7. Verkeer en Bereikbaarheid

De groei van Purmerend leidt tot een uitgebreid en dynamisch mobiliteitsgedrag van de Purmerendse burgers. Herkenbare factoren die van de Purmerendse burger mobiele burgers maken zijn:

 • enerzijds wijkwinkelcentra, stadscentrum met winkelhart en uitgaansfunctie, concentratie van bedrijfsactiviteiten en de slaapfunctie van de stad voor de Amsterdamse en Waterlandse regio;
 • anderzijds werksituatie en leefgewoonten die tot dag-, weekinkopen en ‘winkelen’ leiden;
 • de hoeveelheid Purmerendse burgers die buiten Purmerend sporten.

Er is in Purmerend in de afgelopen decennia een lappendeken van verkeersstromen ontstaan.
Een uitgebreide studie (Verkeersvisie Purmerend) moet hierin een dermate inzicht verschaffen, zodat de verkeersstroom verbeterd kan worden en zodanig, dat onveiligheid, opeenhoping en stagnatie in de mobiliteit in Purmerend wordt verbeterd of wordt voorkomen.
Nieuwe problemen, vooral met het openbaar vervoer liggen op de loer.

Uitgangspunten

De ontsluiting van Purmerend voor de regio zowel de Amsterdamse als het Waterlandse, is een permanent aandachtspunt.

De aandachtspunten:

