Nieuws actueel Stand-
punten
Stand-
punten

Hoofdstuk 3: Economie 

economie
Foto Diane Helentjaris Unsplash.com

Hoofdstuk 3: Economie 

De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in veiligheid voor  bedrijventerreinenPurmerend zal aantrekkelijk moeten zijn en blijven voor bedrijven om zich hier te gaan vestigen of uit te breiden. De gemeente Purmerend zal zich blijven inspannen om, samen met het bedrijfsleven, werkgelegenheid naar Purmerend te halen.   

3.1 Bedrijven en bedrijventerreinen
● Alle bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn, zowel per openbaar vervoer, als met de fiets, te voet en per auto. Bedrijventerreinen moeten een goede bewegwijzering hebben om onnodig zoekend verkeer te voorkomen.
● De parkeernorm voor bedrijven moet omhoog. Parkeren moet bij nieuwe bedrijven bij voorkeur op het eigen terrein.
● Op bedrijfsparkeerterreinen moet meer gehandhaafd worden op illegale opslag, vervuiling en asociaal parkeergedrag.
● Duurzame economische ontwikkelingen moeten voorrang krijgen op niet-duurzame.
● Bedrijven met onderlinge economische bindingen moeten zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst worden om distributiestromen zo efficiënt mogelijk te houden. Dit voorkomt filevorming en zorgt voor tijdwinst en minder CO2-uitstoot.
● Onderzoek of leegstaande kantoorgebouwen en bedrijfspanden, bij gebleken geschiktheid, in overleg met de eigenaar verbouwd kunnen worden tot starterswoningen, jongerenwoningen, ouderenhuisvesting, hotel of bedrijfsverzamelgebouwen.
● Met een goede en proactieve citymarketing moet Purmerend een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en publiekstrekkende winkels creëren.
● De gemeente moet ontwikkelingen bij bedrijven stimuleren, waarbij de gemeente prioriteit moet geven aan de afhandeling van vergunningen. De gemeente moet de dynamiek van bedrijven faciliteren.
3.2 Werkgelegenheid en inkomen
● Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, moet worden begonnen met voorlichting over de te volgen (vervolg) opleiding. Opleidingsinstituten moeten nauw contact houden met het bedrijfsleven. Geef de jeugd aanbevelingen voor het volgen van een opleiding waar de kans op het vinden van een baan waarschijnlijk is.
● Bedrijven moeten gestimuleerd worden om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in dienst te nemen. Hierbij moet worden gedacht aan toegankelijkheid, laagdrempelige werkzaamheden en werk onder begeleiding.
● Team werk en Welzijn staat direct in contact met mensen met een uitkering om er samen voor te zorgen dat zij uit de uitkering kunnen geraken door arbeidsfit te geraken voor een vervolg traject naar een reguliere baan.
● Bijstandsgerechtigden moeten gestimuleerd worden om (vrijwilligers)werk aan te nemen. Ook kunnen zij gedwongen worden iedere baan te accepteren en zo nodig gekort worden op de uitkering.
● De gemeentelijke organisatie dient haar uit te besteden taken zo veel mogelijk toe te kennen aan Purmerendse of regionale ondernemers.
De Stadspartij is van mening dat werk de beste sociale en economische zekerheid biedt. Er wordt uitvoering gegeven aan de visie dat de inwoners  in staat dienen te worden gesteld om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarom wordt fors ingezet op intensieve begeleiding, strenge selectie aan de poort, re-integratieprojecten, scholing, een goede fraudebestrijding en een boetebeleid. Dit zijn enkele instrumenten die de lokale overheid ter beschikking staan om op deze doelstelling een succesvol beleid te voeren. 
3.3 Recreatie, evenementen en vrije tijd
● Om meer banen te creëren, moet er meer ruimte komen voor bedrijven in de vrijetijdssector.
● Poppodium P3 moet, naast artiesten, meer inzetten op thema-avonden.
P3 moet elke vrijdag- en zaterdagavond activiteiten aanbieden (buiten de voorstellingen van De Verbeelding). Dicht zijn op deze avonden mag niet langer meer voorkomen. Daarnaast moet de zomerstop van P3 ingekort worden.
● De gemeente kan met Staatsbosbeheer onderzoeken hoe het Purmerbos meer kan worden betrokken bij de stad door recreatieve activiteiten te ontplooien, zoals touwklimmen,een paintballterrein of survivalroute,een Geitenboerderij, midgetgolfbaan. Ook is een vaste horecavoorziening, bijvoorbeeld een pannenkoekenhuis in het Purmerbos, een optie.
● Het jaarlijkse zomerfestival Reuring is een ongekend succes. Wel moet de mogelijkheid worden onderzocht om Reuring nog zelfstandiger en commerciëler te maken. Zonder gemeentelijke subsidie zal Reuring echter niet kunnen voortbestaan. Er moet naar gestreefd worden om de vrij toegankelijke evenementen van Reuring gratis te houden.
