6. Kwaliteit van de Leefomgeving

Voor de Stadspartij is de leefomgeving van onschatbaar belang. Milieu is hieraan een niet los te koppelen verbinding. Wij zijn te gast op deze aarde en hebben tot taak dat het gastverblijf voor de na ons komende generaties voor mens en dier leefbaar blijft. Het is in veel gevallen een internationale aanpak maar zeker ook plaatselijk kan hieraan een grote bijdrage worden geleverd.

In onze stad op zich en de wijken in het bijzonder is veel winst te behalen.
De gemeente heeft een voorbeeld en voortrekkersfunctie te vervullen waar het milieuzaken betreft. Voorlichting aan burgers over verantwoord omgaan met onze leefomgeving en het milieu is daar een onderdeel van. Op deze wijze kunnen burgers een versterkende functie vervullen.

Afval

 • Afval moet op een zinnige manier aan de bron worden gescheiden. Het ophalen en verwerken in drie afzonderlijke stromen; groente-fruit-tuinafval, papier en restafval moet op haalbaarheid worden onderzocht en bij haalbaarheid uitgevoerd worden. Aan bederf onderhevig afval moet wekelijks worden opgehaald, andere soorten in combinatie twee-wekelijks. PVC afval in de vorm van bijvoorbeeld petflessen en blikafval, zullen ook zo spoedig mogelijk van de huidige afvalstromen dienen te worden gescheiden. Landelijk wordt er een discussie gevoerd om op blikverpakkingen statiegeld te heffen, de Stadspartij is hier uit milieuoogpunt een voorstander van.
 • Huisvuil dient zoveel mogelijk ondergronds te worden verzameld. Waar dit niet mo
  gelijk is moet het aanbieden van huisvuil op een zo milieu vriendelijke wijze als mogelijk plaats dienen te vinden. Er moet op  worden toegezien dat aangeboden huisvuil- en papiercontainers niet langer dan toegestaan aan de openbare weg worden geplaatst.
  Dit geldt ook voor tuinafval. Het gratis verstrekken van compostcontainers moet worden gestimuleerd.
 • Om zwerfafval in de stad tot een minimum te beperken zullen er voldoende afvalbakken moeten zijn, die tijdig worden geleegd. In het bijzonder in de wijkwinkelcentra en de binnenstad kan hier een inhaalslag worden gemaakt.
 • Bij evenementen moeten er mobiele afvalbakken worden bijgeplaatst. Daarnaast zal aan de burgers via voorlichting duidelijk moeten worden gemaakt hoe zwerfvuil kan worden vermeden. Hieraan verbonden heeft intensivering van de straatreiniging een hoge prioriteit, een goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Ophalen en aanbieden van grof vuil mogen niet extra worden belast. Hiernaast dient extra voorlichting te worden geven ter aanbieding van milieubelastende stoffen zoals verf, kleurstoffen, frituurvet, batterijen, etc. Mogelijk kan er maandelijks een speciale zgn. KCA- wagen in de wijken langs kunnen gaan om deze stoffen in te zamelen.

