Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5:
Welzijn en Zorg

 

Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg kan organiseren,  zal de gemeente minimaal faciliteren. Daar waar zorg nodig is,  komt juist extra ondersteuning. De basisvoorzieningen dienen te blijven bestaan. Er mogen geen mensen uitgesloten zijn van zorg.

 
 INHOUD:

Voorwoord van de lijsttrekker
Samenvatting verkiezingsprogramma

 1. Veiligheid en overlast
 2. Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing
 3. Economie
 4. Ouderenbeleid
 5. Welzijn en Zorg
 6. Sport
 7. Bestuur en financiën
 8. Verkeer en bereikbaarheid
 9. Duurzaamheid en milieu
 10. Communicatie en Burgerparticipatie

Download het hele programma als PDF

5.1 Onderwijs en kinderopvang 

 • De bibliotheek aan de Waterlandlaan, die dient ter educatie en als ontmoetingsplek, moet in zijn huidige vorm behouden blijven.
 • Er moet rekening worden gehouden met multifunctioneel gebruik van scholen, afgestemd op de inrichting en behoefte van de wijk. Hierdoor is het mogelijk om van bestaande scholen een brede school te maken,  waarbij meer rekening wordt gehouden met externe partners en behoefte van activiteiten vanuit de wijk. Het schoolgebouw krijgt zo een sociale wijkfunctie.
 • Scholen hebben een belangrijke functie als het gaat om sporten en cultuurbeleving. De gemeente dient samenwerking te bevorderen tussen scholen en sportverenigingen, Sportstichting Spurd en lokale cultuurinstellingen om schoolgaande kinderen te interesseren voor sport en cultuur.
 • Het schoolzwemmen dient opnieuw geïntroduceerd te worden, waarbij het volledige ABC-diploma als uitgangspunt wordt genomen. In ieder geval dient de vangnetregeling voor de groepen 7/8 hersteld te worden,  waarbij alle leerlingen de basisschool verlaten met het volledige zwemdiplomapakket ABC.
 • De gemeente moet een regierol hebben om onderwijsachterstanden zo snel mogelijk terug te dringen.
 • Schooluitval moet voorkomen worden door meer te investeren in sport, gezinscoaches en huiswerkbegeleiding door kleinschalige organisaties.
 • Vanuit het basisonderwijs moet een goede basis worden gevormd om door te stromen naar het voortgezet onderwijs. Er mag geen taalachterstand zijn.
 • De gemeente moet meer aandacht gaan geven aan verkeerslessen op de basisschool.
 • Purmerend moet kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en overblijfvoorzieningen in elke wijk blijven faciliteren. Deze moeten bovendien kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar blijven.
 • De Stadspartij vindt voorschoolse educatie zeer belangrijk. De laatste tijd daalt de behoefte aan kinderdagverblijven, maar stijgt de behoefte aan peuterspeelzalen. Daarom moeten er, vooral in wijken met veel jonge gezinnen, voldoende peuterspeelzalen aanwezig zijn.
 • Binnen Purmerend moet een keuzemogelijkheid blijven tussen verschillende scholen en stromingen. De identiteit van de verschillende scholen mag niet verloren gaan.
 • De samenwerking tussen voortgezet onderwijs en mbo-onderwijs moet de aandacht blijven houden. Het voortgezet onderwijs dient te werken aan een goede doorstroming naar het mbo-onderwijs waarbij stageplaatsen een belangrijke functie hebben.
 • Het scholenconvenant, waarbij onderwijs, politie, justitie en gemeente gezamenlijk zorgen voor een veilige en stabiele leeromgeving, zal met duidelijke regie vanuit de gemeente worden uitgevoerd.

5.2 Welzijn 

 • In een wijk waar veel senioren wonen, moet een goed functionerend wijksteunpunt zijn, dat bereikbaar en toegankelijk is en dat gevestigd is in een bestaand pand.
 • Een goed welzijnsbeleid valt of staat met betrokken vrijwilligers, waarvoor een goed vrijwilligersbeleid noodzakelijk is.
 • Mantelzorg is niet meer weg te denken in de huidige maatschappelijke ontwikkeling. De gemeente zal zo breed mogelijk moeten zorgen voor ondersteuning van mantelzorgers.
 • De Stadspartij vindt jongerensociëteit De Duiventil een belangrijke ontmoetingsplek voor jongeren en studenten in Purmerend. En daarom moet De Duiventil in stand worden gehouden. De gemeente zal de sociëteit blijven ondersteunen in een passende huisvesting. De komende tien jaar zal de bij aanvang overeengekomen huur uitsluitend worden verhoogd met de inflatie.

