5. Economie en Werkgelegenheid

De economische ontwikkelingen in Purmerend zijn afhankelijk van veel externe factoren.

Purmerend maakt deel uit van de regio Waterland.
De afhankelijkheid van Amsterdam is historisch.
Purmerend als onderdeel van Groot-Amsterdam is, als groeigemeente, de laatste twintig jaar sterk ontwikkeld met betrekking tot het aantal inwoners.
De werkgelegenheid is echter niet meegegroeid met de bevolkingsaanwas.
De balans woon-werkverhouding is volledig ontwricht. Gevolg is dat er iedere dag lange files staan naar en van Amsterdam
De afhankelijkheid van Amsterdam is eerder toe- dan afgenomen. Aansluiting bij ons omliggende regio’s zal daarom ook meer prioriteit dienen te krijgen.

De Stadspartij streeft naar een beter evenwicht tussen inwonertal en arbeidsplaatsen in Purmerend.
Investeringen in industrieterreinen (ook bestaande) en infrastructuur moeten daartoe bijdragen. Een snelle realisering van de Baanstee-Noord heeft onze prioriteit.
Ook een goed ondernemersklimaat is van groot belang om beoogde doelstellingen te realiseren.

Infrastructuur

 • De bereikbaarheid van de binnenstad, winkelcentra en industrieterreinen moet tot in het uiterste worden geoptimaliseerd. Er mogen geen belemmeringen zijn in de bereikbaarheid, die de economische activiteiten van de ondernemers schade kan berokkenen. Het verdelen in kavels met daaraan verbonden bedrijfnummering en bewegwijzering, vereenvoudigd zoeken van leveranciers en bezoekers dient uitgangspunt te zijn.
 • Afschaffing van het halve rotondemodel in de binnenstad is een noodzakelijke maatregel. De invoering van een volledig rotondemodel (met aparte busbaan) dient te worden onderzocht.

Werkgelegenheid

 • De bevordering van de werkgelegenheid in Purmerend is een speerpunt in de periode van 2010 tot 2014. Stimuleren van de locale economie behoort dan tot de één van de prioriteiten  van de Stadspartij.
 • De verbetering van de samenwerking tussen bedrijven en gemeente is daarbij een noodzaak.
  Duurzame economische ontwikkelingen met voorrang behandelen en hierbij bedrijven de ruimte geven om te groeien.
 • Bedrijven met onderlinge economische bindingen bij elkaar plaatsen, om zodoende de distributiestromen zo efficiënt als maar mogelijk te houden.
 • Inzetten van een re-integratie budget waardoor werklozen en kansarme werkzoekenden de arbeidsmarkt kunnen betreden. Geef in dit kader aandacht aan sectoren waar lokaal een tekort aan personeel is.
 • Aandacht voor arbeidintegratie voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Gedacht moet hierbij worden aan laagdrempelige werkzaamheden en werk onder begeleiding.

Vergunningen en regelgeving

 • Het overleg tussen gemeente en ondernemers moet structureel worden gevoerd.
 • Vergunningen snel en met voorrang verstrekken voor ondernemers die willen investeren.
  Overbodige regels moeten worden geschrapt.
 • De gemeente dient zijn rekeningen, naar de plaatselijke ondernemers die diensten voor de gemeente verzorgen, op tijd te betalen.
 • Bedrijven moeten alle benodigde documenten en vergunningen snel en zonder problemen via een één loket functie  kunnen verkrijgen. De achter dit loket functionerende afdelingen moeten tot vergaande samenwerking worden verplicht.
 • Het organiseren van een snelle en betere dienstverlening naar ondernemers.
 • Het omzetten van tijdsgebonden vergunning in zaakgebonden vergunningen, verlost ondernemers van de last om na verlooptijd opnieuw een aanvraag te verzorgen.
 • Kinderopvang moet in alle wijken in Purmerend worden aangeboden. De tarieven van de kinderopvang moeten marktconform zijn en mogen geen belemmering zijn om (deeltijd)arbeid te verrichten.
 • Lokale heffingen en belastingen voor ondernemers dienen transparant te zijn en lastenstijgingen moeten worden beperkt (zie ook Voorwoord).

Bedrijfshuisvesting en veiligheid

 • Het aanbod van bedrijfshuisvesting dient van goede kwaliteit te zijn en aan de behoefte te voldoen.
 • Het ontwikkelen van bijvoorbeeld kantoorruimte gebaseerd op een vage mogelijk te verwachten groei in de toekomst dient achterwege te blijven. Ontwikkeling van bedrijventerreinen en huisvesting dient gericht te zijn op de reële behoefte en versterking van de lokale economie.
 • Beschikbaarheid van geschikte bedrijfsruimte kan op zichzelf een extra sturende werkgelegenheid naar Purmerend trekken.
 • De veiligheid voor ondernemers in de breedste zin is voor ondernemers van groot belang. Er wordt jaarlijks veel schade geleden door tegen ondernemers gerichte criminaliteit. Invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor heel Purmerend, zodat het hoogst mogelijke veiligheidsniveau voor alle winkelgebieden en industrieterreinen wordt gerealiseerd.

