De historie van de Stadspartij

Elly Vos was, voordat ze naar de Marktstad verhuisde, deelraad-raadslid voor de PvdA in de Amsterdamse Pijp.Gaandeweg ergerde Elly zich aan de opstelling van de partijleiding van de PvdA, die op een bijna hooghartige wijze de problemen van de burgers bagatelliseerde en een houding aannam van: “Wij weten het beter dan de burgers”.

Met die groeiende onvrede ontmoette Elly de eveneens geërgerde Dirk Esveld. Samen met nog enige geestverwanten kwamen ze tot de conclusie dat er iets moest veranderen aan het (plaatselijke) politieke klimaat. Met lede ogen zagen zij de afkeer van veel burgers van de politiek en de groei van de ultra rechtse CD.

ellyvoshisto DirkEsveld
Elly Vos     Dirk Esveld

                                

In februari 1993 werd, bij notaris Kooijman in de Zuidoost-Beemster, de Onafhankelijke Politieke Groepering Purmerend P’93 opgericht. De eerste statuten vermelden als oprichters Van de Stadspartij: Elisabeth Haages, Maria Elisabeth Dennenbroek, Dirk Nicolaas Esveld, Rob Hendriks, Theadora Maria Broeke.

In het eerste jaar kreeg de partij een gevoelige klap te verwerken. In oktober van 1993 overleed namelijk plotseling medeoprichter Dirk Esveld, die indertijd ook de functie van penningmeester bekleedde. Oud PvdA-er Ernst Ankersmit sympathiseerde met P’93 en nam spontaan het penningmeesterschap over, niet wetende waar dat allemaal nog toe zou leiden.

De verkiezingen van 1994

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 verbaasde P’93 vriend en vijand door twee zetels te halen. Zo werd P’93 de eerste lokale partij in Purmerend. De twee raadszetels werden bezet door Elly Vos en Roald Helm, gesteund door de fractieassistenten Guus Jansen en Marlies van ’t Hek. Ernst Ankersmit werd de nieuwe partijvoorzitter en fungeerde daarnaast officieus als fractieassistent.

pasfotoroald
Roald Helm  
pasfotoernst
Ernst Ankersmit

                           

In de beginperiode had de fractie van P’93 het niet gemakkelijk. Vooroordelen tegen de partij waren er genoeg. Op één uitzondering na werd de partij door de meeste raadsleden als een vreemde en vooral ook ongewenste eend in de bijt gezien. Speerpunten van P’93 in die periode waren onder andere het openbaar maken van het tot dan toe geheime financiële debacle van de Stadsverwarming, maar ook het uitbannen van de vele besloten vergaderingen en dito geheime stukken.Elly Vos ontpopte zich al heel snel als de ‘bekendste buurvrouw van Purmerend’. Zij stond iedereen die zich tot haar wende bij met raad en vooral daad. De partij groeide in aanhang, niet in het minst door het tonen van betrokkenheid en het geven van steun aan de mensen die in maatschappelijke probleemsituaties verkeerden. Zichtbaar werd P’93 een partij die dicht bij haar burgers staat.

pasfotoguus
Guus Jansen
simonpasfoto1 
Simon Slagt

De verkiezingen van 1998

Bij de verkiezingen In 1998 was het dan ook niet verwonderlijk dat P’93 vier zetels haalde. Als raadslid kwamen Guus Jansen en Ernst Ankersmit erbij. Fractieassistenten werden Mario Hegger, Simon Slagt en Johan van Noorden.Het voorzitterschap van de partij wordt overgenomen door Simon Slagt, de nieuwe fractievoorzitter werd Ernst Ankersmit. Door Ernst het fractievoorzitterschap toe te bedelen, kreeg Elly Vos nog meer de ruime om tijd te besteden aan haar contacten in buurten en wijken. De partij bleef ‘de luis in de pels’ van de Purmerendse politiek, maar kreeg ook steeds meer voet aan de grond in de Purmerendse politiek. Niet in het minst droeg ook het gelukte pleidooi voor een nieuw zwembad in Purmerend daar toe bij.

