ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID.

De Baanstee Noord zal binnen enkele jaren geheel met bedrijven bezet zijn. Dat maakt het voor de gehele regio belangrijk dat de Baanstee Noord wordt uitgebreid om de verhouding van wonen en werken meer in balans te brengen.

Nu gaat meer dan de helft van de werknemers uit Purmerend de stad uit voor werk. naar elders, vooral Amsterdam.
Vanuit een goed draaiende economie is er werk en zijn er goede voorzieningen zoals een goede infrastructuur, gezondheidszorg, culturele gelegenheden, sportaccommodaties goed onderhouden groen, goede wegen etc.
Purmerend neemt deel aan de Metropool Regio Amsterdam en dat biedt vele kansen om regionaal economische maar ook sociale ontwikkelingen te stimuleren.
Stadspartij – Beemster Polder Partij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in veiligheid voor bedrijventerreinen. De gemeente zal aantrekkelijk moeten zijn en blijven voor bedrijven om zich hier te gaan vestigen of uit te breiden. De gemeente Purmerend zal zich blijven inspannen om, samen met het bedrijfsleven, werkgelegenheid naar Purmerend te halen.
3.1    Bedrijven en bedrijventerreinen
Met een goede en proactieve citymarketing moet Purmerend een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en publiekstrekkende winkels creëren. De gemeente moet ontwikkelingen bij bedrijven stimuleren door prioriteit te geven aan de afhandeling van vergunningen. Daarmee faciliteert de gemeente de dynamiek van bedrijven. Duurzame economische ontwikkelingen moeten voorrang krijgen op niet-duurzame.
De transformatie van het industrieterrein de Koog naar een woon/werkgebied is een prachtig initiatief en voegt ca. 1.000 woningen toe aan de woningvoorraad van Purmerend. Voorwaarde is wel dat de Koog primair een bedrijventerrein blijft en de verkeersveiligheid op de gemengde functie wordt aangepast. De stadspartij – Beemster Polder Partij is voorstander van het verbouwen van leegstaande kantoorgebouwen en bedrijfspanden tot starterswoningen, jongerenwoningen, ouderenhuisvesting, hotel of bedrijfsverzamelgebouwen.
Alle bedrijventerreinen dienen goed bereikbaar zijn, zowel per openbaar vervoer, als met de fiets, te voet en per auto. Bedrijventerreinen dienen een goede bewegwijzering te hebben om onnodig zoekend verkeer te voorkomen. Bedrijven met onderlinge economische bindingen worden waar mogelijk bij elkaar geplaatst om distributiestromen zo efficiënt mogelijk te houden. Dit voorkomt filevorming en zorgt voor tijdwinst en minder CO2-uitstoot.
Parkeren moet bij nieuwe bedrijven bij voorkeur op het eigen terrein. Op bedrijfsparkeerterreinen moet meer gehandhaafd worden op illegale opslag, vervuiling en asociaal parkeergedrag.
Het oudste bedrijventerrein van Middenbeemster, Insulinde, heeft door zijn combinatie van werken, wonen en sporten een bijzonder karakter. Een facelift met aandacht voor de verkeersveiligheid, parkeren, openbaar groen, bewegwijzering, verlichting en gevelverfraaiing is nodig. Als er ruimte vrijkomt kan er worden onderzocht of daar ook woningen kunnen worden gerealiseerd.
Bamestra is een bedrijventerrein voor kleinschalige bedrijven waar ook gewoond kan worden bij het bedrijf. Het functioneert goed, maar het kan niet uitbreiden zonder verdichting. In de Dorpontwikkelingsvisie Middenbeemster 2020-2040 is de voorgenomen opwaardering en herinrichting van deze twee bedrijventerreinen beschreven.
3.2    Werkgelegenheid
Stadspartij – Beemster Polder Partij is van mening dat werk de beste sociale en economische zekerheid biedt. Er wordt uitvoering gegeven aan de visie dat de inwoners in staat worden gesteld om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarom wordt in de eerste plaats fors ingezet op intensieve begeleiding, strenge selectie aan de poort, re-integratieprojecten, scholing met daarnaast een goede fraudebestrijding en een boetebeleid. Dit zijn enkele instrumenten die de lokale overheid ter beschikking staan om op deze doelstelling een succesvol beleid te voeren.
Bedrijven dienen gestimuleerd te worden om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in dienst te nemen. Hierbij is het van belang dat ook wordt gedacht aan toegankelijkheid, laagdrempelige werkzaamheden en werk onder begeleiding. Team Werk en Welzijn staat direct in contact met mensen met een uitkering om er samen voor te zorgen dat zij uit de uitkering kunnen geraken door arbeidsfit te geraken voor een vervolgtraject naar een reguliere baan. Bijstandsgerechtigden moeten gestimuleerd worden om werk aan te nemen. Ook kunnen zij gedwongen worden iedere passende baan te accepteren en bij weigering zo nodig gekort worden op de uitkering.
De gemeentelijke organisatie dient haar uit te besteden taken zo veel mogelijk toe te kennen aan Purmerendse of regionale ondernemers.
Om meer banen te creëren, moet er meer ruimte komen voor bedrijven in de vrijetijdssector. De komst van een hotel in de Kom A7 biedt een goede kans om dit gebied te verbeteren en te ontwikkelen tot een verblijfs-, recreatie- en horecagelegenheid. Het is ook goed voor de toelevering van arbeids- en opleidingsplaatsen.
Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, zal tijdig goede voorlichting worden gegeven over de te volgen (vervolg) opleiding. Opleidingsinstituten hebben nauw contact met het bedrijfsleven. Geef de jeugd aanbevelingen voor het volgen van een opleiding waar de kans op het vinden van een baan waarschijnlijk is.
 

Programma 2022-2026