Duurzaamheid en milieu

Hoofdstuk 9:
Duurzaamheid en milieu

 

In Purmerend wordt rekening gehouden met een gezond milieu. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid zal er aan de eisen van duurzaamheid worden voldaan.

 

 
 INHOUD:

Voorwoord van de lijsttrekker
Samenvatting verkiezingsprogramma

 1. Veiligheid en overlast
 2. Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing
 3. Economie
 4. Ouderenbeleid
 5. Welzijn en Zorg
 6. Sport
 7. Bestuur en financiën
 8. Verkeer en bereikbaarheid
 9. Duurzaamheid en milieu
 10. Communicatie en Burgerparticipatie

Download het hele programma als PDF

9.1 Duurzaamheid 

 • De daken van gemeentelijke gebouwen moeten beschikbaar gesteld worden om zonnepanelen op particulier initiatief te laten plaatsen.
 • Om de jeugd kennis te laten maken met duurzame energie moeten ook scholen zonnepanelen krijgen en moet er meer voorlichting op scholen worden gegeven over duurzame energiebronnen. De zonnepanelen moeten bij voorkeur door particuliere initiatieven geplaatst worden.
 • Bij herstructurering moet worden overgaan op energiezuinige LED-lampen op zonne-energie als straatverlichting.
 • De vestiging en ontwikkeling van duurzame en biologische bedrijven en organisaties moet worden gestimuleerd in Purmerend.
 • De gemeente moet alleen nog maar energiezuinige voertuigen en apparaten aanschaffen.
 • Er dient naar gestreefd te worden dat de energiebehoefte van de gemeentelijke gebouwen, scholen, buurthuizen e.d. de komende vier jaar met minimaal 25% teruggedrongen wordt.
 • De Stadspartij vindt dat er geen geld geïnvesteerd moet worden in dure, geldverslindende ideeën op het gebied van duurzaamheid die hun waarde nog niet bewezen hebben. Het is beter om de landelijke of regionale trends te volgen en vooral het goede voorbeeld te geven als gemeente.
 • Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energiewinning die al elders hun waarde hebben bewezen dienen te worden gestimuleerd. De Stadspartij is daarom vóór de stimulering van zonne-energie.
 • Hoewel Purmerend zich recht boven een schaliegasveld bevindt, dient Purmerend, zolang de gevaren van de winning van schaliegas niet bekend zijn, schaliegasvrij te blijven.
 • Organisaties die lokale duurzame energieprojecten opzetten moeten aangemoedigd worden door de gemeente. Zij kunnen door de gemeente ondersteund worden met bijvoorbeeld bijdragen voor administratieve en juridische ondersteuning.
 • De Stadspartij is blij met de komst van de Biowarmtecentrale, waarbij het opwekken van warmte duurzamer wordt. De kosten voor het gebruik van warmte mogen door de duurzame opwekking echter niet stijgen.
 • Op steeds meer plaatsten in Purmerend is een systeem van gescheiden rioolstelsel van afvalwater en hemelwater. Bij renovatie van het rioolstelsel moet altijd hierop worden overgegaan, zodat op den duur de hele stad dit systeem heeft. Bij nieuwbouw moet waar mogelijk (bijvoorbeeld hemelwater lozen op de sloot) een gescheiden afvoersysteem verplicht worden. Waar bewoners bij bestaande bouw dit op eigen initiatief willen invoeren moet dit door de gemeente gefaciliteerd worden.
 • Bij het afsluiten van inkoopcontracten moet de gemeente binnen de komende raadsperiode een zo hoog mogelijk resultaat in duurzame inkoop realiseren.
 • Bij bouwprojecten van meer dan dertig woningen moet er een energievisie op stedenbouwkundig niveau worden opgesteld, waardoor altijd de hoogst haalbare energiezuinige bouwmethode wordt gehanteerd.

9.2 Milieu 

 • De hoeveelheid fijnstof en giftige stoffen in de lucht moet nauwlettend in de gaten worden gehouden en zo nodig worden teruggedrongen door het stimuleren van minder en schoner verkeer waarbij de bereikbaarheid gewaarborgd blijft.
 • Bij gemeentelijke projecten dienen duurzaamheids- en milieueisen standaard in de aanbestedingsprocedure te worden opgenomen.
 • Bij het verlenen van omgevingsvergunningen moet er altijd rekening worden gehouden met het door de raad opgestelde milieubeleidsplan. Afgegeven vergunningen zullen altijd worden getoetst naar de doelstellingen die omschreven zijn in dit plan

9.3 Afval

 • Het laten ophalen van grof vuil moet gratis blijven.
 • Zorg voor genoeg vuilnisbakken op straat die op tijd worden geleegd. In winkelgebieden moeten winkeliers verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik en het legen van de prullenbakken.
 • Afvalscheiding is belangrijk. Bewoners moeten echter niet worden opgezadeld met een overvloed aan verschillende vuilcontainers. Verzamelcontainers voor restafval zoals plastic, drinkverpakkingen, kleding, glaswerk en blikverpakkingen kunnen worden geplaatst in speciale afvalinzamelparkjes in de wijk of bij wijkwinkelcentra.

