Stadsverwarming
Purmerend heeft te maken met dalende inkomsten van het rijk en het uitblijven van dividend van de Stadsverwarming. Bovendien wordt een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden door de economische crisis verwacht. Dit betekent dat er een tekort ontstaat op de gemeentebegroting. Dit tekort loopt op van ongeveer 2 miljoen in 2011 tot 4 miljoen in 2013. Dit alles ondanks de bezuinigingsopgave die er al ligt in de huidige begroting. Onzeker is nog welke effecten de bezuinigingen van het rijk zullen hebben op de begroting van de gemeente vanaf 2012. Maar de effecten kunnen groot zijn: 1 miljard bezuiniging op het gemeentefonds betekent voor de gemeente Purmerend 5 miljoen minder inkomsten.

Veiligheid en Handhaving
Voor alle Purmerenders is een veilige stad belangrijk. Purmerend is al een veilige stad, maar het kan altijd beter. Door intensieve samenwerking tussen politie, gemeente (wijkmanagers en handhavers), welzijnswerk en straathoekwerk, moet overlast effectief worden voorkomen en bestreden. Ook moet worden tegengegaan dat overlast uitgroeit naar crimineel gedrag.

Kwaliteit leefomgeving en Publieksdienstverlening
Er is de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in reiniging, straatmeubilair en onderhoud van wegen en groen. De resultaten zijn merkbaar en zichtbaar in de stad. In samenwerking met scholen worden jongeren betrokken bij het schoonhouden van de buurt. Ook bewoners worden meer bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van hun buurt.

Wonen
Purmerend blijft woningen bouwen de komende jaren. Op de Kop van West en in de Purmer-Zuid is nog ruimte. Uitgangspunt is dat er een gevarieerd aanbod is van woningen uit alle categorieën, waarbij vastgehouden wordt aan 30% sociale  woningen.

Verkeer
Het gedeeltelijke éénrichtingsverkeer rond de binnenstad is ingesteld met het doel om de binnenstad autoluw te maken, doorgaand verkeer door de binnenstad te ontmoedigen en ruimte te bieden aan fietsers en voetgangers. De bereikbaarheid en parkeerruimte moeten voldoende zijn. Deze doelstellingen zijn grotendeels behaald en blijven ook de komende jaren centraal staan bij de verkeersafwikkeling.

Duurzaamheid
De gemeente stimuleert energiezuinig gedrag van bewoners en bedrijven en geeft zelf het goede voorbeeld. Dit kan bijvoorbeeld door maatregelen te nemen om het energiegebruik van de, gemeente te beperken, zoals de aanschaf van A-label auto’s bij vervanging van het wagenpark en slimme verlichtingssystemen in het stadhuis.

Meedoen en ondersteuning voor lage inkomens
In Purmerend doet iedereen zoveel mogelijk mee. Wie kan werken wordt actief geholpen om een baan te krijgen. De gemeente investeert in opleidingen en re integratietrajecten voor deze mensen.

Sport en recreatie
Sport is een belangrijke manier om te ontspannen en mensen te ontmoeten. Daarnaast is het ook nog gezond. Het is daarom belangrijk dat sport toegankelijk is voor alle Purmerenders.

WMO, Welzijn en Cultuur
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) schrijft voor dat iemand die beperkingen heeft om volwaardig mee te doen in onze samenleving geholpen moet worden om wel mee te kunnen doen. De gemeente zorgt met verschillende middelen dat mensen worden geholpen. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is dat de geboden voorzieningen geld kosten en dat men indien mogelijk ook zelf bijdraagt aan benodigde voorzieningen. De verstrekking van voorzieningen moet zorgvuldig en goed zijn afgewogen. Daarom wordt de uitvoering van de verstrekkingen regelmatig tegen het licht gehouden.

Jeugd en Onderwijs
Het gaat goed met de jeugd in Purmerend. Om dat zo te houden wordt ingezet op goed jongerenwerk en straathoekwerk. De succesvolle aanpak in jeugdnetwerkoverleggen om overlast te bestrijden in de wijken, wordt voortgezet en verder versterkt met meer aandacht voor handhaving.

Economie
Om ondernemers te helpen, moet de dienstverlening aan bedrijven verbeterd worden. Een accountmanager van de gemeente zorgt voor soepele en snelle afhandeling van vergunningaanvragen en geeft advies aan de ondernemer. Ook zal bekeken worden hoe lokale ondernemers meer betrokken kunnen worden bij de uitvoering van gemeentelijke opdrachten. Uiteraard binnen de grenzen van het aanbestedingsbeleid.

Regio
Purmerend heeft als stad in het hart van Waterland een belangrijke rol in de regio en andersom heeft de regio veel waarde voor Purmerend. Purmerend heeft voor het gemeentefonds geen rol als centrumgemeente en krijgt daarvoor dus ook geen extra geld. Dit betekent dat goed bekeken moet worden welke diensten Purmerend levert aan de regio en of de kosten hiervoor doorberekend kunnen worden.

 

Portefeuilleverdeling:

Don Bijl
Burgemeester

Coördinatie collegebeleid
Politie, Brandweer, Veiligheidsbeleid
Bestuurszaken, Algemene & juridische Zaken
Externe betrekkingen, Regionale samenwerking
Wijkwethouderschap: Centrum


Hans Krieger (VVD)
1e loco

Ruimtelijke Ordening en Wonen
Financiën en grondbedrijf
Verkeer en Vervoer
Personeel en organisatie
Vermindering regeldruk
Wijkwethouderschap: De Gors

Berent Daan (PvdA)
2e loco

Werk en Inkomen
Economische Zaken
Onderwijs
Ontwikkeling Kop van West
Stadsverwarming
Wijkwethouderschap: Purmer-Noord

Mona Keijzer (CDA)
3e loco

WMO en Welzijn
Zorg en Jeugdzorg
Sport en Recreatie
Wijkwethouderschap: Overwhere en Wheermolen

Roald Helm (Stadspartij)
4e loco

Fysieke leefomgeving (civiel, groen, reiniging), milieu, dierenwelzijn
Wijkgericht werken, Publieksdienstverlening,
Bewonersparticipatie
Informatievoorzieningen en Automatisering
Kunst en Cultuur
Jongerenwerk
Handhaving
Wijkwethouderschap: Weidevenne en Purmer-Zuid

Programma 2022-2026