HomeHoofdstukken verkiezing 2018Hoofdstuk 7Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Bestuur en Financien
Foto door Omid Armin op Unsplash
Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën 
Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer de samenwerking aan te gaan met de verschillende partijen om tot weloverwogen beslissingen te komen. Door een goede samenwerking is het mogelijk meer voor elkaar te krijgen met minder geld. De financiën moeten op orde zijn, waarbij de mogelijke risico’s gedekt zijn.
   

7.1 Algemeen bestuur 


● Bestuurders en functionarissen die slecht gepresteerd hebben, mogen niet vertrekken met buitenproportionele bonussen.   

● Er kan flink bespaard worden op onnodige gemeentelijke onderzoeken. Het is veel belangrijker om wat is onderzocht nu eens uit te voeren.

● Er moet kritisch gekeken blijven worden naar de inhuur van adviesbureaus en interim-managers. Vaak zit er in de ambtelijke organisatie genoeg kennis om dit zelf op te pakken.  

● Gemeentebestuurders dienen zich te allen tijde te houden aan de gestelde integriteitseisen. Declaraties van bestuurders dienen jaarlijks openbaar gemaakt te worden om te kunnen controleren of zij integer handelen.   

● Alle vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies moeten in het openbaar plaatsvinden. Hiermee wordt achterkamertjespolitiek vermeden. Vergaderingen mogen alleen achter gesloten deuren plaatsvinden als hiervoor een duidelijk gemeentelijk of privacybelang bestaat. 

● Bij bestuurlijke besluitvorming moet het voortraject democratisch en voldoende transparant zijn, zodat raadsleden niet het gevoel krijgen ‘iets door de strot geduwd’ te krijgen. De raad mag nooit bewust informatie onthouden worden of te laat geïnformeerd worden door het college van B&W.   


7.2 Belastingen, financiën 

● Purmerend dient een gezond financieel beleid te voeren. Inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te zijn. Prestigeprojecten moeten niet langer meer door de gemeente gefinancierd te worden.  

● Door op een zorgvuldige manier aan te besteden, moet voorkomen worden dat bij grote projecten de budgetten fors worden overschreden. 

● Met lokale lastenverhogingen moet met uiterste terughoudendheid worden omgegaan. Op leges, afvalstoffenheffing, rioolbelasting en het uitgeven van een identiteitskaart of rijbewijs mag de gemeente geen winst maken. Onroerend Zaak Belasting (OZB) moet op het huidige niveau blijven. Verhoging hiervan mag alleen met het inflatiecorrectiepercentage.   

● Subsidies worden alleen verstrekt aan activiteiten die van algemeen nut zijn voor de Purmerendse samenleving en aan activiteiten die anders niet van de grond komen of zelfs verdwijnen. Initiatieven met een eigenbelang, prestigeprojecten en activiteiten voor of van mensen of organisaties die het zelf kunnen betalen, dienen geen subsidie meer te ontvangen. Bovendien zijn wij voorstander van het subsidiëren van activiteiten en niet van functies.

● De opbrengsten van hondenbelasting moeten volledig ten goede komen aan het hondenbeleid, zoals het onderhoud van hondenuitlaatplekken, handhaving en het schoonhouden van de openbare ruimte. Indien dit niet gebeurt, moet de hondenbelasting afgeschaft worden.   

● Als de markt op reclame-uitingen aantrekt moet de gemeente direct initiatieven ontplooien om hiervan dvoordelen zien te benutten.  

● Voor de minima dient gemeentelijke financiëleondersteuning te blijven bestaan. Vooral gezinnen met kinderen moeten worden ondersteund. Kinderen uit deze gezinnen moeten kunnen blijven deelnemen aan sport, cultuur en onderwijs.  

● Door het Rijk verstrekte middelen voor de drie transitiesin het sociale domein (Awbz naar Wmo, Participatiewet, Jeugdwet). moeten volledig aan deze domeinen worden besteed.  

● De algemene reserve moet zijn afgestemd op de reële risico’s die Purmerend kan lopen.    


7.3 Regionale samenwerking  

● Om kosten te besparen kan het op ambtelijk niveau samenwerken met andere gemeenten uitgebreid worden. Voor de gemeente Purmerend kan het aantrekkelijk zijn om diensten te verhuren, omdat het personeel dan efficiënter kan worden ingezet.   

● In samenwerking met de regiogemeenten moeten goede afspraken worden gemaakt om de werkgelegenheid en de woningmarkt te stimuleren, het toerisme te bevorderen en de bereikbaarheid op provinciale wegen te verbeteren.

● Een fusie van de gemeente Purmerend met een andere gemeente dient niet ten koste en/of laste te gaan van de inwoners van Purmerend.