De verkiezingen van 2002

De gemeenteraadsverkiezingen in 2002 werden, na een goede campagne, met spanning tegemoet gezien. De grote overwinnaar van die verkiezingen werd Leefbaar Purmerend 2001 (LP 2001). De merknaam ‘leefbaar’ en het Pim Fortuyn effect bleken erg sterk. En niet alleen in Purmerend. Iets wat P’93 al had ingeschat, want ook P’93 probeerde de naam ‘leefbaar’ aan haar partijnaam te koppelen. In die poging werd P’93 echter, met hulp van de rechter, afgetroefd door LP2001.

pasfotomario
Mario Hegger  
helana4
Helana Aslander

                

De partij kreeg er in 2002 nog één zetel bij. Als raadslid kwam Mario Hegger erbij, fractieassistenten werden o.a. Cees Fleur (later opgevolgd door Simon Slagt) en Helana Aslander. De punten, waarop in het bijzonder kritisch en actief werden ingezet, waren o.a. huisvesting, jeugdzaken en jongerenzorg, recreatie, stadsvernieuwing en uiteraard de blijvende financiële molensteen om de nek van Purmerend; de Stadsverwarming.

De verkiezingen van 2006

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 viel de inmiddels tot Stadspartij P93omgedoopte partij terug naar twee zetels. Ernst Ankersmit en Roald Helm bleven beiden raadslid. Fractieassistenten werden Helana Aslander, Evan Persijn (opgevold door Marcel Streefkerk) en Mario Hegger.

evan4
Evan Persijn
pasfotomarcel
Marcel Streefkerk

 

De inmiddels viervoudig lijsttrekker Elly Vos verbond aan dit verlies haar politieke consequenties en trad terug als raadslid. De terugval van P93 van vijf naar twee zetels moet vooral worden geweten aan de landelijke bemoeienis van coryfeeën uit de Tweede Kamer, die het landelijke gevecht op lokaal terrein gingen uitvechten. De macht van de landelijke media en de gratis publiciteit daaruit bleek groot. Niet voor alle landelijke partijen, want de VVD verloor landelijk gezien fors. Daardoor zag de VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Van Aartsen, zich gedwongen om, op grond van gemeenteraadsverkiezingen, af te treden. Een unicum op zich. 

Bij de formatie koos de Stadspartij voor een bescheiden rol in de oppositie. Toch konden de raadsleden veel voor elkaar krijgen. Roald Helm trad op als financieel deskundige in de Rekenkamercommissie, Mario Hegger legde zich helemaal toe op veiligheid beleid en Ernst Ankersmit liet in de raad regelmatig van zich horen. Later deze raadsperiode droeg Evan Persijn zijn fractieassistentschap over aan Harry Poppelier, die op zijn beurt zijn plek opgaf voor Marcel Streefkerk.

De verkiezingen van 2010

Met een nieuwe lijsttrekker en een nieuwe partijnaam boven de kandidatenlijst (STADSPARTIJ in plaats van Stadspartij Purmerend ’93) sloeg de Stadspartij een nieuwe weg in. De nadruk kwam te liggen op veiligheid, verkeer, werkgelegenheid en jeugdbeleid, maar ook de zwakkeren in de samenleving werden niet vergeten. Met twaalf deelnemende partijen leek een grote overwinning lastig. Toch haalde de Stadspartij een derde zetel binnen, net als vijf andere partijen in de raad. Deze derde zetel en de financiële deskundigheid binnen de partij waren voor de grootste partij in Purmerend, de VVD, reden genoeg om de Stadspartij uit te nodigen om een nieuw college van B&W te vormen. Na zestien jaar oppositie voeren is het dan eindelijk tijd om bestuursverantwoordelijkheid te nemen.

pasfotobert
Bert Meulenberg 
pasfotoirma
Irma Waarhuijs

 

Fractievoorzitter Ernst Ankersmit nam na twaalf jaar afscheid als raadslid. Lijsttrekker Mario Hegger volgde hem op als fractievoorzitter. Bert Meulenberg (nr. 3) van de kandidatenlijst) en lid van verdienste Guus Jansen (nr. 4) zullen hem in de raad vergezellen. Roald Helm (nr. 2) verruilt na zestien jaar zijn raadszetel voor een plaats in het college van B&W. Als wethouder ‘Stedelijke Ontwikkeling en Beheer’ zal hij oplossingen moeten vinden voor behoud van de leefbaarheid en dienstverlening en de bezuinigingsronden van het Rijk en de tekorten die zijn ontstaan door toedoen van de Stadsverwarming. Ook Helana Aslander nam afscheid van de politiek. Zij wordt opgevolgd door een team van enthousiaste nieuwkomers, Ismail Çanga (nr. 5), Irma Waarhuijs (nr. 7) en Metehan Hasirci (nr. 7). Helaas heeft Ismail Çanga na een goed half jaar vanwege drukke werkzaamheden zijn fractieondersteuning over moeten dragen aan Marcel Streefkerk. Op zijn beurt moest Marcel het commissielidmaatschap eind 2012 vanwege drukke werkzaamheden weer overdragen aan Ernst Ankersmit.