9.4 Natuur 

 • Kinderen op de basisschool moet het besef van leven en natuur worden bijgebracht door op een actieve manier natuuronderwijs te geven, door te wandelen in natuurgebieden en door te werken in schooltuinen.
 • Het in stand houden van voldoende groen in de stad is een vereiste. Een groene stad is een gezonde leefomgeving voor zijn inwoners. Om dit in stand te houden moeten de parken, groenstroken en het Purmerbos goed worden onderhouden. Dit geldt ook voor de bermen, oevers en onze bloemrijke graslanden.
 • Bestaande bomen moeten worden beschermd. Nieuwe bomen dienen virus- en ziektebestendig te zijn. Voor elke boom die verdwijnt, moet op een andere plek in de wijk weer een boom worden herplant.
 • Bij de keuze voor beplanting in de openbare ruimte moet zoveel mogelijk gekozen worden voor het stimuleren van de flora en vooral van de fauna, bijvoorbeeld door het plaatsen drachtplanten om de bijenpopulatie in stand te houden.
 • Bij nieuwbouw wordt gekeken naar mogelijke natuurdoelstellingen, zoals groene daken, nestgelegenheid voor dieren, bomen en struiken in de straat, speelnatuur om de hoek en een verantwoorde waterafvoer.
 • Parken en overig groen worden in overleg met bewoners ecologisch aangelegd en beheerd, met meer bloemen en schuilplaatsen voor dieren.

9.5 Dierenwelzijn 

 • Dierenmishandeling moet hard aangepakt worden. Het moet veelplegers verboden worden om nog dieren te kunnen houden.
 • De gemeente moet geen circussen in de gemeente meer toestaan die met wilde dieren werken. Ook vogelshows met roofvogels dienen te worden geweerd.
 • De dieren op de kinderboerderij moeten op een zo natuurlijke en ongestoorde manier worden gehouden.
 • Om ziektes als botulisme en sterfte van vissen en watervogels te voorkomen moeten sloten regelmatig uitgebaggerd worden. Bij geconstateerd botulisme zorgt de gemeente voor goede opvang en zorg voor zieke dieren.
 • Werkzaamheden in opdracht van de gemeente die dieren kunnen verstoren, zoals maaien, schoffelen, het uitbaggeren van sloten en het bouwrijp maken van grond vindt niet plaats in het broedseizoen. De gemeente dient zijn planning van werkzaamheden hierop af te stemmen.
 • De zorgplicht van de gemeentelijke overheid zoals genoemd in de Flora- en faunawet dient actief te worden opgepakt. Dit geldt voor het onderhoud aan de openbare ruimte, oevers, waterlopen en groenvoorzieningen. Bij de planning van onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte wordt rekening gehouden met broedseizoenen en verblijfplaatsen van dieren.
 • Het jagen voor plezier in Purmerend moet verboden blijven. De gemeente Purmerend zal zijn gronden niet verpachten aan jagers.
 • Er moet goede opvang zijn voor alle diersoorten die gewond zijn of die op straat zwerven. Verwilderde katten moeten worden gevangen en gecastreerd of gesteriliseerd worden. Hier moet duidelijke voorlichting over gegeven worden. Dierenasiels en dierenambulances moeten bovendien ondersteund worden bij hun professionalisering.
 • De gemeente moet huisdiereigenaren stimuleren om katten en honden te laten chippen. Een gechipt dier dat zoek is kan daardoor sneller worden herenigd met het baasje, wat weer extra kosten kan voorkomen.
 • De dierenambulance en het dierenopvangcentrum (DOC) moeten voldoende middelen hebben om hun taken goed uit te kunnen voeren. Dieren krijgen daarnaast een vaste plaats in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen.
 • Bij hinder van dieren, bijvoorbeeld van ganzen, wordt gezocht naar een diervriendelijke oplossing, zoals een voederverbod of verplaatsing van de dieren binnen de gemeente Purmerend of van de voedergebieden.

 

Programma 2022-2026