4. Veiligheid en Handhaving

Purmerendse burgers en ondernemers hebben recht op een veilige en goede leefomgeving. Criminaliteit en (sociale) onveiligheid moeten op alle uren van de dag worden uitgebannen. Om dit te realiseren hebben ook alle inwoners de signaleringstaak voor elkaar en naar de politie toe bij voorkomende gevallen. Politie en Justitie zorgen naast het voorkomen van criminaliteit en onveiligheid tevens voor opsporing en vervolging van gesignaleerde overtredingen.

Omdat de politie zich steeds meer concentreert op haar hoofdtaken (openbare orde en veiligheid), wordt de rol van de gemeente op het gebied van handhaving in de openbare ruimte alleen maar groter.

Het is de taak van de gemeenteraad om de uitvoering van het veiligheidsbeleid voor Purmerend te controleren. De gemeenteraad moet signaleren wat en waar het fout gaat en de verantwoordelijke bestuurder (de burgemeester) ter verantwoording roepen. De mate waarin de gemeenteraad daartoe in staat is, geeft een goed beeld van de kwaliteit van de raad.

Het werkplan van de politie bevat dan ook zowel permanente activiteiten als jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen speerpunten. Er moet gewerkt worden aan een betere afstemming van taken tussen gemeente en politie

De gemeente Purmerend maakt en handhaaft regels en oefent daarmee invloed uitop het dagelijkse leven in de stad. Voor de Stadspartij is daarbij uitgangspunt dat we de mensen altijd centraal stellen. Immers niet de regels maar de mensen maken de stad.

Speerpunten

 • Onnodige regels en bureaucratie ondermijnen het vertrouwen van burgers en ondernemers in de gemeente. Het niet consequent handhaven van deze regels versterkt dit effect. De Stadspartij wil de prestaties voor de burgers en ondernemers verbeteren, door het verhogen van de kwaliteit en doelmatigheid van de bestuurlijke handhaving. Minder en duidelijker regels dragen bij aan een leefbare woonomgeving en veiligheid in de stad.
  Ons motto hierbij is: schoon, heel en veilig.
 • Aanpak van de sociale problematiek vanuit een wijkgerichte benadering. Mede te realiseren door intensieve samenwerking tussen wijkcentra, wijkbeheerposten, politie, GGD, woningcorporaties, de centrale gemeente. De wijkraden dienen daarbij de spilfunctie te krijgen bij het opstellen van wijkwerkplannen (vaststelling door gemeenteraad) en het toezicht op de uitvoering ervan.
 • Het gebiedsgebonden politiewerk dient te worden gecontinueerd. De indruk dat gebiedsgebonden politie alleen maar aanwezig is tijdens de kantooruren dient te worden weggenomen.
 • Zichtbare aanwezigheid van politie en vanuit de gemeente betaalde toezichthouders op dié plekken en tijden waar dat noodzakelijk is.
 • De gemeente dient meer de verantwoordelijkheid te nemen bij de aanpak van overlast of hinder. Actief intrekken van vergunningen en weigering om vergunningen te verlenen aan dubieuze ondernemers. De toezichthouders werken nauw samen met politie om te komen tot een sluitende aanpak. Naast strafrecht inzet van bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten.
 • Enge plekken die volgens een inventarisatie zijn vastgesteld, dienen snel te worden weggewerkt. De straatverlichting dient effectief te zijn, zodat daardoor de gevoelens van onveiligheid worden weggenomen.
 • Het toebrengen van schade aan openbare gebouwen en scholen door vernieling en graffiti dient bestreden te worden. Hierop dient een lik-op-stukbeleid te worden gevoerd waarbij alles in het werk wordt gesteld de daders te achterhalen en zodoende de schade via een gerechtelijke civiele procedure te kunnen verhalen. Het inschakelen van particuliere onderzoeksbureaus daarbij, wijzen wij niet op voorhand af.
 • Gestelde regels op het gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening en brandveiligheid dienen consequent te worden gehandhaafd.
 • De gemeente Purmerend heeft een voorbeeldfunctie bij het naleven van wet en regelgeving
 • De brandweer dient aan de normen te voldoen die zijn gesteld voor uitruktijden. De Stadspartij heeft nadrukkelijk in de afgelopen raadsperiode hier een speerpunt van gemaakt. Met succes kan worden gesteld.
 • Het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs op aangewezen plaatsen (coffeeshops), dient tot een onvoorwaardelijke aanpak van andere en dus illegale drugverkoop te leiden.
  Als nieuwe wetgeving het mogelijk maakt zal de levering van wiet vanuit de gemeente door vergunningverlening aan bepaalde professionele kwekers moeten gaan plaatsvinden. Hierdoor is het mogelijk om de toelevering uit het criminele milieu weg te halen en het product wiet scherp te controleren op voor de gezondheid schadelijke stoffen. Tevens kan bepaald worden vanuit de gemeente aan welke kwaliteitseisen het bedrijf dan moet voldoen.
 • Het drugbeleid moet worden gericht op het voorkomen van verslaving. Voor alles moet er grote zorg worden besteed aan voorlichting en begeleiding, vooral aan jongeren.

Programma 2022-2026