Daaromheen zijn elke dinsdag verschillende leden in de fractiekamer te vinden die samen de factieondersteuning vormen.

pasfotoismail
Ismail Canga 
pasfotometehan
Metehan Hasirci

                

De toekomst


Met drie zetels blijft de Stadspartij een speler in de markt die niet over het hoofd gezien moet worden. Hoewel de populariteit van lokale partijen steeds meer toeneemt, lijken de Purmerendse lokale partije toch aan terrein te verliezen. Maar met een goedbezochte website heeft de Stadspartij een belangrijke lokale nieuwsbron ontwikkeld die ook bij de lokale media niet onopgemerkt is gebleven. De vaste aanhang van kiezers blijft de partijleden motiveren om zich te blijven inzetten voor de stad Purmerend. Het is dan ook prettig om te merken dat steeds meer Purmerenders interesse hebben in het werk van de Stadspartij en zich aanmelden om mee te denken om van deze stad een nog veel mooiere stad te maken.

De verkiezingen in 2014

Gedurende de hele raadsperiode vanaf 2010 heeft de Stadspartij de (nieuwe) lokale weg ingeslagen. Periodieke wijkbezoeken en het consequent ingaan op en het afhandelen van zaken die door burgers worden aangedragen. De Stadspartij is ook te vinden op Facebook en heeft een actuele website. Bovendien zijn de vertegenwoordigers van de Stadspartij in de Purmerendse samenleving goed vindbaar en aanspreekbaar. 
Politiek bezien heeft de partij accenten gezet op communicatie met de burger en verbetering van de veiligheid vooral in wijken die tijdelijk of meer permanent een hoger veiligheidsrisico hebben.
Het werken ‘van buiten naar binnen’ is een begrip geworden. Net als de permanente aandacht en zorg voor ‘schoon, heel en veilig’.

De verkiezingsperiode was eigenlijk een voortzetting van de werkwijze van de jaren ervoor al werd de mediakant wel sterker aangezet.

Wat sommigen hadden verwacht en anderen alleen maar konden hopen gebeurde op 19 maart 2014. De Stadspartij behaalde 8 zetels en werd voor het eerst in het bestaan de grootste partij in Purmerend. Frank Muntjewerf maakte er een leuke cartoon van in Dagblad Waterland.

verk2014fm

 

Als nieuwe raadsleden traden aan van boven en van links naar rechts:
Bert Meulenberg, Helana Aslander, Metehan Hasirci, Guus Jansen, Irma Waarhuijs-Gijsbers, Petra de Boer, Melvin Smid, Coen Lageveen

fractie2014-600

De verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen bij de nieuwe collegevorming kwam ook bij de Stadspartij te liggen.
Na enige informatierondes bleek een college met: Stadspartij, D66, AOV, VVD en CDA mogelijk.

De Stadspartij leverde twee wethouders, Mario Hegger en Roald Helm.

Mario-Roald-300

D66 was vertegenwoordigd met één wethouder: Edwin Voorbij, VVD wethouder Hans Krieger bleef evenals CDA wethouder Geoffrey Nijenhuis. Het AOV schreef mee aan het coalitieakkoord zonder een wethouder in het college zitting te laten nemen.

De start van het nieuwe college in 2014 was met vier partijen: Stadspartij, D66, CDA en VVD.
In 2016 verliet D66 het college. In eerste instantie was het de bedoeling dat D66 een nieuwe wethouder zou aanbieden na het opstappen van hun Wethouder. De verwijdering tussen de overige coalitiepartijen en D66 lag voor het grootste gedeelte in de opstelling van D66 naar de ontwikkeling van de kom A7. Deze ontwikkeling was opgenomen in het coalitie akkoord met overeenstemming van alle partijen ook met D66. Kort na de opstelling van dit akkoord gaf een van de leden van de fractie van D66 aan dat hij dit punt van het akkoord niet meer kon steunen. Daar waren de overige fractie niet blij mee. Na diverse overleggen is dit met tegenzin geaccepteerd. Maar toen er door de betrokkene actief actie werd gevoerd zelfs op het individueel niveau tegen voorstanders van dit plan, werden de irritaties binnen de coalitie groter. De bekende ‘druppel’ diende zich aan toen er zich binnen de fractie een tweede tegenstemmer aandiende. In een coalitievergadering op 9 mei werd daarop door alle overige coalitiepartijen het vertrouwen in D66 opgezegd.
 
