9. Onderwijs en Jongerendbeleid

Onderwijs is voor de Stadspartij van groot belang voor de ontwikkeling van de stad. Door goed en gevarieerd onderwijs aan te bieden is het mogelijk om leerlingen in het voortgezet onderwijs in Purmerend te laten studeren. De Stadspartij streeft dan ook naar het aanbieden van verschillende soorten van onderwijs.

De scholen dienen het toegekende budget niet te overschrijden. Daar tegenover staat dat dit niet mag leiden tot bezuinigingen op personeel en op materiaal waarvoor dit budget beschikbaar is gesteld. Verschuivingen die leiden tot grotere klassen en/of het vervangen van oudere (duurdere) ervaren  leerkrachten door jonge (goedkopere) onervaren leerkrachten wijst de Stadspartij van de hand.

Ook is de Stadspartij tegen het wijzigen van regels waardoor het uitbreiden van klaslokalen moeizamer wordt gemaakt.

Algemeen

 • De Stadspartij vindt dat het bestuur (OPSO) van het lokale en bijzonder onderwijs volledig op afstand moet komen te staan van de gemeente. Hierdoor kan er sneller en beter worden ingespeeld op zaken die binnen het onderwijs spelen. Het streven moet erop gericht zijn dat de kwaliteit van elke vestiging op een hoog niveau staat. Iedere school dient een ‘goed’ inspectierapport te ontvangen.
 • Vanuit het Basisonderwijs moet een goede basis worden gevormd om door te stromen in het Voortgezet Onderwijs. Er mag geen taalachterstand zijn. De leerlingen moeten op school voldoende kennis hebben opgedaan in het werken met de computer, internet en de diverse kantoorapplicaties. Daarnaast dient er meer aandacht te worden gegeven aan verkeerslessen.
 • Kinderen van de Basisschool moet het besef van leven en natuur worden bijgebracht door informatie te geven, wandelen in natuurgebieden en werken in schooltuinen.
 • Ieder huishouden met schoolgaande kinderen tot 16 jaar moet voorzien kunnen zijn van een computer met aansluiting op internet. Gezinnen met een te laag inkomen worden daarin door de gemeente bijgestaan.
 • Scholen dienen vanuit de dubbelfunctie van de sportdocenten, die zowel werken binnen het onderwijs als voor sportverenigingen, meer samen te werken met sportverenigingen.
 • Meer uren sportontwikkeling in het basisonderwijs in samenwerking met sportverenigingen. Hierdoor komen kinderen al op zeer jonge leeftijd al in aanraking met verschillende onderdelen van sport. Dit bevordert het ontdekken van talent op zeer jonge leeftijd hetgeen een positief resultaat kan hebben in het leervermogen en ontwikkeling van zelfvertrouwen.
 • Het schoolzwemmen wordt opnieuw ingevoerd.
  Indien mogelijk dienen de zwemlessen reeds in de kleutergroepen te starten. Voorts de kinderen laten zwemmen totdat minimaal het A diploma gehaald is.
 • Plan Sneeuwbal (huisvestingsbeleid scholen) zal met meer snelheid moeten worden uitgevoerd. Het speciaal onderwijs zal gezien de staat van onderhoud van de huisvesting voorrang in moeten krijgen.
  Noodlokalen dienen zo snel als mogelijk tot het verleden te behoren.
 • Bij nieuwbouw moet rekening worden gehouden met multifunctioneel gebruik afgestemd op de inrichting en behoefte van de wijk. Hierdoor is het mogelijk om in iedere wijk een Brede School te vestigen waarbij meer rekening wordt gehouden met externe partners en behoefte van activiteiten vanuit de wijk. Het schoolgebouw krijgt zo een sociale wijkfunctie.

  Voortgezet Onderwijs:

