Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7:
Bestuur en financiën

 

Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer de samenwerking aan te gaan met de verschillende partijen om tot weloverwogen beslissingen te komen. Door een goede samenwerking is het mogelijk  meer voor elkaar te krijgen met minder geld. De financiën moeten op orde zijn,  waarbij de mogelijke risico’s gedekt zijn.

 
 INHOUD:

Voorwoord van de lijsttrekker
Samenvatting verkiezingsprogramma

 1. Veiligheid en overlast
 2. Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing
 3. Economie
 4. Ouderenbeleid
 5. Welzijn en Zorg
 6. Sport
 7. Bestuur en financiën
 8. Verkeer en bereikbaarheid
 9. Duurzaamheid en milieu
 10. Communicatie en Burgerparticipatie

Download het hele programma als PDF

7.1 Algemeen bestuur 

 • Bestuurders en functionarissen die slecht gepresteerd hebben, mogen niet vertrekken met buitenproportionele bonussen.
 • Er kan flink bespaard worden op onnodige gemeentelijke onderzoeken. Het is veel belangrijker om wat is onderzocht nu eens uit te voeren.
 • Er moet kritisch gekeken worden naar de inhuur van adviesbureaus en interim-managers. Vaak zit er in de ambtelijke organisatie genoeg kennis om dit zelf op te pakken.
 • Gemeentebestuurders dienen zich te allen tijde te houden aan de gestelde integriteitseisen. Declaraties van bestuurders dienen jaarlijks openbaar gemaakt te worden om te kunnen controleren of  zij integer handelen.
 • Alle vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies moeten in het openbaar plaatsvinden. Hiermee wordt achterkamertjespolitiek vermeden. Vergaderingen mogen alleen achter gesloten deuren plaatsvinden als hiervoor een duidelijk gemeentelijk of privacybelang bestaat.
 • Bij bestuurlijke besluitvorming moet het voortraject democratisch en voldoende transparant zijn, zodat raadsleden niet het gevoel krijgen ‘iets door de strot geduwd’ te krijgen. De raad mag nooit informatie onthouden worden of te laat geïnformeerd door het college van B&W.
 • Ambtenaren moeten doelmatig gehuisvest worden in bestaande gebouwen.

7.2 Belastingen, financiën en begroting 

 • Purmerend dient een gezond financieel beleid te voeren. Inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te zijn. Prestigeprojecten moeten niet langer meer door de gemeente gefinancierd te worden.
 • Door op een zorgvuldige manier aan te besteden, moet voorkomen worden dat bij grote projecten de budgetten fors worden overschreden.
 • Met lokale lastenverhogingen moet met uiterste terughoudendheid worden omgegaan. Op leges, afvalstoffenheffing, rioolbelasting en het uitgeven van een identiteitskaart of rijbewijs mag de gemeente geen winst maken. Onroerend Zaak Belasting (OZB) moet op het huidige niveau blijven. Verhoging hiervan mag alleen met het inflatiecorrectiepercentage.
 • Subsidies worden alleen verstrekt aan activiteiten die van algemeen nut zijn voor de Purmerendse samenleving en aan activiteiten die anders niet van de grond komen of zelfs verdwijnen. Initiatieven met een eigenbelang, prestigeprojecten en activiteiten voor of van mensen of organisaties die het zelf kunnen betalen, dienen geen subsidie meer te ontvangen.
 • De opbrengsten van hondenbelasting moeten volledig ten goede komen aan het hondenbeleid, zoals het onderhoud van hondenuitlaatplekken, handhaving en het schoonhouden van de openbare ruimte. Indien dit niet gebeurt, moet de hondenbelasting afgeschaft worden.
 • De reclameopbrengsten van grote reclamezuilen langs de snelweg A7 kunnen zorgen voor meer inkomsten voor de gemeente. Als de markt op reclame-uitingen aantrekt moet de gemeente direct initiatieven ontplooien om hiervan te profiteren.
 • Voor de minima dient gemeentelijke financiële ondersteuning te blijven bestaan. Vooral gezinnen met kinderen moeten worden ondersteund. Kinderen uit deze gezinnen moeten kunnen blijven deelnemen aan sport, cultuur en onderwijs.
 • Door het Rijk verstrekte middelen voor de transities jeugdbeleid, Algemene Wet Bijzondere Bijstand (AWBZ) en het participatiebeleid moeten volledig aan deze domeinen worden besteed.
 • De algemene reserve moet zijn afgestemd op de reële risico’s die Purmerend kan lopen.

7.3 Regionale samenwerking 

 • Purmerend moet zich voor een goede afhandeling van klachten aansluiten bij de regionaal opererende Gemeentelijke Ombudsman, die onafhankelijk oordeelt over klachtafhandelingen.
 • Om kosten te besparen kan het op ambtelijk niveau samenwerken met andere gemeenten uitgebreid worden. Voor de gemeente Purmerend kan het aantrekkelijk zijn om diensten te verhuren, omdat het personeel dan efficiënter kan worden ingezet.
 •  In samenwerking met de regiogemeenten moeten goede afspraken worden gemaakt om de werkgelegenheid en de woningmarkt te stimuleren, het toerisme te bevorderen en de bereikbaarheid op provinciale wegen te verbeteren.

 

Programma 2022-2026