5.3 Maatschappelijke ondersteuning en gehandicaptenzorg 

 • Alle openbare gebouwen in de stad dienen voor iedereen toegankelijk te zijn, dus ook voor gehandicapten en slechtzienden. Ook winkels en andere particuliere gebouwen dienen zo drempelvrij mogelijk te zijn.
 • Indien een beroep wordt gedaan op zorg volgens de Wmo, moet eerst worden gekeken of er oplossingen in de eigen omgeving zijn. Indien er geen oplossingen zijn in de eigen omgeving, zal een gepaste oplossing vanuit de gemeente worden geboden.
 • De gemeente krijgt te maken met een bezuiniging in de zorg van 15 tot 20%. Om dit op te vangen dient Purmerend de zorg pakketsgewijs in te kopen via aanbesteding. Hierdoor wordt voorkomen dat teveel zorgaanbieders dezelfde zorgpakketten aanbieden.
 • De door het Rijk beschikbaar gestelde financiële middelen dienen zo veel mogelijk te worden besteed aan de zorg voor de daarvoor in aanmerking komende cliënten.
 • De thuiszorg dient kleinschaliger te worden. Dit kan bereikt worden door buurtzorg, kleine groepen verpleegkundigen, de terugkeer van de wijkzuster en minder bestuurlijke lagen. Hierdoor krijgt degene die de zorg nodig heeft de aandacht waar hij of zij om vraagt.
 • Mensen met een functiebeperking die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer,  moeten aanspraak kunnen blijven maken op aanvullend openbaar vervoer, waarbij het huidige beleid in stand gehouden blijft. Een eigen bijdrage naar draagkracht is hierbij aanvaardbaar.

5.4 Jongerenwerk 

 • Vooral voor jongeren van 16 en 17 jaar wordt op het gebied van vrijetijdsbesteding weinig aangeboden in Purmerend. De gemeente hoeft niet voor de jongeren te bedenken wat er allemaal gedaan kan worden. De jongeren kunnen de activiteiten zelf organiseren waarbij de gemeente faciliterend kan optreden.
 • Het stedelijk jongerencentrum, ondergebracht in poppodium P3, dient in stand te worden gehouden. Dit is een zeer geschikte locatie, waarbij talentontwikkeling in muziek, kunst en cultuur optimaal tot uiting gebracht kan worden. Daarbij is het van groot belang dat jongerencentra Columbuzz in Weidevenne en Com-Ic in Purmer-Noord blijven voortbestaan.
 • Het jaarlijkse luilakfeest in het Leeghwaterpark is een begrip in Purmerend en zorgt voor een flinke afname van het aantal overlastklachten en vernielingen in de wijk. Het feest moet op commerciële basis behouden blijven, waarbij de organisatie steeds zelfstandiger wordt en de gemeentelijke financiële ondersteuning gecontroleerd kan worden afgebouwd.

5.5 Jeugdbeleid en opvoedondersteuning 

 • Jongeren die in een hulpverleningstraject terecht komen, moeten worden geholpen volgens de nieuw opgezette regelgeving: één gezin, één plan, één coördinator.  Per cliënt of gezin moet één coördinator de regie voeren. Indien er specialistische hulp nodig is, gaat dit onder de regie van deze coördinator. Op deze wijze heeft de cliënt één aanspreekpunt.  Deze weet immers het beste  welke zorg nodig is voor deze cliënt.
 • Voor jongeren die acuut hulp nodig hebben,  moet direct een hulpverleningstraject op gang komen. Wachtlijsten en een woud aan regelgeving, hulpverleners en hulpinstanties moeten in deze eerstelijns hulpverlening niet worden getolereerd. Zo nodig moet er direct gespecialiseerde hulpverlening worden ingezet onder regie van de gezinscoördinator.
 • Aan  jongeren die niet passen in de thuissituatie zal een alternatief geboden moeten worden. Dit moet bestaan uit een traject van wonen, werken en leren. Door deze combinatie op maat bij de jongere aan te bieden wordt de slagingskans vergroot. Jongeren die dreigen definitief buiten de maatschappij te vallen bied je zo een perspectief voor de toekomst.
 • Bij huisvesting van jongeren die niet thuis kunnen wonen, moet er goede en professionele begeleiding zijn. De situatie van deze jongeren moet veilig zijn en het belang van de jongere moet centraal staan.
 • De gemeente Purmerend moet het initiatief nemen om te komen tot een crisisopvang voor jongeren met een huiselijk probleem.
 • Er dient een opvang voor zwerfjongeren verwezenlijkt te worden. Dit kan zowel in als buiten Purmerend.
 • Er dient zo snel mogelijk een Meldpunt Zorg en Overlast ingevoerd te worden in Purmerend met als doel de zorg en overlastmeldingen zo snel mogelijk met de samenwerkende organisaties aan te pakken.
 • Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Als deze opvoeding te kort schiet, krijgen ouders ondersteuning in de opvoeding. Deze ondersteuning kan ook worden verzorgd door gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties. In hardnekkige gevallen kan goede opvoeding worden afgedwongen door middel van sancties.
 • Ook op het gebied van internet en sociale media moeten ouders goed kunnen overzien wat hun kind doet. Het onderwijs moet de ouders desgewenst hulp aanbieden.
 • De gemeente dient het initiatief te nemen in het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren in Purmerend, bijvoorbeeld door betere voorlichting op scholen en door strengere controles in samenwerking met de horeca, supermarkten en sportverenigingen. Er dient handhaving te komen op alcoholgebruik door minderjarigen in de openbare ruimte en op plaatsen waar de APV dit verbiedt.
 • Jongeren moeten meer gestimuleerd worden om als vrijwilliger mee te doen, bijvoorbeeld door middel van maatschappelijke stages. Hiermee wordt een brede kennis ontwikkeld en wordt interesse gewekt voor een toekomstige baan.
 • Jongeren moeten betrokken blijven bij het opstellen van jeugdbeleid en bij zaken waar zij belang bij hebben, zoals het gebruik van de openbare ruimte.
 • Jeugddebatten zijn een goede manier om jongerenparticipatie te bevorderen. Daarom moeten ze in stand gehouden worden.
 • Activiteiten voor de jeugd dienen zoveel mogelijk in samenwerking met sportverenigingen en het onderwijs georganiseerd te worden. Sportstichting Spurd en CLUP Welzijnswerk moeten hierin een actieve rol spelen.

