HomeNieuwsAlgemeen BestuurSTADSPARTIJ Algemene beschouwingen bij begroting 2017 - 2020 Purmerend

STADSPARTIJ Algemene beschouwingen bij begroting 2017 – 2020 Purmerend

dsc04284
Aan het beging van de begrotingsbehandeling is het vast gewoonte dat de diverse partijen in algemene bewoordingen de accenten leggen op zaken die hen na aan het hart liggen.

In onderstaand bericht is de bijdrage van de STADSPARTIJ weergegeven zoals op 2 november 2016 door fractievoorzitter Bert Meulenberg (foto) uitgesproken.

‘Voorzitter, leden van de raad, aanwezigen op de publieke tribune en kijkers thuis.
De Stadspartij is positief gestemd over de begroting 2017 – 2020 die wij vandaag behandelen. Wij hebben dan ook geen wijzigingsvoorstellen ingediend.
Economie
De economie trekt weer aan, na één van diepste crisissen na de tweede wereldoorlog. Dat zie je met name in de toegenomen bouwactiviteiten. Er is een stijgende belangstelling van bedrijven voor vestiging op de Baanstee Noord, de eerste paal van ons multifunctionele sportcomplex is geslagen en ook in de woningbouw bruist het weer van de activiteiten.
Duidelijk is dat de werkgelegenheid groeit. Dat wil niet zeggen dat we er al zijn. Er zijn nog te veel mensen met een bijstandsuitkering en voor veel, met name oudere werkzoekenden, is het moeilijk om passend werk te vinden.
Wonen
Veel Purmerendse inwoners, vooral jongeren en starters, zij op zoek naar een woning. De wachtlijsten zijn nog steeds veel en veel te lang. Wat de Stadspartij betreft moet er gebouwd worden, en waar mogelijk ook in de hoogte.
Vaak zie je dat er weerstand komt vanuit de omgeving van geplande bouwlocaties. Daar zullen we als Stadspartij gedegen rekening mee houden. De Stadspartij is een voorstander van het samen optrekken in ontwikkelingen in wijken met alle belanghebbenden. Dit mag echter nooit tot gevolg hebben dat individueel belang boven het algemeen belang wordt gesteld
Van buiten naar binnen
De Stadspartij is een voorstander van de nieuwe wijze van werken door de ambtelijke organisatie. De nieuwe werkwijze is gericht op de leefwereld van de bewoners van Purmerend. Het is goed dat er een dialoog met bewoners wordt aangegaan en dat het werken vanuit het stadhuis hierop is ingericht.
De Stadspartij begrijpt dat dit voor enige turbulentie zorgt bij onze ambtenaren maar toch zijn wij een voorstander om op de ingeslagen weg door te gaan. |
Van buiten naar binnen werken is in de bestuurlijke cultuur een omslag die in alle geledingen gemaakt dient te worden.
Duurzaamheid

De Stadspartij is zich er van bewust dat de klimaatverandering ook gemeentelijke maatregelen vereist. Deze zijn nodig om onze stad ook voor de toekomstige generaties leefbaar te houden. De ontwikkelingen in het gescheiden ophalen van afval kan wat ons betreft dan ook verder worden uitgevoerd. Ook het project van zonnepanelen op daken van gemeentelijke en maatschappelijke organisaties is voor de Stadspartij een goede ontwikkeling. Hiernaast heeft onze stad heeft al de zeer duurzame projecten Stadsverwarming met de biomassacentrale en het Solarpark met de 8 hectare waarop twee en twintigduizend zonnepanelen zijn geplaatst. Purmerend is een duurzame stad in de top vijf van Nederland!
Bussen en straks de metro naar Amsterdam
De Stadspartij houdt een de nieuwe ontwikkeling in het openbaar vervoer scherp in de gaten. Door de opening van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam gaat er veel veranderen voor het reizen met het openbaar vervoer tussen Purmerend en Amsterdam. Zeventig procent van de reizigers zullen volgens de huidige plannen in Amsterdam Noord moeten overstappen op deze metrolijn. De Weidevenne en de Purmer krijgen dan geen rechtstreekse verbinding meer met het Centraal Station. Voor de Stadspartij staat het belang van de reiziger voorop, hiervoor zullen we ons bij voortduring inzetten.
Veiligheid
Veiligheid heeft voor de Stadspartij altijd een hoge prioriteit gehad. Bij de Stadspartij komen nog regelmatig meldingen binnen van overlast. Leefbaarheid en veiligheid voor inwoners in de wijken is voor ons van het grootste belang. De Stadspartij is dan ook zeer ingenomen met een tweede team buurttoezicht.
Rijksuitkering verandert op het laatste moment
De begroting die wij morgen gaan behandelen is voor de Stadspartij een goede begroting. Wel werden we – niet voor de eerste keer overigens – verrast door een tegenvaller vanuit de rijksoverheid. We krijgen, naast een voordeel van zes ton vanuit het gemeentefonds, een korting van twee komma zes miljoen euro op het fonds waaruit wij de bijstandsuitkeringen moeten betalen!
Midden in de begrotingsopstellingen zulke veranderingen doorvoeren op bevel van het rijk maakt dat sluitend begroten door gemeenten haast een onmogelijke opgave wordt.
De Stadspartij is dan ook van mening dat we deze wijzigingen meenemen naar de kadernota. We kunnen dan de voor- en tegenvallers tegen elkaar plaatsen.
Geen OZB verhoging
Lastenverhoging wordt tot het minimum beperkt. De onroerend Zaakbelasting wordt geheel van indexering uitgesloten. In de ogen van de Stadspartij is dat volkomen terecht. In de voorleggende jaren is er bij de bezuinigingen door huiseigenaren een grote bijdrage gevraagd door extra verhogingen van deze OZB.
Diverse maatregelen
Ook wordt er een proef gestart met gratis openbaar vervoer voor ouderen met een minimum inkomen.
Het onderhoud van de fietspaden krijgt een extra impuls en dat is zeker geen overbodige luxe. Ook de Stadspartij ziet dat dit op veel plaatsen noodzakelijk is.
Als laatste van de extra maatregelen wil ik de extra middelen benoemen die ingezet wordt om het onderhoud in de openbare ruimte te verhogen. De Stadspartij was van zins om een hierover een wijzigingsvoorstel in te dienen om eventuele extra financiële middelen die vrij zouden komen in te zetten voor onderhoud in de openbare ruimte.
De korting vanuit het rijk zette echter een streep door de rekening. De Stadspartij zal echter, als er extra middelen vrijkomen, er voor pleiten om hiervan een deel in te zetten ten behoeve van de openbare ruimte.
Tot slot wil ik alle maarschappelijke instellingen en mensen bedanken die zich als vrijwilliger inzetten in onze stad. En uiteraard de ambtenaren en de griffie voor hun ondersteuning zodat wij ons raadswerk naar behoren kunnen uitvoeren.
Ik dank u wel.’

Algemeen Bestuur artikelen