Nieuws actueel Stand-
punten
Stand-
punten
Home Hoofdstukken verkiezing 2018 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

seniorenbeleid
Foto door Elien Dumon op Unsplash

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid 
De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van leven op een goed peil blijft staan.
● De gemeente dient bij het vaststellen van al het gemeentelijk beleid oog te hebben voor kwetsbare groepen senioren, zoals senioren met een zware zorgbehoefte en oudere migranten.  

● Voor werkenden vanaf 45 jaar die hun baan verliezen, moet goede begeleiding worden gegeven bij het zoeken naar werk. Deze begeleiding moet bestaan uit scholing, stageplaatsen en sollicitatietrainingen. Ook dient de gemeente de contacten onder de lokale ondernemers te gebruiken om de beschikbare werkgelegenheid evenredig te verdelen. senioren moeten daarmee weer een kans krijgen op werk.  

● Werkgelegenheid voor senioren dient behouden te blijven, waardoor ervaring behouden blijft en senioren beschikbaar blijven voor opleiding van jongeren.  

● Als de kans op werk voor senioren uitzichtloos is of wordt, moet er in onderling overleg worden gekeken naar andere mogelijkheden. Gedacht moet worden aan vrijwilligerswerk en wijk- en buurtwerkzaamheden.  

● Het is belangrijk dat senioren niet in een sociaal isolement komen. Om eenzaamheid te bestrijden, zou de mogelijkheid gecreëerd moeten worden het openbaar vervoer in de daluren en in het weekend in Purmerend voor 65-plussers met een laag inkomen gratis te laten zijn.   

● Om senioren de gelegenheid te geven hun sociale contacten te kunnen onderhouden, moeten er in de avonduren mogelijkheden zijn voor seniorenvervoer.  

● Woningen waar senioren zijn gehuisvest,  moeten  – indien noodzakelijk –  worden aangepast. Hierdoor kunnen senioren langer zelfstandig blijven wonen. Deze aangepaste woningen dienen beschikbaar te blijven voor deze doelgroep.

Bij de bouw van seniorencomplexen dient rekening te worden gehouden met de grootte van de lift. Er moet een brancard in kunnen passen.

● In iedere wijk van Purmerend dienen Sociale Wijkteams ingezet te worden. In ieder team moet een seniorenadviseur opgenomen worden.  

● Er moet een één-loketfunctie komen waar senioren met al hun problemen en klachten terecht kunnen en waar de juiste oplossingen voor hun problemen worden aangedragen. 

● De (brand)veiligheid en toegankelijkheid van verzorgingstehuizen moet regelmatig gecontroleerd worden. Toegankelijkheid en (brand)veiligheid moeten gewaardeerd worden met een keurmerk.   

● De in Purmerend aanwezige woningen voor senioren en de huidige seniorencomplexen dienen te worden behouden. Hierdoor zal langer zelfstandig wonen van senioren worden bereikt.  

● In iedere wijk dienen minimaal één, maar bij voorkeur meerdere locaties aanwezig te zijn waar senioren elkaar kunnen ontmoeten. De toegang van deze wijklocaties moet laagdrempelig zijn. Indien er sprake is van een bijdrage voor deelname aan een activiteit, moet de bijdrage geen belemmering vormen voor mensen met een minimuminkomen.   

● Voor senioren dienen er voldoende recreatie- en sportmogelijkheden te zijn in Purmerend. Deze moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn. 

Mantelzorgverleners moeten zonodig extra kilometers toegewezen krijgen voor toegang tot het aangepast openbaar vervoer. Vervoersproblematiek mag geen belemmering zijn voor het verlenen van mantelzorg.

De ziekte Alzheimer is een groeiende problematiek. Ook wordt dit bij steeds jongere mensen geconstateerd. Er moet door de gemeente onderzoek plaatsvinden om in beeld te krijgen wat voor zorg er kan worden ingezet om de problemen bij huishoudens waar dit toeslaat te verlichten. Ook dient bij onderzoek te worden meegenomen wat de financiële gevolgen zijn voor deze huishoudens en hoe we daarin hulp kunnen bieden.
  • Tags
  • 1

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van...

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke  vernieuwing De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten...

Hoofdstuk 3: Economie 

Hoofdstuk 3: Economie  De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in...

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid  De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen...

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg    Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg...

Hoofdstuk 6: Sport

Hoofdstuk 6: Sport  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van...

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën  Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer...

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid  Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen....

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid. Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en...

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie  De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers....