Nieuws actueel Stand-
punten
Stand-
punten
Home Hoofdstukken verkiezing 2018 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Bestuur en Financien
Foto door Omid Armin op Unsplash

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën 
Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer de samenwerking aan te gaan met de verschillende partijen om tot weloverwogen beslissingen te komen. Door een goede samenwerking is het mogelijk meer voor elkaar te krijgen met minder geld. De financiën moeten op orde zijn, waarbij de mogelijke risico’s gedekt zijn.
   

7.1 Algemeen bestuur 


● Bestuurders en functionarissen die slecht gepresteerd hebben, mogen niet vertrekken met buitenproportionele bonussen.   

● Er kan flink bespaard worden op onnodige gemeentelijke onderzoeken. Het is veel belangrijker om wat is onderzocht nu eens uit te voeren.

● Er moet kritisch gekeken blijven worden naar de inhuur van adviesbureaus en interim-managers. Vaak zit er in de ambtelijke organisatie genoeg kennis om dit zelf op te pakken.  

● Gemeentebestuurders dienen zich te allen tijde te houden aan de gestelde integriteitseisen. Declaraties van bestuurders dienen jaarlijks openbaar gemaakt te worden om te kunnen controleren of zij integer handelen.   

● Alle vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies moeten in het openbaar plaatsvinden. Hiermee wordt achterkamertjespolitiek vermeden. Vergaderingen mogen alleen achter gesloten deuren plaatsvinden als hiervoor een duidelijk gemeentelijk of privacybelang bestaat. 

● Bij bestuurlijke besluitvorming moet het voortraject democratisch en voldoende transparant zijn, zodat raadsleden niet het gevoel krijgen ‘iets door de strot geduwd’ te krijgen. De raad mag nooit bewust informatie onthouden worden of te laat geïnformeerd worden door het college van B&W.   


7.2 Belastingen, financiën 

● Purmerend dient een gezond financieel beleid te voeren. Inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te zijn. Prestigeprojecten moeten niet langer meer door de gemeente gefinancierd te worden.  

● Door op een zorgvuldige manier aan te besteden, moet voorkomen worden dat bij grote projecten de budgetten fors worden overschreden. 

● Met lokale lastenverhogingen moet met uiterste terughoudendheid worden omgegaan. Op leges, afvalstoffenheffing, rioolbelasting en het uitgeven van een identiteitskaart of rijbewijs mag de gemeente geen winst maken. Onroerend Zaak Belasting (OZB) moet op het huidige niveau blijven. Verhoging hiervan mag alleen met het inflatiecorrectiepercentage.   

● Subsidies worden alleen verstrekt aan activiteiten die van algemeen nut zijn voor de Purmerendse samenleving en aan activiteiten die anders niet van de grond komen of zelfs verdwijnen. Initiatieven met een eigenbelang, prestigeprojecten en activiteiten voor of van mensen of organisaties die het zelf kunnen betalen, dienen geen subsidie meer te ontvangen. Bovendien zijn wij voorstander van het subsidiëren van activiteiten en niet van functies.

● De opbrengsten van hondenbelasting moeten volledig ten goede komen aan het hondenbeleid, zoals het onderhoud van hondenuitlaatplekken, handhaving en het schoonhouden van de openbare ruimte. Indien dit niet gebeurt, moet de hondenbelasting afgeschaft worden.   

● Als de markt op reclame-uitingen aantrekt moet de gemeente direct initiatieven ontplooien om hiervan dvoordelen zien te benutten.  

● Voor de minima dient gemeentelijke financiëleondersteuning te blijven bestaan. Vooral gezinnen met kinderen moeten worden ondersteund. Kinderen uit deze gezinnen moeten kunnen blijven deelnemen aan sport, cultuur en onderwijs.  

● Door het Rijk verstrekte middelen voor de drie transitiesin het sociale domein (Awbz naar Wmo, Participatiewet, Jeugdwet). moeten volledig aan deze domeinen worden besteed.  

● De algemene reserve moet zijn afgestemd op de reële risico’s die Purmerend kan lopen.    


7.3 Regionale samenwerking  

● Om kosten te besparen kan het op ambtelijk niveau samenwerken met andere gemeenten uitgebreid worden. Voor de gemeente Purmerend kan het aantrekkelijk zijn om diensten te verhuren, omdat het personeel dan efficiënter kan worden ingezet.   

● In samenwerking met de regiogemeenten moeten goede afspraken worden gemaakt om de werkgelegenheid en de woningmarkt te stimuleren, het toerisme te bevorderen en de bereikbaarheid op provinciale wegen te verbeteren.

● Een fusie van de gemeente Purmerend met een andere gemeente dient niet ten koste en/of laste te gaan van de inwoners van Purmerend.

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van...

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke  vernieuwing De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten...

Hoofdstuk 3: Economie 

Hoofdstuk 3: Economie  De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in...

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid  De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen...

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg    Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg...

Hoofdstuk 6: Sport

Hoofdstuk 6: Sport  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van...

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën  Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer...

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid  Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen....

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid. Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en...

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie  De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers....