HomeVerkiezingenVerkiezingen 2018Speerpunten Stadspartij voor de raadsperiode 2018-2022

Speerpunten Stadspartij voor de raadsperiode 2018-2022

De speerpunten Stadspartij voor de raadsperiode 2018-2022

● Het van ‘buiten naar binnen werken’ door de gemeentelijke instanties zal worden voortgezet en verder uitgewerkt. De gemeente en andere organisaties in de stad zoeken zo in brede zin de verbinding in de stad. Dat betekent niet denken in organisatiestructuren maar vanuit de positie van de mensen, gebruikers, cliënten, klanten etc. De Stadspartij wil bewerkstelligen dat primair vanuit de omstandigheden en leefomgeving van de mensen wordt gedacht.

Een buurtschouw dient elk jaar plaats te vinden door bewoners, wijkmanager en wijkagent.

Het team Handhaving en Toezicht dient te worden uitgebreid.

Het ingezette woningbouwprogramma moet daadkrachtig worden voortgezet. De bouwproductie dient waar mogelijk te worden opgevoerd en moet gericht zijn op alle bewonersgroepen. Bouwen, bouwen, bouwen is het motto.

30% van de te bouwen woningen dient sociale woningen te zijn.

Purmerend dient een groene uitstraling te houden, waarbinnen bebouwing zeker mogelijk is.

Investeren in groen met meer passende beplanting waardoor minder onderhoud nodig is. Bij kinderspeelplaatsen dient gepast groen te zijn geplant.

● Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren om te laten zien dat het een vitale en levendige stad is. Inwoners mogen trots zijn op hun stad. Dat kan door te investeren in een levendige binnenstad waarbij beleving en ontmoeting een belangrijk element is. Het historisch verhaal van de droogmakerij en Leeghwater geeft kans om Purmerend over de gehele wereld te promoten.

Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van wonen en leven op een goed peil blijft staan.

Hotelvoorzieningen en andere horeca creëren blijft een belangrijk punt voor het scheppen van werkgelegenheid in een groeiende stad.

● Veel bedrijven hebben zich al in Purmerend gevestigd, meer is mogelijk. Vooral op de Baanstee-Noord. Om meer bedrijven naar Purmerend te halen blijft de promotie van Purmerend als hoofdstad van Waterland, dichtbij Amsterdam, een sterk gegeven om zich te vestigen.

Een technische Mbo/Hbo-opleiding dient in Purmerend te worden gevestigd.

● Scholen dienen zich weer te gaan houden aan het scholenconvenant met de gemeente en politie. Bijvoorbeeld om de leefomgeving in en buiten de scholen veiliger te maken, het voorkomen van drugsgebruik en handel, groepsgeweld en radicalisering.

Ieder kind verlaat het basisonderwijs met een zwemdiploma

Door het blijven investeren in de stad zal de welvaart in brede zin toenemen. Denk hierbij aan het scheppen van banen en het mogelijk maken van cultuur en sportevenementen. Door de genoemde activiteiten zal de sociale verbinding en samenhang in de stad verder verbeteren. Ook gevoelens van eenzaamheid bij inwoners zal er door afnemen.

Het aantal bijstandsgerechtigden dient te worden verminderd. Hierdoor moeten er meer passende banen komen en dus ook ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.

De preventie van het armoedebeleid blijft voortdurend aandacht en zorg vergen.

Het Waterlandziekenhuis dient zijn zorgfunctie op volwaardig stadsniveau voor Purmerend te behouden.

● Purmerend heeft in diverse disciplines topsporters. Die moeten vaak elders trainen en overige faciliteiten halen. De Stadspartij wil juist dat Purmerend topsporters helpt. Purmerend heeft mede dankzij de Stadspartij, veel gedaan aan investeringen in de breedtesport, zowel in accommodaties als door de inzet van de sportstichting Spurd. De basis om te gaan investeren in topsport is er dus.

Hard rijden en asociaal rijgedrag is een veelgehoorde klacht. Zeker in woonwijken is dit niet acceptabel. Aanpassingen aan de infrastructuur kunnen daarbij helpen dit te voorkomen. Initiatief van bewoners om gedrag te veranderen zullen moeten worden ondersteund. Tevens dient op uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeentelijke toezichthouders te worden ingezet.

Purmerend is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Dat vergt investeringen. Dit is van groot belang om de bereikbaarheid, de zorg en de economie te bevorderen.

Fietspaden en de aanleg van fietsroutes dienen verder te worden verbeterd.

De rechtstreekse treinverbinding naar Amsterdam Centraal dient te worden hersteld.

De Noord/Zuidlijn dient te worden doorgetrokken naar Purmerend.

Het in gebruik nemen van de Noord/Zuidlijn mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het reizigersvervoer vanuit Purmerend.

Alle wijken in Purmerend dienen goed ontsloten te zijn door openbaar vervoer.

Purmerend aardgasvrij maken is een belangrijke bestuurlijke opgave.

Bijlage verkiezingsprogramma met daarin een beeld van wat de Stadspartij zoal beoogt voor de inwoners en de stad. (PDF)