In de raadsvergadering op donderdag 26 mei werd een wethouder kandidaat van AOV beëindigd.
Het onverwacht niet nakomen van coalitieafspraken door het CDA tijdens de vergadering van Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) heeft er voor gezorgd dat coalitiepartijen Stadspartij, VVD en AOV begin 2018 -op de valreep van de collegpeirode- de samenwerking met coalitiepartner CDA per direct hebben verbroken.
De oorzaak daarvan was dat de fractie van coalitiepartij CDA bij de vaststelling van de agenda in de vergadering van SOB plotseling voorstelde om de bespreking over de ontwikkeling van locatie Post NL en de Schapenmarkt van de agenda te halen. Er was duidelijk sprake van een goed voorbereide actie om de collega coalitiepartners in moeilijkheden te brengen. De ex-wethouder en een CDA woordvoerder gaven dat ook later toe.
De overige coalitiepartij besloten toen om de laatste maanden van deze collegepartijen met z’n drieën te voltooien.

 

Stadspartij viert 25 jarig bestaan

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk met de nieuwjaarsbijeenkomst, het 25 jarig jubileum. Plaats van viering was Party & Dinner Slot Purmersteijn. Ongeveer 80 leden waren op deze dus drukbezochte feestelijke bijeenkomst afgekomen.

ereledenHA

Drie andere actieve leden van het eerste uur werden tot hun verrassing tot ereleden benoemd

Roald Helm werd (2e v.r.foto) in 1994 raadslid en in 2010 wethouder. Roald stopt binnenkort met het politieke werk en keert terug naar zijn geboorteland Curaçao.

Guus Jansen (r. foto) werd in 1994 commissielid en later raadslid. Ook Guus stopt na deze raadsperiode met de actieve politiek, hij blijft wel behouden voor fractieondersteuning.

De laatste die tot nieuw erelid werd benoemd is Ernst Ankersmit (l.foto.). Vanaf het begin van de partij actief in diverse bestuursfuncties, raadslid, fractievoorzitter en thans voorzitter van de Stadspartij.

Met bloemen staat erelid Simon Slagt (2e v.l.) op de foto

Lijsttrekker Mario Hegger liet later op de avond in een korte speech de aanwezigen genieten van enige humorvolle anekdotes.

De avond verliep verder in een zeer genoeglijke sfeer.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 bleef de Stadspartij de grootste partij in Purmerend.

Ondertussen heersen er wel gemengde gevoelens over de uitslag. Waar de Stadspartij hoopte op een consolidatie van de 8 zetels en wellicht een zeteltje meer, werden het er twee minder. Het verschijnen van de SP (opnieuw) en de PVV (nieuw) in het Purmerends electorale landschap zal hier niet vreemd aan zijn. De uitslag geeft een kleurrijk geheel weer van 10 partijen die de 37 raadszetels bevolken.

Na het enkele maanden zoeken naar een nieuwe samenwerking in coalitieverband tot stand tussen Stadspartij, PvdA, AOV, D66 en CDA. Alle partijen leveren één wethouder. Voor de Stadspartij bleef Mario Hegger wethouder.

Raadsleden voor de Stadspartij werden: Bert Meulenberg, Helana Aslander, Coen Lageveen, Melvin Smid, Metehan Hasirci en Irma Waarhuijs.

Overlijden Simon Slagt

Voorjaar 2018 werd overschaduwd door het overlijden van erelid Simon Slagt. Vanaf de oprichting was Simon betrokken bij de Stadspartij. Hij vervulde jarenlang de functies van penningmeester en voorzitter. Dat deed hij op een gedegen eigen wijze, die de partij vanuit de pioniersfase deed uitgroeien naar de huidige organisatievorm. Daarnaast was hij fractie assistent (heet nu commissielid).

simonslagt

In 2014 vond hij dat anderen het stokje over moesten nemen. Bij zijn afscheid als voorzitter werd hij benoemd tot erelid. De rol van fractie ondersteuner was hij de gehele periode en bleef hij vervullen. Zijn bijzondere belangstelling gold het individu die door een tekort een zelfredzaamheid in de knel zat of dreigde  te komen. Bij alle ter zake doende situaties die aan de orde kwamen lag hij steevast hier een accent.