Jeugdwerkgelegenheid

 • Jeugdwerkloosheid dient met kracht te worden aangepakt. Het creëren en aanbieden van banen voor jeugdigen wordt met alle mogelijke inzet ter hand genomen.
 • Tijdens recessies zijn jeugdigen tot 25 jaar als eerste het slachtoffer.  Stimuleren van studies, bijscholing en stageplaatsen moeten prioriteit hebben. Sectoren waarin krapte op de arbeidsmarkt ontstaat, zoals zorg en onderwijs, betrekken bij plaatsing van jeugdwerklozen met ondersteuning van studieprojecten en stageplaatsen.
 • De jeugd op deze wijze klaarstomen voor een aantrekkende arbeidsmarkt is voor Purmerend en de jeugdigen een win / win situatie.

Winkels

 • Bij de ontwikkeling van de Kop van West dient de vestiging van kleinbedrijf te worden gestimuleerd.
 • De binnenstad van Purmerend aantrekkelijker maken als groot winkelgebied. Het aanbod van winkels moet gevarieerd en zo volledig mogelijk zijn. Op deze wijze is het mogelijk om de bestedingen van de inwoners van Purmerend zoveel mogelijk binnen de stadsgrenzen te houden. Dit geldt ook voor de kleinere winkelcentra. Goed onderhoud, winkels die voorzien in de dagelijkse behoefte en goede bereikbaarheid, dragen bij tot economische houdbaarheid van deze winkelcentra.
 • De gemeente moet de winkeliersverenigingen te helpen bij het organiseren van activiteiten en de winkeliers zo ondersteunen.

Markten

 • Op diverse dagen worden weekmarkten gehouden. Deze markten hebben inmiddels bewezen dat zij een functie vervullen. De weekmarkten trekken extra publiek en zorgen ook voor verhoging van omzetten bij de gevestigde winkeliers. Onderzoeken naar het aantrekken van markten die de economische ontwikkeling van Purmerend bevorderen, voorbeeld is de internationale markt.
 • De veemarkt is helaas uit noodzaak inmiddels verplaatst naar het industrieterrein Baanstee Noord. Het toeristische aspect is hierdoor weggenomen uit de binnenstad, er dient te worden onderzocht of het mogelijk is om de veemarkt in toeristische zin te promoten.

Recreatie

 • Funshoppen is in onze moderne samenleving een niet meer weg te denken onderdeel. Het inspelen op dit zich sterk uitbreidend fenomeen kan bevorderend zijn voor de werkgelegenheid.
  Met name de jeugdwerkloosheid kan hierdoor worden beperkt.
  Het aanbieden van goed onderhouden, gevarieerde en veilige winkelgebieden kan hiertoe bijdragen.
 • Ontwikkeling van sportaccommodaties en het zo gevarieerd aanbieden van sportmogelijkheden is goed voor het lichaam en het economische klimaat in Purmerend.
  Het realiseren van een multifunctionele sporthal met turnhal en dojo, biedt een kans om topsport naar Purmerend halen.
 • Purmerend is gelegen in een zeer waterrijk gebied. Een goede jachthaven ontbreekt in Purmerend. Het aanleggen van een jachthaven is in de visie van de Stadspartij in de komende raadsperiode alleen haalbaar als er een particulier initiatief hiertoe wordt ontplooid. De aanleg van een botenhelling dient plaats te vinden.
 • Het creëren van aanlegplaatsen voor passanten in de diverse locaties dient te worden gerealiseerd. Deze aanlegplaatsen moeten worden aangelegd in de omgeving van het centrum, zodat horeca en de detailhandel er het grootst mogelijke rendement van trekken.
 • In het Purmerbos dient de geplande camping, met horeca-dagbedrijf, met voorrang te worden gerealiseerd.
 • Een passanten parkeerplaats voor campers en caravans op doorreis is ook een mogelijkheid om de economische bedrijvigheid in Purmerend te bevorderen.
  Deze plaats zal dan wel moeten worden ingericht met voorzieningen zoals openbare toiletten, douches, stroom, water en afvaldump.
 • Groengebieden om de wijken verlangen een goed onderhoud en dienen, daar waar het mogelijk is, uitgebreid te worden. Leegstand van bestaande recreatie mogelijkheden moet worden tegengegaan.

Stadsverwarming

 • De ontwikkelingen aangaande de Stadsverwarming baren ons grote zorgen. Het in deze raadsperiode oplossen van de enorme schuldenproblematiek heeft voor de Stadspartij de hoogste prioriteit. Een financiële sanering door een beroep te doen op het Rijk wijzen wij niet af.

Programma 2022-2026