Nieuws actueel Stand-
punten
Stand-
punten

Frieda Stil

Beste Purmerender,tFrieda Stil

Als nleuwe kandidaat op de kieslilst van de STADSPARTIJ wil lk uw vertrouwen en uw stem winnen voor de verkiezingen op 21 maart 2018 door de punten van mljn persoonlljke inzet aan u kenbaar te maken. Als inwoner van Purmerend zie ik het als mijn taak om de stad als een fijne woon- en leefomgevIng te (be)houden en waar nodlg te helpen verbeteren.

Met overtulgIng zal lk mlj inzetten voor het ouderenbeleid, denk hierbij dan o.a. eenzaamheld onder ouderen, de noodzakelijke zorg in verpleeg- en verzorgIngshuizen en verdere ondersteunIng op elk gebied van deze steeds groeiende bevolkingsgroep.

Maar ook het jeugdbeleid heeft mljn aandacht. De jeugdzorg, wonlngmarkt, jongerenopvang en het scheppen van banen, zie ik als een uitdaging, een taak om de komende vier jaar invullIng aan te geven. Het ouderen- en jeugdbeleid kan en moet naar een hoger niveau getild worden.

Het behartigen van de belangen van jong en oud In onze stad is daarom mljn inzet voor een zetel in de gemeenteraad.

Een frlsse wind, nleuwe bezems daar heb ik uw steun blj nodIgl
Om deze zaken te kunnen realiseren heb lk uw steun nodlg.

Stem daarom woensdag 21 maart 2018 op:
Frieda Stil

STADSPARTIJ lijst 1 nr 14
frieda.stil@stadspartijpurmerend.nl

www.StadspartijPurmerend.nl

 

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van...

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke  vernieuwing De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten...

Hoofdstuk 3: Economie 

Hoofdstuk 3: Economie  De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in...

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid  De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen...

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg    Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg...

Hoofdstuk 6: Sport

Hoofdstuk 6: Sport  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van...

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën  Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer...

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid  Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen....

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid. Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en...

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie  De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers....