HomeHoofdstukken verkiezing 2018Hoofdstuk 10Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie 

De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers. Daarbij is een goede communicatie van groot belang. Door een goede communicatie is het mogelijk om bewoners meer mee te laten doen in de ontwikkeling van de stad. Het van buiten naar binnen werken krijgt hierdoor gestalte.

 

 

 10.1 Burgerparticipatie en inspraak  


● Bewoners moeten vanaf het begin betrokken worden bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid.   

Bewoners dienen betrokken te worden en invloed te krijgen bij het opstellen van wijkwerkplannen die door de gemeenteraad worden vastgesteld. Ook moeten de bewoners betrokken worden bij het toezicht op de uitvoering van de plannen. De gemeente dient zich te houden aan de uitvoering van de vastgestelde plannen. Plannen dienen niet automatisch in een la te verdwijnen.  

● Inspraakprocedures van de gemeente mogen niet in de vakantieperiodes plaatsvinden.  

● Wethouders en gemeenteraadsleden moeten vaker de wijken in om te kijken wat er speelt in de wijken en om met bewoners in gesprek te gaan.   

● Het indienen van een initiatief, waarbij een bewoner een idee aandraagt voor de gemeente, moet zo laagdrempelig mogelijk zijn.   

● Er moet altijd serieus omgegaan worden met initiatieven van wijkbewoners. De gemeente dient duidelijke uitleg te geven als een initiatief niet gesteund zal worden. De wijkmanagers moeten stimuleren om bewoners te laten meedenken en meedoen in hun wijk.  
10.2 Communicatie  

● De gemeente communiceert op verschillende manieren naar de bewoners zoals via sociale media, whatsapp, weekbladen email, telefonisch  en bewonersbrieven.

● Brievenen emails van bewoners aan de gemeente dienen binnen de termijnen, dus binnen vier weken, beantwoord te zijn. Ook als de klacht niet binnen deze termijn is afgehandeld, dienen bewoners hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.  

● Tijdens rampen of andere calamiteiten moet de gemeente, en bij voorkeur de burgemeester of verantwoordelijk wethouder, de bewoners voortdurend op de hoogte stellen van de actuele situatie.   
10.3 Publieksdienstverlening  

● Het KlantContactCentrum van de gemeente moet goed bereikbaar blijven.  

● Iemand die hulp of informatie vraagt van de gemeente moet zo snel mogelijk geholpen kunnen worden, zonder eindeloos doorverwezen te worden.  

● Bedrijven moeten alle benodigde documenten en vergunningen snel en zonder problemen via één loket kunnen verkrijgen. De achter dit loket functionerende afdelingen dienen goed met elkaar samen te werken. 

   

10.4 Digitalisering  

● Op klachten of meldingen via de website of per e-mail moet sneller gereageerd worden. Digitale klachten en meldingen moeten net zo volwaardig behandeld worden als telefonische klachten. De gemeente dient op elke klacht of melding een terugkoppeling naar de indiener te geven.  

● Alle vergaderstukken, mits openbaar, moeten eenvoudig terug te vinden zijn via de gemeentelijke website.  

● De gemeentelijke website moet blijven voldoen aan de webrichtlijnen voor gebruiksvriendelijke websites, zodat ook visueel gehandicapten de website gemakkelijk kunnen raadplegen.   

● Het moet voor bewoners en ondernemers via de website op een eenvoudige manier duidelijk worden op welke manieren zij invloed kunnen uitoefenen op het gemeentelijk beleid.  

● Vergunningen moeten zoveel mogelijk digitaal verstrekt worden. Ook een uittreksel uit het bevolkingsregister moet via internet aan te vragen zijn.   

● De gemeente moet beter gebruik maken van sociale media, zoals Twitter, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Skype en YouTube. Gemeentelijke bijeenkomsten kunnen vaker worden aangekondigd via sociale media. Ook spelen sociale media een grote rol tijdens crises. Daarnaast kan via sociale media adequaat gereageerd worden op klachten van bewoners.