HomeNieuwsSociale ZakenDuidelijkheid over voorzieningen in Gebiedsvisie Oostflank

Duidelijkheid over voorzieningen in Gebiedsvisie Oostflank

Oostflank
Afbeelding bij raadsstukken


De Oostflank is een grote ruimtelijke ontwikkeling waar veel mensen komen te wonen en dat vraagt dus ook om een passende invulling van de woonzorg. In de visie Oostflank staat hierover:  ‘Wonen en voorzieningen voor iedereen.’ Genoemd worden aanvullende voorzieningen zoals een buurtsuper, basisscholen, een wijk- en/of zorgcentrum.

Verderop in de visie staat: ‘Zo rond de tien procent van alle nieuwe bebouwing wordt gereserveerd voor de nieuwe voorzieningen (maatschappelijk, sport en commercieel).’

Onduidelijk is waar die 10 procent uit bestaat naast de genoemde voorzieningen.
Vallen hieronder ook verpleeghuisbedden, zorgwoningen en/of woningen met zorg? Barbara Jonk, fractievoorzitter Stadspartij-BPP, stelde ter verduidelijking hierover vragen aan het college.

Niet meer Verpleeghuisbedden

Uit de beantwoording blijkt dat vanuit Rijksbeleid het niet mogelijk is om meer verpleeghuisbedden te realiseren, zorg moet steeds meer thuis plaatsvinden. Dit betekent dat er geen verpleeghuisbedden bij komen. Wel kunnen er woningen komen die geschikt zijn voor het bieden van (intensieve) zorg. Wonen en zorg zijn daarbij gescheiden, dat betekent dat de bewoner huur betaalt. Hierdoor vallen deze woningen onder het begrip woningen en niet onder maatschappelijke voorzieningen.

Een (zorg)steunpunt of ontmoetingsruimte voor mensen met een beperking of ouderen kan wel tot maatschappelijke voorzieningen behoren.

Onder de 10 procent vallen ook 1e lijns voorzieningen zoals Fysiotherapeuten en oefenruimtes, praktijkoppervlakte voor huisartsen? Maar ook naar verschuiving van de 2e lijnzorg naar de 1e lijnzorg?

Commerciële voorzieningen afhankelijk van de vraag

Op het gebied van commercieel voorzieningen wordt in eerste aanleg uit gegaan van bediening van de nieuwe bewoners door de bestaande wijkwinkelcentra Gildeplein en Meerland.

Bij groei van het aantal woningen en het aantal inwoners wordt gestart met de bouw van in eerste instantie één volwaardige supermarkt op de golfbaan. Indien dit voor het voorzieningenniveau nodig is zal ook een tijdelijke supermarkt, vooruitlopend op het definitieve wijkwinkelcentrum, niet uitgesloten worden.

Hoe de 10% wordt ingevuld met andere commerciële- en maatschappelijke voorzieningen is ook afhankelijk van de vraag op dat moment. Daarom is het van belang dat hiervoor voldoende (flexibel in te delen) ruimte beschikbaar is om daarmee in de vraag te kunnen voorzien.

Sociale Zaken artikelen