 • Er dient een onderzoek te komen naar mogelijkheid om het Openbaar Vervoer voor wat
  betreft woon-werkverkeer naar Amsterdam gratis te maken. Dit onderzoek dient een deel van de te verlenen concessie te zijn.
 • Rechtstreekse busverbindingen van en naar Amsterdam-Centraal dienen gehandhaafd te blijven.
 • De rechtstreekse NS-verbinding met Amsterdam-Centraal dient  terug te komen; Purmerend weer Intercity-Station.
 • Purmerend neemt in de regio Waterland een centrumfunctie in. Dat schept verplichtingen ten aanzien van een daadkrachtig optreden met betrekking tot de mobiliteit c.q. vervoersproblematiek. Er dient een betere ontsluiting te komen tussen Oost- en West-Waterland.
 • Aansluiting op de Noord-Zuidlijn van Amsterdam dient plaats te vinden.
 • Ook vanuit milieu- en economische overwegingen dient er een visie te worden ontwikkeld op het Noord-Hollands Kanaal. Door deze visie moet worden vastgesteld in hoeverre het Noord-Hollands Kanaal haar oorspronkelijke functie als volwaardige verkeersader tussen Amsterdam en Purmerend kan terugkrijgen.
 • Het fietspadennet van Purmerend dient goed onderhouden en waar nodig uitgebreid te worden. Voor iedereen moet het gebruik van de fiets ter overbrugging van afstanden minder dan 3 kilometer gewoonte zijn. Bij de stations, andere halteplaatsen van knooppunten in het openbaar vervoer, wijkwinkelcentra, stadshart en uitgaansgelegenheden, enz. moeten voldoende (beveiligde) stallingmogelijkheden voor fietsen aanwezig zijn. Uitbreiding met betaalde stallingmogelijkheden voor fietsers wijst de Stadspartij op voorhand niet af.
 • Er dient naar aanleiding van de uitslagen van Fietsbalans 2 een doortimmerd gemeentelijk fietsplan te komen, met als speerpunten:
  * meer fietsroutes naar en van de binnenstad, 
  * gecoördineerde aanpak van fietsendiefstal en
  * afdoende oplossing van de problematiek in en rondom de Van IJsendijkstraat met veilige fietsstroken voor beide richtingen.
 • Permanente aandacht voor kwetsbare weggebruikers. Dit is zichtbaar te maken door veilige schoolroutes, goede oversteekplaatsen, het markeren van het wegdek door kleurstelling en zebra paden wordt vooraf gegaan door verkeersremmende omstandigheden en speciale aandacht voor minder valide weggebruikers (d.m.v. verlaagde stoepranden, tikkers in verkeerslichten en straatmeubilair op wandelroutes).
 • Er dient bij de plannen om een veilig wegdek te realiseren ook rekening te houden met alle weggebruikers(o.a. motorrijders).
 • Wegen in Purmerend die door hun situering aanleiding geven om als racebaan te worden gebruikt (b.v. Overlanderstraat,Van IJsendijkstraat, Grotenhuysweg) dienen door de politie te worden gecontroleerd. Waar nodig zullen flexibele drempels worden geplaatst.Bij de inrichting van wegen en aanleg van drempels dient wel rekening te worden gehouden met de aanrijtijd van hulpdiensten.
 • Het gebruik en de inrichting van wegen moeten op elkaar worden afgestemd, en moeten duidelijk herkenbaar zijn voor de weggebruikers. Bijvoorbeeld d.m.v. het scheiden van gemotoriseerd verkeer en fietsers, rotondes als kruispuntoplossingen.
 • Als de verkeerssituatie ertoe aanleiding geeft en de bewoners erom vragen, dienen buurten alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer te worden gemaakt. In de eerste plaats door de infrastructuur zo in te richten dat de wijken geen doorgaande wegen hebben.
 • Straatnaamborden dienen zodanig te worden geplaatst dat zij goed zichtbaar zijn. Ook als het donker is moeten die naamborden leesbaar blijven (reflecterend) en moet het duidelijk zijn in welke straat je bent. In lange straten zal de bebording voldoende moeten worden herhaald. Huisnummers dienen duidelijk leesbaar te zijn.
 • Bij parkeren dient de relatie tussen doel en gebruik het nemen van maatregelen te bepalen. Bewoners hebben naar onze mening het eerste recht op een parkeerplaats, vervolgens het winkelende publiek, als laatste de forenzen, die moeten het autogebruik zoveel mogelijk beperken.
 • Bij de ontwikkeling en herinrichting van wijken dient rekening te worden gehouden met de gebruiksmogelijkheid van de auto. Voldoende gratis parkeermogelijkheden voor de bewoners van de wijken dient uitgangspunt te zijn.
 • Er komt géén betaald parkeren bij de wijkwinkelcentra in Purmerend en terughoudend gebruik van blauwe zones, slechts bij aangetoonde noodzaak.
 • Bij de ontwikkeling van bedrijfs- en kantoorlocaties geldt dat de werknemers en bezoekers van deze panden op het eigen terrein van deze bedrijven dienen te parkeren.
 • Betaald parkeren mag niet dienen als extra inkomstenpost voor de gemeente maar moet terugvloeien in een op te richten wegenfonds
 • De parkeernorm is nu 1,3 auto per woning, deze norm dient verhoogd te worden naar 2.
 • Door de toename van het aantal bedrijfswagens dienen speciale parkeerterreinen aangelegd te worden. De gebruikers kunnen tegen betaling gebruik maken van deze speciale parkeerplekken.
 • Het stedelijk tapijt van de binnenstad wordt vernield. De bevoorrading van winkels dient door beperking van het gewicht en omvang van vrachtwagens plaats te gaan vinden.
 • Het gratis Openbaar Vervoer in de weekeinden dient te worden voortgezet.
 • Er komt geen afsluiting op de Neckerstraat, de Sluisbrug blijft aan beide kanten beschikbaar voor autoverkeer.
 • Naar de verschillende parkeermogelijkheden wordt verwezen door een niet- statisch parkeerverwijzingssysteem (met actuele parkeerinformatie en doorverwijsmogelijkheden).
 • Het huidige kwart rotondemodel zal worden teruggedraaid. Eenrichtingsverkeer in een ring om ‘het Stadje’ dient te worden onderzocht teneinde te kunnen vaststellen of dit een oplossing is voor de huidige verkeersstagnatie aldaar.
 • De wegcapaciteit van de N244 dient te worden verdubbeld.
 • De noodzakelijke parkeercapaciteit zal gerealiseerd worden in gebouwde parkeervoorzieningen.
 • Er komt een gratis pendelbus voor de ring in de binnenstad om de bezoekers van de binnenstad van en naar de parkeergarages te geleiden.
 • Er wordt een slimme oplossing gezocht om de file druk op de Jaagweg te verminderen (bijvoorbeeld het verplaatsen van de busbaan naar de andere zijde).
 • Er komt een verbreding van de Laan der Continenten en een aanpassing van de rotondes, dit ter bevordering van de doorstroming.

Programma 2022-2026