Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8:
Verkeer en bereikbaarheid

 

Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen. De doorstroming van verkeer om Purmerend binnen te komen en uit te gaan zal verbeterd moeten worden. Dit geldt ook voor de verbindingswegen tussen de verschillende wijken. De bereikbaarheid van de binnenstad dient gericht te worden op alternatief vervoer en parkeermogelijkheden van de auto buiten de binnenstad.

 

 
 INHOUD:

Voorwoord van de lijsttrekker
Samenvatting verkiezingsprogramma

 1. Veiligheid en overlast
 2. Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing
 3. Economie
 4. Ouderenbeleid
 5. Welzijn en Zorg
 6. Sport
 7. Bestuur en financiën
 8. Verkeer en bereikbaarheid
 9. Duurzaamheid en milieu
 10. Communicatie en Burgerparticipatie

Download het hele programma als PDF

8.1 Bereikbaarheid binnenstad 

 • De gemeente moet stimuleren dat op verschillende plekken rond de binnenstad parkeergarages op particulier initiatief gerealiseerd worden.
 • Om de doorstroming te verbeteren moet onderzocht worden of het Looiersplein een rotonde kan krijgen.
 • De centrumring dient tweerichtingsverkeer te blijven. Onveilige plekken dienen aangepakt te worden. Hier hoeven geen miljoenen euro’s voor uitgetrokken te worden.
 • Ook als de kermis in de stad is, dient de binnenstad bereikbaar te blijven.

8.2 Verkeersveiligheid 

 • Wijkbewoners weten vaak zelf het beste hoe de wijk verkeersveiliger gemaakt kan worden. De Stadspartij betrekt graag de mensen in de buurt met hun eigen kennis en ervaring om hier samen oplossingen voor te bedenken. Dit levert meer op dan het inhuren van adviesbureaus.
 • Hardrijders dienen strenger aangepakt te worden. Hierop moet meer gecontroleerd worden.
 • Illegale straatraces, voornamelijk op de industrieterreinen, dienen hard aangepakt te worden.
 • Op verkeersonveilige plekken moeten snelheidsremmende maatregelen worden genomen, zoals het plaatsen van flex-drempels, bochten, paaltjes en plantenbakken. Zorg er tegelijkertijd voor dat politie, ambulance en brandweer zo min mogelijk gehinderd worden door obstakels in de openbare ruimte.
 • Daar waar paaltjes, verkeersborden of betonblokken niet of niet meer nodig zijn op straat dienen deze verwijderd te worden.
 • Gevaarlijke en onoverzichtelijke kruispunten dienen snel aangepakt te worden. Overhangend groen op kruispunten en bij rotondes moet goed worden gesnoeid. Binnen vijf meter van een hoek of kruispunt dient snelgroeiend groen vervangen te worden voor laaggroeiend groen.
 • Er moet snel onderzocht worden op welke manier de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers, op het Looiersplein en de Plantsoengracht verbeterd kan worden. Daarnaast dient de fietsstrook in de Nieuwstraat en de voorsorteerstrook op Gedempte Singelgracht verkeersveiliger te worden.
 • Er moeten meer veilige schoolroutes komen, bijvoorbeeld door het invoeren van snelheidsremmende maatregelen, door betere controle op snelheid en door strenge handhaving op asociaal parkeren van auto’s bij het brengen en halen van kinderen.
 • Om de verkeersdoorstroming te bevorderen dient er een tunnel onder de spoorbaan Churchilllaan/Den Uyllaan te komen.
 • Gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer moeten duidelijk van elkaar worden gescheiden.
 • Bij het aanbrengen van markeringen op de weg moet ook rekening worden houden met motorrijders en bromfietsers.

8.3 Fietsers 

 • Alle doorgaande fietspaden in Purmerend moeten goed verlicht zijn.
 • Er moeten veilige fietsroutes gerealiseerd worden naar alle scholen, jongerencentra, sportvelden en sportzalen.
 • Verkeerslichten voor fietsers dienen gelijk op te gaan met de verkeerslichten voor voetgangers.
 • Er dienen voldoende fietsenrekken aanwezig te zijn in de binnenstad en op de wijkwinkelcentra, wijksteunpunten, de stations en de bushaltes.
 • Onderzoek of de bewaakte fietsenstallingen in Purmerend uitgebreid kunnen worden, bij voorkeur gerealiseerd door particulier initiatief.
 • Er dient een goed gecoördineerde controle op fietsendiefstal te komen, vooral tijdens de uitgaansuren en op scholen.
 • Op kapotte of afwezige fietsverlichting dient streng gecontroleerd te worden. In samenwerking met de politie moet op scholen voldoende voorlichting gegeven worden over de gevaren van het fietsen zonder verlichting.
 • Behalve op plekken waar leidingen onder de grond liggen moeten alle fietspaden zoveel mogelijk uitgevoerd worden in asfalt.
 • Fietspaden dienen goed onderhouden te worden, vooral de paden die door druk van boomwortels omhoog komen.
 • De fietsroute vanuit de Hazepolder naar de binnenstad moet zo snel mogelijk voorzien worden van een vrijliggend fietspad.
 • Onderzoek samen met de Fietsersbond de mogelijkheden om het fietspadennetwerk in de rest van Purmerend uit te breiden en te verbeteren met vrijliggende fietspaden.
 • De gratis fietsenstalling in de Plantsoenstraat moet open zijn op koopzondagen en tijdens grote evenementen in de binnenstad.

