10. Sport

Sport is belangrijk voor iedereen. Sport zorgt niet alleen voor lichamelijke oefening, maar ook voor sociale contacten, integratie en het tegengaan van obesitas en gewrichtsproblemen. De Stadspartij vindt daarom dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn, jong en oud, allochtoon en autochtoon, gehandicapt of niet. De gemeente heeft een belangrijke rol om mensen mee te laten doen met sport. Ook zal de gemeente de niet-georganiseerde sport moeten verbeteren, zoals bijvoorbeeld trapveldjes en jeu de boules banen in de wijken.

Sportmogelijkheden

Purmerend is behoorlijk sterk in het aanbod van het aantal sporten. Het is belangrijk dat dit aanbod sterk blijft en mogelijk versterkt wordt. Hiermee kan Purmerend zich op de kaart zetten als Sportstad.

De Stadspartij zal zich de komende jaren inzetten voor:

 • Investeren in de breedtesport zodat sport voor iedereen toegankelijk wordt.
 • Investeren in topsport, om lokale talenten te ontwikkelen.
 • Het schoolzwemmen opnieuw introduceren en mogelijk uitbreiden.
 • De door de Gemeente vastgestelde sportnota is leidraad en dient actueel te worden gehouden.
 • Ontwikkelen van een goed sponsorbeleid waarbij het beleid gericht is op het financieel verbeteren van de verenigingen. .
 • De kwaliteit van het Leeghwaterbad op peil houden en zo nodig verbeteren en aanpassen voor mensen die lichamelijke en/of geestelijke beperkingen hebben.
 • De rol van de Purmerendse Sportraad versterken, om samenwerking tussen de gemeente, sportstichting SPURD en de verenigingen te verbeteren.
 • Meer stimulering van sport door de gemeente, door een goede communicatie en het verstrekken van voldoende middelen.
 • Vergroten van het aantal Purmerenders dat aan sport doet.
 • Meer en beter  bewegingsonderwijs, door te investeren in goede vakleerkrachten bij lichamelijke oefening in combinatie/samenwerking met sportverenigingen.
 • Het steunen van particuliere initiatieven om sport en sportevenementen te organiseren.
 • Ondersteunen van sportevenementen op openbare plekken, zoals het Leeghwaterpark en de Koemarkt.
 • Goede ondersteuning van de gehandicaptensport en zorgen dat het vervoer van en naar de sportactiviteit goed geregeld is.
 • Het mogelijk maken dat ook minimagezinnen en gezinnen met een tijdelijke smalle beurs kunnen sporten in Purmerend, bijvoorbeeld door deelname aan het Jeugdsportfonds.
 • Meer mogelijkheden voor senioren om te gaan sporten, zowel vanwege het lichamelijke als het sociale aspect.
 • Het betaalbaar houden van contributies voor verenigingen, zo nodig door het verstrekken van subsidies.
 • Het bevorderen van cursussen en kadertrainingen voor bestuursleden en jeugdtrainers van sportverenigingen.
 • Goede ondersteuning en stimulering van vrijwilligers.
 • Het stimuleren van sport als naschoolse activiteit.

 

Sportaccommodaties


Om de sport goed te bevorderen, moeten de sportaccommodaties optimaal zijn. Velden moeten bespeelbaar zijn en sporthallen moeten voldoen aan de eisen die de verenigingen en de sportbonden eraan stellen. Bovendien moeten alle sportvoorzieningen goed toegankelijk zijn.

De Stadspartij zal zich de komende jaren inzetten voor:

 • Veilige en verlichte fiets- en voetpaden naar alle sportaccommodaties.
 • Betaalbare tarieven van zaal- en veldhuur voor verenigingen.
 • Meer kunstgrasvelden die door de gemeente aangelegd en gefinancierd worden. Sportverenigingen betalen hiervoor geen eigen bijdrage meer.
 • Goed verlichte sportvelden, zodat ze ook in de avonduren te gebruiken zijn.
 • Goed onderhoud van sportvelden en sportzalen.
 • Het instellen van een onderhoudsfonds met renteloze voorschotten.
 • Het faciliteren van topsport in Purmerend, door de ruimtes en de toestellen hiervoor geschikt te maken.
 • Het bouwen van een multifunctionele sporthal met turnhal en dojo die aan alle hedendaagse eisen voldoet.
 • Onderzoeken of het mogelijk is om een atletiekhal te bouwen.
 • Het bekijken van de mogelijkheden om een skihal, een kartbaan of een skatehal in Purmerend te bouwen.
 • Een deels overkapte skeelerbaan.
 • Zorgen voor voldoende speelveldjes in alle wijken die schoon, heel en veilig zijn.
 • Alle sportaccommodaties toegankelijk maken voor rolstoelers.
 • Het reclamebeleid meer richten op mogelijkheden op en rond de velden en accommodaties van sportverenigingen.
 • Versnelt plaatsen van grote reclamezuilen langs grote in en uitgaande wegen. De inkomsten vloeien naar het in te stellen onderhoudsfonds sportverenigingen.

Programma 2022-2026