● Reuring en Cityslam moeten bovendien in heel Nederland gepromoot worden, bijvoorbeeld via de media. Met gebruik hiervan kunnen ook bezoekers van buiten Purmerend aangetrokken worden.
De kermis dient aantrekkelijker te worden gemaakt voor bezoekers van binnen en buiten Purmerend d.m.v. het toevoegen van meer side events, zoals muzikale en theatrale optredens.
Het jaarlijkse evenement ‘Purmerend wenst’ op nieuwjaarsdag moet behouden en versterkt worden.
Onderzoek de mogelijkheden van het organiseren van een gemeentelijke vuurwerkshowop de Koemarkt met oud & nieuw, gecombineerd met avondvullend muzikaal programma. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het podium welke reeds klaar staat voor het evenement ‘Purmerend wenst’ op nieuwjaarsdag.
3.4 Toerisme
● Om toeristen naar Purmerend te trekken, zouden er meer overnachtingsmogelijkheden moeten worden gerealiseerd. Er moet actief beleid worden gevoerd om hotelketens te overtuigen zich in Purmerend te vestigen.
● De gemeente moet particuliere initiatieven ondersteunen ter bevordering van bed & breakfast-locaties in Purmerend.
● Vanuit toeristisch oogpunt is het goed om, in samenwerking met de Vereniging Historisch Purmerend, een informatiepaneel te plaatsen met een beschrijving van de historische veemarkt met oud fotomateriaal.
● Het evenementenbeleid moet zodanig georganiseerd worden dat grote evenementen regelmatig kunnen terugkeren. Hiermee kan het toerisme bevorderd worden. 
3.5 Winkels, markten en horeca
● De aantrekkelijkheid van winkelgebieden wordt voor een belangrijk deel bepaald door de bereikbaarheid. Ongeveer de helft van de bezoekers komt met de auto. De wijkwinkelcentra en vooral de binnenstad moeten goed bereikbaar blijven,zowel met de fiets, het openbaar vervoer, te voet als met de auto.
● Bij nieuw te bouwen publiek toegankelijke voorzieningen, bijvoorbeeld bij een busstation, moet de gemeente erop toezien dat wordt gezorgd voor een publiek toegankelijk toilet dat tevens toegankelijk is voor gehandicapten.
● Om de leegstand in Purmerend tegen te gaan heeft de gemeente de Retail agenda ondertekend waardoor samen met vastgoed eigenaren wordt gekeken hoe het beste de ondernemers weer de kans krijgen om te kunnen ondernemen. De Stadspartij vind dat belangrijk voor de totale uitstraling van de Stad.
● Er moeten meer zondagse themamarkten en jaarmarkten op de Koemarkt komen met uitloop naar de omliggende straten.
● Markten moeten bij voorkeur de doorgaande wegen niet belemmeren. De Koemarkt is het centrale marktplein en moet daarom optimaal benut worden. Ook de horeca kan hiervan profiteren.
● Markten moeten uitsluitend worden ingericht met verkoopkramen. Auto’s, die worden gebruikt voor het opslaan van voorraden, moeten worden verboden in het marktgebied. Voor het parkeren van auto’s van marktkooplieden moet de gemeente een parkeergelegenheid aanwijzen.
● Er moet extra handhaving komen om rondslingerende winkelwagentjes tegen te gaan.
● In samenwerking met de regio en met de horecaondernemers moeten de uitgaanstijden in de horeca vervroegd worden, zodat het eerder op de avond gezellig wordt. Hierdoor zal het thuis of op straat indrinken door jongeren sterk teruggedrongen worden en zal de jeugd eerder op de avond weer thuis zijn. Bovendien is in gemeenten als Hoorn en Heerhugowaard gebleken dat de horeca meer omzet maakt als het uitgaansleven eerder op de avond begint en eindigt.
● Samen met horecaondernemers van de Koemarkt moet het mogelijk zijn om het plein met terrassen nog aantrekkelijk te laten zijn. Bijvoorbeeld door het verbeteren van mogelijkheid tot het exploiteren van winterterrassen.

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van...

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke  vernieuwing De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten...

Hoofdstuk 3: Economie 

Hoofdstuk 3: Economie  De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in...

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid  De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen...

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg    Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg...

Hoofdstuk 6: Sport

Hoofdstuk 6: Sport  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van...

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën  Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer...

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid  Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen....

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid. Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en...

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie  De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers....