Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

seniorenbeleid
Foto door Elien Dumon op Unsplash
Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid 
De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van leven op een goed peil blijft staan.
● De gemeente dient bij het vaststellen van al het gemeentelijk beleid oog te hebben voor kwetsbare groepen senioren, zoals senioren met een zware zorgbehoefte en oudere migranten.  

● Voor werkenden vanaf 45 jaar die hun baan verliezen, moet goede begeleiding worden gegeven bij het zoeken naar werk. Deze begeleiding moet bestaan uit scholing, stageplaatsen en sollicitatietrainingen. Ook dient de gemeente de contacten onder de lokale ondernemers te gebruiken om de beschikbare werkgelegenheid evenredig te verdelen. senioren moeten daarmee weer een kans krijgen op werk.  

● Werkgelegenheid voor senioren dient behouden te blijven, waardoor ervaring behouden blijft en senioren beschikbaar blijven voor opleiding van jongeren.  

● Als de kans op werk voor senioren uitzichtloos is of wordt, moet er in onderling overleg worden gekeken naar andere mogelijkheden. Gedacht moet worden aan vrijwilligerswerk en wijk- en buurtwerkzaamheden.  

● Het is belangrijk dat senioren niet in een sociaal isolement komen. Om eenzaamheid te bestrijden, zou de mogelijkheid gecreëerd moeten worden het openbaar vervoer in de daluren en in het weekend in Purmerend voor 65-plussers met een laag inkomen gratis te laten zijn.   

● Om senioren de gelegenheid te geven hun sociale contacten te kunnen onderhouden, moeten er in de avonduren mogelijkheden zijn voor seniorenvervoer.  

● Woningen waar senioren zijn gehuisvest,  moeten  – indien noodzakelijk –  worden aangepast. Hierdoor kunnen senioren langer zelfstandig blijven wonen. Deze aangepaste woningen dienen beschikbaar te blijven voor deze doelgroep.

Bij de bouw van seniorencomplexen dient rekening te worden gehouden met de grootte van de lift. Er moet een brancard in kunnen passen.

● In iedere wijk van Purmerend dienen Sociale Wijkteams ingezet te worden. In ieder team moet een seniorenadviseur opgenomen worden.  

● Er moet een één-loketfunctie komen waar senioren met al hun problemen en klachten terecht kunnen en waar de juiste oplossingen voor hun problemen worden aangedragen. 

● De (brand)veiligheid en toegankelijkheid van verzorgingstehuizen moet regelmatig gecontroleerd worden. Toegankelijkheid en (brand)veiligheid moeten gewaardeerd worden met een keurmerk.   

● De in Purmerend aanwezige woningen voor senioren en de huidige seniorencomplexen dienen te worden behouden. Hierdoor zal langer zelfstandig wonen van senioren worden bereikt.  

● In iedere wijk dienen minimaal één, maar bij voorkeur meerdere locaties aanwezig te zijn waar senioren elkaar kunnen ontmoeten. De toegang van deze wijklocaties moet laagdrempelig zijn. Indien er sprake is van een bijdrage voor deelname aan een activiteit, moet de bijdrage geen belemmering vormen voor mensen met een minimuminkomen.   

● Voor senioren dienen er voldoende recreatie- en sportmogelijkheden te zijn in Purmerend. Deze moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn. 

Mantelzorgverleners moeten zonodig extra kilometers toegewezen krijgen voor toegang tot het aangepast openbaar vervoer. Vervoersproblematiek mag geen belemmering zijn voor het verlenen van mantelzorg.

De ziekte Alzheimer is een groeiende problematiek. Ook wordt dit bij steeds jongere mensen geconstateerd. Er moet door de gemeente onderzoek plaatsvinden om in beeld te krijgen wat voor zorg er kan worden ingezet om de problemen bij huishoudens waar dit toeslaat te verlichten. Ook dient bij onderzoek te worden meegenomen wat de financiële gevolgen zijn voor deze huishoudens en hoe we daarin hulp kunnen bieden.
  • Tags
  • 1