Eind vorig jaar openbaarde zich de vreselijk ziekte waaraan hij overleed. Ondanks zijn ziekte was hij in januari 2018 monter en opgewekt aanwezig bij de feestelijke bijeenkomst vanwege het 25 jarig bestaan van de Stadspartij. Hij werd toen door fractievoorzitter Bert Meulenberg extra in het zonnetje gezet.
Een fijn mens heeft ons verlaten, we zullen hem ons nog lang herinneren.

Vertrek Roald Helm

Roald helm die vanaf de oprichting bij de Stadspartij betrokken was en in de periode 2010-2018 wethouder was, vertrok 1 juni voor een thuisreis naar zijn geboortegrond Curaçao.
op verschillende momenten werd Roald bij zijn (aangekondigde) vertrek in  het zonnetje gezet.
RoaldlachendEA

Het bestuur werd op 24 mei 2018 in een ledenvergadering opnieuw gekozen. Er traden geen veranderingen op t.o.v. de voorgaande periode.

Bestuurswisselingen

In de jaarvergadering op 15 mei 2019 wisselde de portefeuille van secretaris van Persoon. Evan Persijn gaf de ‘secretariële pen’ over aan Rob Lodder. Rob was even tevoren samen met Ton Collé gekozen in het bestuur van de Stadspartij. Evan bleef wel bestuurslid.

EvanLvVVoor zijn jarenlange verdiensten voor de Stadspartij als fractieondersteuner, commissielid, campagneleider en in het bijzonder de jarenlange functie vervullen van secretaris werd Evan door de leden gehuldigd met het verlenen van het predicaat: Lid van verdienste.


Verkiezingen 2018

De verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2018 leverde voor de Stadspartij 6 zetels op. Twee minder dan in de voorgaande raadsperiode. Dat was een teleurstelling, de partij bleef overigens wel de grootste partij.

Na een korte maar wel interessant proces van collegevorming kwam er een college van: Stadspartij, AOV, D66, PvdA en CDA tevoorschijn. Voor ons werd Mario Hegger voor de tweede raadsperiode wethouder.

Raadsleden voor de Stadspartij werden: Bert Meulenberg, Helana Aslander, Melvin Smid, Irma Waarhuijs, Metehan Hasirci en Coen Lageveen.

Met commissieleden werd door allerlei omstandigheden gedurende de raadsperiode nogal geschoven. Herman Reurts en Ernst Ankersmit waren uiteindelijk de laatste raadscommissieleden die aansloten.

Veel speerpunten van de Stadspartij werden met meer of minder succes ingevuld. Sommige punten staan duidelijk op een verlanglijst die over meerdere nog volgende raadstermijnen heen kijkt.


Bijzonder gemeenteraadsverkiezingen 24 november 2021 i.v.m. fusie Purmerend en Beemster per 1 januari 2022

Stadspartij Purmerend en Beemster Polder Partij bundelen hun krachten.

Door de fusie tussen de gemeentes Purmerend en Beemster werden vervroegde gemeenteraadsverkiezing noodzakelijk. De in beide gemeenten grootste lokale partijen: Stadspartij Purmerend en Beemster Polder Partij besloten hieraan als één partij deel te nemen.

De grootste lokale partij in Beemster de -Beemster Polder Partij- werd in april/mei 1974 opgericht door A.C. Bakker, K. Brand en Mart Bakker. In 1974 werd door de oprichters al gebroken met de ‘dictatuur’ van een traditionele partij die vanuit Den Haag bepaalde wat goed zou zijn voor lokaal Beemster.

De samenvoeging op 1 januari 2022 van Beemster en Purmerend zou van BPP als zelfstandige partij te weinig gewicht in de schaal leggen. De partijleiding vond dan ook dat het voortbestaan van het BPP gedachtegoed het beste in één Purmerendse partij met hetzelfde ‘oergevoel’ kan worden ondergebracht. En zo werd besloten.
BPP ging met ingang van 1 januari 2022 op in de Stadspartij en Stadspartij-Beemster Polder Partij ontstond. 

V.l.n.r. Nico de Lange, Bert Meulenberg, Mario Hegger

Bert Meulenberg Stadspartij) en Nico de Lange (BPP) bundelen met enig ceremonieel de krachten op een voor beide gemeenten traditionele locatie, het zwembadbruggetje, over de Beemsterringvaart: dé verbinding tussen beide gemeenten.

Programma 2022-2026