5.6 Minimabeleid 

 • Het gemeentelijke minimabeleid moet niet in de eerste plaats gericht zijn op inkomensondersteuning, maar op het kunnen blijven deelnemen aan de Purmerendse samenleving. Kinderen van gezinnen met een minimuminkomen moeten in staat worden gesteld  deel te nemen aan sport. Voor hun ontwikkeling is het tevens van belang dat zij kunnen deelnemen aan kunst en cultuur.
 • Dat een Voedselbank nodig is in Purmerend betreurt de Stadspartij ten zeerste. Helaas is het een onmisbaar vangnet geworden. Wel vindt de Stadspartij het belangrijk dat de Voedselbank niet alleen voedsel verstrekt, maar ook blijft samenwerken met instellingen die voorlichting en adviezen geven over omgaan met geld e.d.
 • De schuldhulpverlening is door de gemeentelijke organisatie Activa goed geregeld in Purmerend. Het is van belang dat deze in stand gehouden wordt. Vroegsignalering van betalingsproblemen is een belangrijk middel om de problemen voor zowel de cliënt als de maatschappij te beperken. Samenwerking met diverse organisaties is hierin van groot belang.
 • Om de schuldhulpverlening betaalbaar te houden, dient de samenwerking met maatschappelijke vrijwilligersorganisaties, zoals Caritas, Humanitas en Gilde, te worden voortgezet.
 • Om in deze maatschappij een goede opleiding te kunnen volgen,  is het hebben van een aansluiting op internet van wezenlijk belang. Gezinnen met een minimuminkomen moeten hierin ondersteuning krijgen.
 •  Er dient een één-loketfunctie te komen voor mensen die in grote financiële nood zitten of dreigen te komen.

5.7 Multiculturele samenleving, integratie en diversiteit 

 • De gemeente dient een actief beleid te voeren tegen het uitsluiten en discrimineren van groepen mensen of individuen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van fair play in de sportclubs  en een non-discriminatoir deurbeleid in de horeca.
 • Met het toekennen van de Roze Loper aan zorgcentra De Tien Gemeenten en De Rusthoeve is een eerste stap gezet in de homo-emancipatie bij senioren. Deze emancipatie moet verder worden uitgebreid in Purmerend.
 • Om deel te nemen aan de Purmerendse maatschappij is het beheersen van de Nederlandse taal een belangrijke voorwaarde. CLUP Welzijnswerk en vrijwilligersorganisatie Gilde zijn hierin belangrijke spelers.
 • De gemeente dient inburgering van nieuwe Nederlanders in Purmerend te stimuleren.
 • De Stadspartij is voor vrijheid van godsdienst. Bij de bouw van godsdienstgebouwen moet, net als bij andere gebouwen, rekening gehouden worden met de inpasbaarheid in de omgeving.

5.8 Kunst en cultuur 

 • Kunst en cultuur moeten niet alleen maar voor een kleine elite beschikbaar zijn. Daar waar de gemeente investeert,  moet kunst en cultuur gericht zijn op alle Purmerenders.
 • Het huidige cultuuraanbod dient behouden te blijven en waar mogelijk versterkt  door meer samenwerking tussen organisaties.
 • Het Purmerends Museum moet behouden blijven en mag ook in de toekomst niet wegbezuinigd worden.
 • Theater De Purmaryn dient de komende tien jaar op de huidige locatie te blijven. Tegelijkertijd dient in De Purmaryn geïnvesteerd te worden om de aantrekkelijkheid ervan te behouden dan wel te vergroten.
 • Cultuurhuis Wherelant voorziet in een behoefte van veel Purmerendse inwoners. Ook cultuuronderwijs aan de scholieren van het primair- en middelbaar onderwijs wordt door Wherelant verzorgd. De Stadspartij is tevreden met de verhuizing naar de nieuwe locatie aan de Van IJsendijkstraat. De Stadspartij vindt dat Wherelant bestaansrecht heeft en dus ondersteund moet blijven door de gemeente.

Programma 2022-2026