 • Binnen Purmerend moet een keuzemogelijkheid blijven tussen verschillende scholen en stromingen. De Campusvorming is op dit moment in volle gang. De identiteit van de verschillende scholen mag niet verloren gaan. De deelscholen mogen niet meer dan 250 leerlingen bevatten.
 • De gemeente Purmerend zal géén bestuursleden voordragen in het bestuur van de PSG.
 • Het voortgezet onderwijs dient te werken met de doorgaande leerlijn naar het MBO onderwijs waarbij stageplaatsen een belangrijke functie hebben.
 • Het bedrijfsleven zal vanuit het gemeentelijk beleid meer gemotiveerd worden voor het leveren van stageplekken. Hierbij kan gedacht worden aan: extra gesubsidieerde stageplekken en het contractueel vastleggen van stageplaatsen bij verkoop van bedrijfsgrond met korting per vierkante meter.
 • De samenwerking tussen Voortgezet Onderwijs en MBO onderwijs blijft de aandacht houden.
 • Schooluitval moet voorkomen worden.
 • Binnen iedere onderwijs instelling zal een zorggroep worden geïnstalleerd die met externe partners er voor zorg draagt dat uitval tot het verleden behoort. Als leerlingen wel dreigen uit te vallen wordt er gekeken naar andere manier van onderwijs zoals een 24 uur campus waarbij structuur, regelmaat, stageplek school/opleiding en maatschappelijke vorming hoofdthema’s zijn.
  Voorkomen moet worden dat jongeren zonder startkwalificatie thuis blijven of op straat terecht komen.
 • Iedere school dient een goed functionerende leerlingen- en ouderenraad te hebben. De school zal dat faciliteren en ondersteunen. De raden hebben een adviserende functie. De schoolleiding dient daar weloverwogen en bewust iets mee te doen. Door een goede samenwerking, waarbij een ieder zich gewaardeerd voelt, zal het de kwaliteit van het onderwijs ten gunste komen.
 • Het scholenconvenant zal met betere sturing vanuit de gemeente worden uitgevoerd. De scholen hebben meldingsplicht richting de politie bij constatering van misdrijven op school.
 • Minimaal tweemaal keer per jaar wordt het voortgezet onderwijs gecontroleerd op wapens en drugs bij leerlingen.

Jongerenbeleid

Purmerend is een stad die niet echt positief opvalt als het gaat om een sluitend jongerenbeleid.
Er zijn wel rapporten en beleidstukken in aanmaak, maar het wil maar niet vlotten met een sluitende aanpak van de problemen rond het opvoeden en laten opgroeien van de jeugd in Purmerend.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat Purmerend altijd tot de middenmoot behoord van onderzochte gemeentes als het gaat om de inrichting van de stad. Ook wat activiteiten voor jongeren betreft.
Purmerend is een groeigemeente. Dit houdt in dat het hoofddoel van Purmerend was het bouwen van zoveel mogelijk woningen.
In de woningen zijn vooral jonge woningzoekenden terecht gekomen uit Amsterdam die daar geen woning konden krijgen. Vervolgens zijn er kinderen geboren die nu de leeftijd hebben van 16 jaar en ouder.

De Stadspartij komt tot de volgende aandachtspunten:

