Sport

Hoofdstuk 6:
Sport

 

De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van deze tijd. Purmerend dient de kweekvijver te zijn van sporttalenten. Topsport zal zich meer kunnen gaan ontwikkelen vanuit de breedtesport. Purmerend moet de komende jaren uitgroeien tot een echte sportstad.

 
 INHOUD:

Voorwoord van de lijsttrekker
Samenvatting verkiezingsprogramma

 1. Veiligheid en overlast
 2. Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing
 3. Economie
 4. Ouderenbeleid
 5. Welzijn en Zorg
 6. Sport
 7. Bestuur en financiën
 8. Verkeer en bereikbaarheid
 9. Duurzaamheid en milieu
 10. Communicatie en Burgerparticipatie

Download het hele programma als PDF

 • Alle vrijwilligers in onze gemeente zijn van maatschappelijk belang en moeten gekoesterd worden. De gemeente kan daarbij ondersteuning bieden, bijvoorbeeld met een goed vrijwilligersbeleid, goede trainingen en opleidingsmogelijkheden, evenals verzekeringen en onkostenvergoedingen. De vrijwilliger is bovendien van toegevoegde waarde voor een vereniging of stichting. Het is daarom belangrijk dat de vrijwilliger betrokken wordt bij het beleid van de vereniging of stichting en eigen verantwoordelijkheden krijgt in zijn werk.
   
 • Er dient een door sportstichting Spurd te beheren fysiek vrijwilligerspunt voor de sport ingesteld te worden dat tevens dient voor het handhaven van de regeling maatschappelijke stages als toekomstige vrijwilligers voor de sport.
   
 • De gemeente dient het aanbod te bevorderen van cursussen en kadertrainingen, zoals EHBO, omgaan met alcoholgebruik en met agressie en geweld voor bestuursleden en vrijwilligers van sportverenigingen.
   
 • Het aantal Purmerenders dat aan sport doet,  zowel georganiseerd als ongeorganiseerd, dient vergroot te worden.
   
 • Het aantal uren sportontwikkeling in het basisonderwijs in samenwerking met sportverenigingen en onder leiding van goede sportvakleerkrachten moet verder uitgebreid worden. Hierdoor maken kinderen al op zeer jonge leeftijd kennis met verschillende onderdelen van sport. Dit bevordert het ontdekken van talent op zeer jonge leeftijd. Ook heeft sport een positief resultaat bij het leervermogen en bevordert het de ontwikkeling van het zelfvertrouwen.
   
 • Sport als naschoolse activiteit dient, mede door de inzet van buurtsportcoaches, vakleerkrachten en sportverenigingen, gestimuleerd te worden.
   
 • Er moet meer geïnvesteerd worden in de breedtesport, zodat sport voor iedereen toegankelijk wordt. Vanuit de breedtesport ontstaat talentontwikkeling met doorgroeimogelijkheden naar topsport.
   
 • Ook voor minimagezinnen en gezinnen met een tijdelijke smalle beurs moeten mogelijkheden blijven om te sporten in Purmerend, bijvoorbeeld door deelname aan het Jeugdsportfonds.
   
 • De mogelijkheden voor ouderen om te gaan sporten,  moeten uitgebreid worden, zowel vanwege het lichamelijke als het sociale aspect en om de ziektekosten en de kosten voor maatschappelijke ondersteuning te reduceren. De gemeente dient te investeren in beweegtuinen en in diverse loop- en beweegroutes.
   
 • De gehandicaptensport dient goed ondersteund te worden. Ook moet ervoor gezorgd worden dat het vervoer van en naar de sportactiviteit goed geregeld is.
   
 • Sportverenigingen moeten worden vrijgesteld van gemeentelijke belastingen, zodat de kosten voor een vereniging en daarmee de contributies omlaag kunnen.
   
 • Elke vereniging moet in staat worden gesteld een goed sponsor- en reclamebeleid te ontwikkelen, waarbij het Sportfonds als leidraad geldt en waarbij de inkomsten ten goede komen aan het verbeteren van de sport. Gemeentelijke regelgeving rond reclame-uitingen moet worden versoepeld.
   
 • De rol van de Purmerendse Sportraad moet versterkt worden, om samenwerking tussen de gemeente, sportstichting Spurd en de sportverenigingen te verbeteren.
   
 • Sportstichting Spurd moet particuliere initiatieven ondersteunen om sport en sportevenementen te kunnen organiseren. Sportevenementen op openbare plekken, zoals het Leeghwaterpark en de Koemarkt dienen door de gemeente ondersteund te worden.
   
 • De nieuwe sporthal moet zo breed mogelijke sportevenementen organiseren. Er ligt een taak voor sportstichting Spurd om sportevenementen, die voorheen niet te organiseren waren in verband met de huidige ontoereikende accommodaties, naar Purmerend te halen.
   
 • Naast sportevenementen leent de nieuwe sporthal zich uitstekend voor het organiseren van andere activiteiten dan sportevenementen. Te denken valt hierbij aan rommelmarkten, braderieën, beurzen, tentoonstellingen en congressen. De hal is dan functioneel in gebruik en genereert zo de benodigde inkomsten om de exploitatie sluitend te krijgen. Deze activiteiten dienen wel te passen binnen de sportagenda.
   
 • De door de gemeente vastgestelde Sportnota dient actueel te worden gehouden en uitvoerbaar te blijven.
   
 • Alle sportaccommodaties moeten goed bereikbaar zijn met in de avond veilige en verlichte fiets- en voetpaden.
   
 • Sportvelden dienen weliswaar energiezuinig, maar vooral goed verlicht te zijn, zodat ze ook in de avonduren te gebruiken zijn. De gemeente dient duurzaam energieverbruik bij clubaccommodaties te stimuleren.
   
 •  De kwaliteit van het Leeghwaterbad dient op peil te worden houden. De recreatiewaarde van het bad dient verbeterd te worden met een betere aansluiting op actuele wensen en behoeften van de Purmerender. Het Leeghwaterbad dient tevens aangepast te worden voor mensen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen,  door het aanleggen van een therapeutisch bad.
   
 • Voor wedstrijden van de zwemverenigingen dient een vaste tribune in het Leeghwaterbad verwezenlijkt te worden.
   
 • Er moeten meer kunstgrasvelden komen die door de gemeente aangelegd en gefinancierd worden. Sportverenigingen betalen maximaal 10% van de toplaag van het kunstgrasveld zelf.
   
 • Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk gemaakt worden voor rolstoelers, mensen met een scootmobiel, slechtzienden en blinden.
   
 • De gemeentegarantie voor de (ver)bouw van clubaccommodaties van sportverenigingen dient gehandhaafd te blijven.
   
 • Er moeten mogelijkheden gereserveerd worden voor sportontwikkelingen,  zoals uitbreiding van het hockeycomplex.
   
 • Om tijdig in te spelen op toekomstige ontwikkelingen,  dient voor nieuwe buitensportaccommodaties op de beoogde locatie(s) snel te worden gestart met de noodzakelijke,  vaak langdurige procedure(s).
   
 • Er dient ingezet te worden op het innoveren van sportaccommodaties, afgestemd op de meest actuele vraag en ontwikkelingen.

Programma 2022-2026