HomeNieuwsSociale ZakenGezondheidsbevordering in Purmerend

Gezondheidsbevordering in Purmerend

gezondheidsbevordering
We zien dat er op het gebied van gezondheid verschillende problematiek speelt in Purmerend. er zijn signalen over overgewicht bij kinderen, jongeren, volwassenen en senioren, het (overmatig) gebruik van genotsmiddelen door jongeren, psychische problematiek en complexe ouderenproblematiek. Aan de andere kant zien we daarnaast juist een hang naar bewust en gezond leven. Ook zien we dat problematiek in gezinnen de laatste jaren complexer is geworden. Dit kan gevolgen hebben voor de psychische gesteldheid van mensen.

informatie uit onderzoeken van de GGD bevestigt grotendeels deze signalen. ln de notitie gezondheidsbevordering 2018-2021 zijn aandachtspunten opgenomen waarmee de gemeente de komende vier jaar aan de slag wil gaan.
Samenvattend zijn de aandachtspunten voor de komende vier jaar: overgewicht, alcohol en drugsgebruik, eenzaamheid, psychische problematiek en complexe ouderenproblematiek.

De komende vier jaren wil de gemeente betrokken partijen ondersteunen bij de aanpak van bovenstaande aandachtspunten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de Notitie gezondheidsbevordering Purmerend 2018-2021hiertoe aan te nemen. Deze notitie wordt vanavond 6 december in de raadscommissie Samenleving met de partijen doorgesproken.

Concrete acties genoemd in de notitie zijn:

Overgewicht:
 • Voortzetten en uitbreiden acties op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (waterdrinken, groenten en fruit en bewegen).
 • Onderzoeken wat verder nodig is om een gezonde leefstijl te stimuleren bij Purmerenders (i\jong en oud), dit geldt ook voor jongeren met overgewicht.
Alcohol en druqsqebruik:
 • Passende voorlichting voor jongeren en ouders.
 • Met het veld bekijken wat verder nodig is om alcohol- en drugsgebruik te verminderen.
 • Voortzetten handhaving.
Eenzaamheid:
 • Bestaande aanpak voortzetten (publiciteitscampagne, signaleren, verwijzen en inzicht vergroten).
Psvcholoqische problemen:
 • Vereenvoudigen toeleiding naar psychische hulp.
 • ln gesprek met maatschappelijke en zorginstellingen bekijken op welke manier de toeleiding naar psychische hulp eenvoudiger kan en hoe we acute hulp kunnen organiseren.
 • Verder invulling geven aan de regionale suïcidepreventie aanpak (trainingen professionals, inzetten op risicogroepen en een publiekscampagne).
Complexe ouderen problematiek:
 • lnzetten op signaleren en ondersteuning bieden.
 • Passende woonvoozieningen onderzoeken.
 • Mantelzorgers ondersteunen.
 • Onderzoeken welke ondersteuning nodig is voor mensen met dementie.
Uitvoering en evaluatie
Met de voorgestelde acties wordt een positief effect verwacht op de genoemde gezondheidsproblematiek. ln welke mate is lastig te duiden. De effecten van een preventieve inzet is vaak pas jaren later te zien. Daarnaast staat gezondheidsproblematiek vaak niet op zich en is er een causaal verband te zien tussen de verschillende gezondheidsproblemen. Daarom is het belangrijk dat we goed blijven monitoren om in de praktijk te ervaren of de manier van organiseren effectief is, en of de ingezette acties aangepast moet worden.
Na vaststelling van deze notitie gaan we aan de slag met de uitvoering. Jaarlijks volgt er in het laatste kwartaal een voortgang van het gezondheidsbeleid waarin de resultaten van de acties worden beschreven en vindt er een update van de actielijst plaats. De voorgang zal worden gedeeld met de Raad.

Beeld: raadsstukken

Sociale Zaken artikelen