8.4 Voetgangers 

 • Voetpaden tussen parkeerplaatsen en het winkelgebied moeten goed begaanbaar en in de winter sneeuw- en ijsvrij zijn.
 • Gehandicapten, blinden en slechtzienden mogen niet gehinderd worden door obstakels zoals loszittende stoeptegels en overhangend groen. De gemeente dient regelmatig wijkschouwen met buurtbewoners te organiseren om obstakels in het voetgangersgebied in kaart te brengen.
 • Blindegeleidestroken moeten functioneel worden aangelegd voor mensen met een visuele handicap, maar mogen niet hinderlijk zijn voor de overige voetgangers.
 • De gemeente moet nauw samenwerken met het landelijke Platform Toegankelijkheid om de toegankelijkheid van openbare ruimten en gebouwen te verbeteren.
 • Er dient een actief handhavingsbeleid te komen op overlast van het fietsen en rijden met bromfietsen in voetgangersgebieden zoals wijkwinkelcentra en in de binnenstad tijdens de verbodstijden.
 • Voetgangers dienen voldoende tijd te krijgen om over te kunnen steken. De verkeerslichten moeten hier zo nodig op aangepast worden.

8.5 Openbaar vervoer

 • Het busnetwerk binnen Purmerend dient verbeterd te worden. Vanuit elke wijk zou je in alle wijken moeten kunnen komen met de bus. Bovendien moet de binnenstad vanuit elke wijk goed bereikbaar zijn.
 • De busdiensten en in het bijzonder het aanvullend openbaar vervoer in de avonden en in de weekenden dienen verbeterd te worden, vooral voor ouderen en sociaal zwakkeren, zodat alle evenementen en bijeenkomsten in de stad bezocht kunnen worden.
 • De goede busverbindingen tussen Purmerend en Amsterdam moeten in stand gehouden worden.
 • NS-station Purmerend (nabij Beatrixplein) moet een intercitystation worden. De directe treinverbinding tussen Purmerend en Amsterdam CS moet weer hersteld worden.
 • De stations en de omgeving moeten goed onderhouden worden. Treinstations mogen geen prooi worden van overlastgevende hangjongeren.

8.6 Autoverkeer en parkeren 

 • Onderzoek hoe de verkeersstroom op de Verzetslaan verbeterd kan worden, bijvoorbeeld met een groene golf.
 • Vorstschade aan de weg dient snel en adequaat gerepareerd te worden.
 • Wegwerkzaamheden moeten zo min mogelijk hinder opleveren voor het autoverkeer. Omleidingen moeten duidelijk aangegeven worden. Bewoners en ondernemers moeten meer betrokken worden bij de planning van de werkzaamheden.
 • De parkeertarieven in de binnenstad mogen niet verder verhoogd worden.
 • Stimuleer het parkeren in parkeergarages boven het parkeren op straat, bijvoorbeeld met goedkopere parkeertarieven of dagkaarten in garages.
 • Voer flexibele parkeertarieven in de binnenstad in. Hoe verder van het centrum, des te goedkoper de parkeerkosten.
 • Parkeertarieven in parkeergarages moeten per minuut in plaats van per uur berekend worden.
 • Parkeren bij de wijkwinkelcentra moet gratis blijven.
 • Op koopzondagen en koopavonden moet parkeren in de binnenstad gratis zijn.
 • Zorg voor voldoende parkeermogelijkheden voor gehandicapten.
 • De parkeernorm in nieuw te bouwen wijken en bij herstructurering dient verhoogd te worden van 1,3 naar 2,0 auto´s per woning.
 • Bij het zoeken naar oplossingen voor parkeerproblemen dient altijd de buurt geraadpleegd te worden. Suggesties van bewoners ter verbetering moeten serieus genomen worden.
 • Het instellen van blauwe parkeerzones of vergunningparkeren moet alleen in uiterste noodzaak gebeuren en in overleg met de bewoners en winkeliers. Indien vergunningparkeren voor bewoners wordt ingevoerd, moet de vergunning tegen kostprijs worden verstrekt.
 • Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijfspanden moet het parkeren op eigen terrein gestimuleerd worden.

8.7 Gladheidbestrijding 

 • Fietspaden en bruggen op belangrijke fietsroutes dienen sneeuwvrij gehouden te worden. Bij opgevroren natte gedeelten van fietspaden en bruggen moet direct gestrooid worden.
 • Voetpaden in de buurt van winkelcentra, seniorencomplexen, huisartsenposten, bushaltes en perrons moeten eveneens zoveel mogelijk sneeuwvrij gehouden worden.
 • Het hoofdwegennet en vooral de busroutes moeten permanent sneeuwvrij gehouden worden.
 • Winkeliers en bewoners dienen de straat voor hun eigen winkel of woning sneeuwvrij te houden.
 • Zorg voor voldoende strooi- en schuifwagens, strooizout en personeel in de winter.

 

Programma 2022-2026