HomeNieuwsSociale ZakenOnderzoek opties stadspas

Onderzoek opties stadspas

Om de stadspas te implementeren is een eenmalige geschatte investering van circa € 294.000,- nodig en vervolgens € 115.000,- per jaar plus € 100.000,- uitvoeringskosten.

raadszaalHA
Raadszaal
foto Stadspartij-BPP


Bij de herijking van het armoedebeleid heeft de gemeenteraad gevraagd te onderzoeken wat een stadspas kan betekenen voor Purmerend en wat er nodig is om deze in te voeren. Dat heeft het college laten onderzoeken. De resultaten en conclusies zijn in een notitie verwoord.

Het doel van de stadspas is om de regelingen te versimpelen, te vereenvoudigen en te verruimen in bereik. Verschillende opties voor een stadspas zijn onderzocht aan de hand van de uitgangspunten van het Purmerendse armoedebeleid.
Binnen dit onderzoek zijn er verschillende varianten van een stadspas onderzocht.

Een voorzieningenpas lijkt voor Purmerend de beste optie.

Er bestaan verschillende vormen van stadspassen, waarbij zowel de doelgroepen voor wie de pas bestemd is, als de mogelijkheden die de pas biedt kunnen verschillen. Het college onderscheidt hierbij drie hoofdopties:

  1. een voorzieningenpas: deze heeft als voornaamste focus een versimpeling van de regelingen door deze via een pas uit te voeren;

  2. een ondernemerspas: deze geeft kortingen bij ondernemingen, waarbij de optie bestaat om deze direct breder uit te rollen voor niet-minima;

  3. een hybride model: een richting voor doorontwikkeling waarbij beide systemen worden gefaciliteerd.

De gepaste oplossingsrichting is de invoering van een stadspas naar voorzieningenpasmodel, waarbij een duidelijke slag gemaakt kan worden naar versimpeling van de regelingen voor de inwoners.

De notitie wordt behandeld in de commissie Maatschappelijk van 15 mei 2024. De gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het onderzoek en te besluiten om de invoering van de stadspas naar voorzieningenmodel mee te nemen in de Voorjaarsnota 2025

Wanneer tot invoering van een stadspas besloten wordt is het raadzaam om samenwerkingsmogelijkheden in de regio verder te verkennen.

Het belangrijkste resultaat is de versimpeling van het gebruik maken van de regelingen voor die inwoners die dit nodig hebben. Dit is weliswaar een lastig meetbare doelstelling, maar wel één die de hoogste prioriteit heeft. Andere (wel) meetbare doelstellingen zijn:

  1. de toename in het aantal bereikte mensen;

  2. het aantal aangesloten partijen op de pas;

  3. de uitgegeven gelden via de pas (zowel in bedragen als in welke activiteiten).

Financiële consequenties

De invoering van een stadspas heeft financiële gevolgen in de vorm van (eenmalige) implementatiekosten en (jaarlijkse) systeemkosten en loonkosten. Van de loonkosten is alleen een beperkte indicatie mogelijk, dit mede gezien de verwachtingen dat de structurele loonkosten van een stadspas worden opgevangen door bestaande werkzaamheden anders uit te voeren. Te verwachten is dat de loonkosten voor ondersteunende diensten €100.000,- zijn.

Het college verwacht dat de systeemkosten van de stadspas per jaar €115.000,- zullen bedragen. Ook zijn er implementatiekosten. Deze zijn naar verwachting eenmalig €294.000,-, af te schrijven over de contracttermijn van 5 jaar.

Om de stadspas te implementeren is dus een eenmalige geschatte investering van circa € 294.000,- nodig en vervolgens € 115.000,- per jaar plus € 100.000,- uitvoeringskosten.

De jaarlijkse kosten samenhangend met de stadspas zijn niet opgenomen in de Voorjaarsnota 2024.

De eerste vijf jaar zullen de lasten van de stadspas € 273.800,- bedragen en daarna jaarlijks
€ 215.000,-. Deze financiële ruimte is op dit moment, mede door de financiële onzekerheid ten aanzien van de gemeentefinanciën, niet aanwezig. Daarom stellen we de raad voor de overweging voor de invoering van de stadspas mee te nemen in de Voorjaarsnota 2025.

Sociale Zaken artikelen