HomeNieuwsAlgemeen BestuurCollege biedt voorjaarsnota 2024 aan, met scenario's voor de toekomst

College biedt voorjaarsnota 2024 aan, met scenario’s voor de toekomst

Rijk bezuinigt op gemeentefonds, zorgen over naderend tekort gemeente(n). Vanaf 2026 zijn de taken die decentrale overheden moeten uitvoeren en het geld dat ze ervoor krijgen niet meer in balans. (Red.)

Stadhuisgarage
Plan stadhuisgarage


Op 9 april 2024 heeft het college van B&W van Purmerend de Voorjaarsnota 2024 aan de gemeenteraad aangeboden. De komende jaren is er zicht op een sluitende begroting, maar de onzekerheid vanuit het Rijk over de gemeentefinanciën blijft. Door minder geld vanuit het Rijk is er een flink tekort vanaf 2027.

Net als in andere gemeenten heeft dat mogelijk gevolgen voor de voorzieningen en dienstverlening in onze gemeente. In lijn met het VNG-advies en een toezegging aan de gemeenteraad heeft het college daarom voorbereidingen getroffen voor keuzes die de gemeente moet maken vanaf 2027 als compensatie uit het Rijk uitblijft. Op dit moment hoeft de gemeenteraad daar nog geen beslissingen over te nemen. De scenario’s zijn vooral bedoeld om het gesprek te starten en voorbereid te zijn.

Wethouder Verkroost: ‘De gemeentelijke opgaven zijn en blijven fors. We zien een veranderende samenleving, waarbij veiligheid steeds meer aandacht vraagt. Door alle woningen die we bouwen is meer aandacht voor mobiliteit nodig. Het gemeentelijke takenpakket en de verantwoordelijkheden breiden uit, maar de financiën blijven onzeker.’

De toekomst van de gemeente

Er is nog veel in beweging en daardoor veel onduidelijk over de toekomst. Denk aan het mogelijk vervallen van de opschalingskorting (ca. € 3 miljoen voor Purmerend), wel of geen extra compensatie rond de meicirculaire en de keuzes van een nieuw kabinet. Om die duidelijkheid af te wachten stelt het college richting de begroting een dekkingsplan voor het jaar 2026 voor. Zo biedt het college ruimte voor keuzes vanaf 2027. Wethouder Boer vult aan: ‘Het is nodig om ons alvast voor te bereiden op minder geld vanuit het Rijk. Het college heeft inzichtelijk gemaakt hoe een eventueel tekort vanaf 2027 kan worden gedekt, zowel aan de inkomstenkant als de uitgavenkant van de gemeentelijke begroting. Het is nog allerminst zeker of die maatregelen daadwerkelijk nodig zijn, maar het is belangrijk voorbereid te zijn. Ik hoop dat het Rijk snel meer duidelijkheid biedt, zodat wij weten waar we aan toe zijn.’

De voorgestelde keuzes in 2024

Zoals gebruikelijk bij de Voorjaarsnota wordt de begroting geactualiseerd. Genomen besluiten door college en raad, jaarrekeningeffecten, indexeringen en autonome ontwikkelingen worden daarin meegenomen. Verkroost: ‘We zien door de ontwikkelingen om ons heen knelpunten ontstaan. Er ligt een opgave op het gebied van brede veiligheid. Digitalisering gaat door en bewoners mogen van de gemeente verwachten dat we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Maar we zien ook dat er een tekort is bij maatschappelijke instellingen om de gestegen kosten voor andere lonen op te vangen, terwijl dit welzijnswerk van groot belang is. Het college stelt in deze Voorjaarsnota maatregelen voor om dit aan te pakken.’

Stappen in vaststelling begroting

De commissiebehandeling van de Voorjaarsnota 2024 is op donderdag 13 juni 2024. Inwoners die willen inspreken kunnen zich aanmelden, via griffie@purmerend.nl of 0299 542 713. De raadsbehandeling is gepland op donderdag 20 juni 2024.

De Voorjaarsnota 2024 is online in te zien op het Financieel portaal van de gemeente

Algemeen Bestuur artikelen