 • De activiteiten voor jongeren zijn zeker niet mee gegroeid met de aanwas van kinderen.
 • In Purmerend is plaats voor minimaal 5 jongerencentra. Deze centra hebben de functie van ‘vindplaats’. Vanuit de inloop worden activiteiten georganiseerd waar onder jongeren behoefte aan is.
 • De Stadspartij vindt dat er een sluitend aanbod moet zijn om de jeugd op een goede manier te laten opgroeien in een veilige stad. Juist de veiligheid moet worden gewaarborgd om de jeugd de kans te geven zich goed te ontwikkelen tot volwassenheid waarbij het talent van een ieder zo goed mogelijk een kans moet krijgen zich te ontwikkelen.
 • Het onderwijs heeft daarin een belangrijke functie zowel op het pedagogische vlak als facilitair instrument voor de buurt.
 • De Stadspartij wil dat onderwijs, sportverenigingen, jongerenwerk en Spurd (voorheen afdeling sport van de gemeente Purmerend) de mogelijkheid krijgen om meer dan voorheen samen te werken.
 • De activiteiten voor jongeren zijn zeker niet mee gegroeid met de aanwas van kinderen.
 • In Purmerend is plaats voor minimaal 5 jongerencentra. Deze centra hebben de functie van ‘vindplaats’. Vanuit de inloop worden activiteiten georganiseerd waar onder jongeren behoefte aan is.
 • De Stadspartij vindt dat er een sluitend aanbod moet zijn om de jeugd op een goede manier te laten opgroeien in een veilige stad. Juist de veiligheid moet worden gewaarborgd om de jeugd de kans te geven zich goed te ontwikkelen tot volwassenheid waarbij het talent van een ieder zo goed mogelijk een kans moet krijgen zich te ontwikkelen.
 • Het onderwijs heeft daarin een belangrijke functie zowel op het pedagogische vlak als facilitair instrument voor de buurt.
 • De Stadspartij wil dat onderwijs, sportverenigingen, jongerenwerk en Spurd (voorheen afdeling sport van de gemeente Purmerend) de mogelijkheid krijgen om meer dan voorheen samen te werken.
  Het doel moet zijn om jongeren meer betrokken te krijgen bij de sport. Door de samenwerking is het mogelijk om het onderwijs aantrekkelijker te maken. Ontspanning is heel belangrijk om het leervermogen en concentratie te verbeteren. Door meer aandacht aan sport binnen het totale onderwijspakket te geven, zijn kinderen en jongeren beter bereikbaar als het gaat om voorlichting op het gebied van gezondheid zoals roken en het gebruik van drank en drugs. Jongeren moeten op een ontspannen manier in Purmerend kunnen opgroeien.
 • Gezinnen die het financieel niet breed hebben en bepaalde basisvoorzieningen niet kunnen betalen, moeten daarbij vanuit de gemeente worden ondersteund. Aan de hand van hun inkomsten kan bepaald worden hoe hoog de ondersteuning moet zijn. De Stadspartij wil uitgaan van een glijdende schaal waardoor de armoedeval kan worden voorkomen. Met andere worden als iemand iets meer verdiend krijgt hij ook iets minder.
 • De Stadspartij wil dat de horeca ondernemers van Purmerend en dan in het bijzonder de café- uitbaters hun opening- en sluitingstijden veranderen.
  De Stadspartij wil graag zien dat de cafés weer aantrekkelijker worden om eerder naartoe te gaan en niet pas in de nacht omdat de deuren om 02.00 uur dicht gaan en het feest door kan gaan tot 05.00 uur in de ochtend.
 • Door de sluitingstijd te vervroegen gaan jongeren eerder stappen en wordt er minder voor- gedronken. Resultaat: minder criminaliteit op straat door dronken jongeren, minder vernielingen, meer rust in de thuissituatie.
 • Jongeren die op de een of andere manier niet mee kunnen komen, in het onderwijs, thuissituatie of op straat crimineel gedrag vertonen, worden in eerste instantie benaderd vanuit de zorg.
 • In het onderwijs, zowel Basis, MBO en overig Voortgezet Onderwijs, moeten vanuit het zorgoverleg de problemen naar voren komen. Binnen het overleg zijn professionals aanwezig vanuit het onderwijs, maar ook andere organisaties, zoals: jeugdhulpverlening,vertegenwoordiger van de gemeente, politie GG&GD alsmede GGZ.
  Vanuit het zorg overleg, dat maandelijks bij elkaar komt, wordt een plan van aanpak gemaakt en ook uitgevoerd.
 • De uitvoering van de aanpak van de problemen waar de jongere mee heeft te maken, mag niet stranden op het excuus dat er geen geld is. Door een goede samenwerking komen de geldstromen bij elkaar om te worden gebruikt voor het afgesproken doel.
  Voor de samenwerkende partners is het verplicht om afspraken na te komen.
 • Het doel moet zijn om de jongere weer perspectief te bieden zodat hij of zij op de goede weg voort kan gaan. Door al in een vroeg stadium de problemen te erkennen en te herkennen is het mogelijk om schooluitval en erger te voorkomen.
  De gemeente zal hier het voortouw in moeten nemen en de regie voeren.
  Op dit moment wordt er slecht samen gewerkt binnen de ketenaanpak, feitelijk ontbreekt die nog tot op heden.
 • Voor jongeren die niet meer terug te brengen zijn binnen het gezin en de school, zal een programma moeten komen van een 24 uur campus (Opleiding, werk en wonen). Waarbij de jongeren elders in Nederland les volgen op school, afgestemd op de mogelijkheden van de jongeren zelf.  De keuze kan zijn gewoon naar school gaan en overige dagbesteding vindt plaats op of vanuit de campus. Het is ook mogelijk om 1 dag naar school te gaan en 4 dagen werken met invulling van vrije tijd.
  De financiering hiervoor zal voor het grootste gedeelte vanuit de gemeente moeten komen.
  Investeren in deze jongeren levert meer op dan laten aanmodderen waardoor uiteindelijk de veiligheid op het spel kan komt te staan zowel voor de jongere zelf als de maatschappij.
 • De gemeente Purmerend neemt het voortouw om te komen tot een jongeren crisisopvang.
  Op dit moment ontbreekt dit totaal en wordt er af en toe iemand elders buiten de gemeente geplaatst.
 • De eerste opvang zwerfjongeren (geschat in Purmerend rond de 25 jongeren) moet gerealiseerd worden. Dit kan zowel in Purmerend alsmede  met plaatsingsmogelijkheden buiten Purmerend.

Purmerend moet van een grijze muis veranderen in een groot kleurenpastel waarbij jongeren trots zijn op hun stad en een goede toekomst tegemoet gaan met vele nieuwe uitdagingen. Dat is pas echt van groei naar bloei.

Programma 2022-2026