Milieu en duurzaamheid

 • Bij economische ontwikkeling dient milieu een vast onderdeel uit te maken van de integrale afweging. Een goed doordachte afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu is daarbij noodzakelijk waarbij de afstemming terugkomt in de wijkontwikkelingsplannen.
 • Het in stand houden van voldoende groen is hierin een vereiste. Een groene stad is een gezonde leefomgeving voor zijn inwoners. Om dit in stand te houden moeten de parken, groenstroken en het Purmerbos goed worden onderhouden, dit geldt ook voor de bermen, oever en onze bloemrijke graslanden. De gemeente betracht terughoudendheid bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen en heeft een inspanningsverplichting bij het zoeken naar alternatieven.
 • Voldoende hondenuitlaatplaatsen in de wijken van goede kwaliteit (deze hebben ook een sociale functie en stimuleren de beweging van de inwoners).
 • Goede opvang van zwerfdieren, gewonden dieren ondersteuning van opvangcentra en dierenambulance.
 • De zorgplicht van de gemeentelijke overheid zoals genoemd in de flora en faunawet wordt actief opgepakt. Dit geldt voor het onderhoud aan de openbare ruimte, oevers, waterlopen en groenvoorzieningen. Bij de planning van onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte wordt rekening gehouden met broedseizoenen en paaitijd.
 • De zorgplicht van in de gemeente Purmerend aanwezige dieren zorgt voor preventieve maatregelen voor beheer van de populaties. Hierbij wordt bij de inrichting van de openbare ruimte (bestemmingsplannen) rekening gehouden van dieren (ganzen, vissen) Dit alles om het doden van dieren ter voorkoming van overlast te voorkomen.
 • Een inspanningsverplichting voor het oppervlaktewater om sterfte van vissen en watervogels te voorkomen.
 • Bij de keuze voor beplanting in de openbare ruimte moet zoveel mogelijk worden gekozen worden voor het stimuleren van de flora en fauna (bv bijenpopulatie, vogels).
 • Het bomenbestand binnen Purmerend mag niet teruglopen en moet goed worden onderhouden (herplandplicht). Hiernaast moet de soorten worden uitgebreid om de kwaliteit van de wijken te verbeteren.
 • Over verantwoord omgaan met het milieu, het beperken van energieverbruik en verspilling van drinkwater, en regenwater moet doorlopend voorlichting worden gegeven. De gemeente kan hierin een voorbeeldfunctie vervullen door de bevordering van duurzame energiebronnen zoals windenergie en zonnecellen. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energiewinning dienen te worden gestimuleerd. Hierbij moet wel worden aangetekend dat horizonvervuiling aan de rand van natuurgebieden moet worden voorkomen en niet in de nabijheid van woningen dient te worden aangebracht.
 • Stimuleren van een gescheiden rioolstelsel.
 • Gefaseerd invullen van straatverlichting die brandt op energiezuinige lampen zo mogelijk op  zonne-energie is hier een voorbeeld van.
 • Beperking van autoverkeer draagt mee aan een schoner milieu. Om dit te realiseren zijn goede verbindingen met het openbaar vervoer een noodzaak. Stimulering van fietsgebruik kan hiertoe bijdragen. Noodzaak is wel de aanwezigheid van goede en veilige fietspaden. Stallingplaatsen voor fietsen in de binnenstad en de diverse winkelcentra zijn onmisbaar om het beoogde doel te realiseren.
 • Benzinestations met LPG moeten worden verplaatst uit de woonwijken en soortgelijk bebouwde gebieden. Realisatie van deze stations op de aanwezige industrieterreinen, doorgaande wegen en uitvalswegen is vanuit het oogpunt veiligheid en milieuregels een noodzaak. Benzinestations hebben zulke strenge regels dat er geen reden is vanuit milieu of veiligheid om ze te verplaatsen. Er is echter wel een traject vanuit VROM om de LPG uit woongebieden te weren.
 • Gevaarlijke opslagen, waaronder grootschalige opslag van vuurwerk moeten via het bestemmingsplan uit de bebouwde gebieden worden geweerd.
 • Het toestaan van werk- en zwaar verkeer door woonwijken moet te allen tijde vermeden worden.
 • Controle en handhaving van milieuregels bij overheid, bedrijven en burgers dient plaats te vinden. Gedoogbeleid moet worden voorkomen en indien aanwezig beëindigd.
 • Door het wijzigen van aanvliegroutes is er regelmatig druk vliegverkeer boven Purmerend waar te nemen. Van echte structurele overlast is tot op heden echter geen sprake. Kritisch volgen van de ontwikkelingen op Schiphol met betrekking tot deze materie is gewenst.
 • De wetgeving die betrekking heeft op geluidnormen ter voorkoming van overlast dient strikt gehandhaafd te worden. Of dit nu in de privéomgeving is  door de bedrijven en/of overheid veroorzaakte overlast is niet van belang (de wet geluidhinder gaat vooral over normering industrieterreinen, treinen en wegverkeerslawaai).
 • Geconstateerde klachten dienen serieus behandeld te worden. Denk hierbij ook aan bouwlawaai zoals het heien van funderingspalen ten behoeve van woning- en bedrijfsbouw. Voor aanvang van een bouwtraject dient er onderzocht te worden hoe groot de geluidsoverlast is en of het de gestelde normen in decibels voor omwonenden niet overschrijdt. In de te verlenen bouwvergunningen dienen voorschriften te worden opgenomen voor tijdstip werkzaamheden, geluid en trilling hinder en overlast.

Programma 2022-2026