HomeNieuwsColumnStadspartij in actie voor ouderen in Purmerend

Stadspartij in actie voor ouderen in Purmerend

werknemer4
De ouderenafdeling van de Stadspartij is in september van dit jaar officieel aan de burgers van Purmerend gepresenteerd. Velen stellen ons de vraag wat wij met het instellen van een specifieke afdeling voor ouderen in Purmerend nu precies voor ogen hebben.

Het oprichten van een speciale ouderenafdeling onder de vleugels van de Stadspartij is niet zomaar ontstaan. Zoals velen in Purmerend niet zal zijn ontgaan heeft de Stadspartij direct na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 besloten om het contact met de burgers intensief te onderhouden. Elke drie maanden heeft de Stadspartij, steeds in een andere wijk in Purmerend, een wijklunch georganiseerd. Alle inwoners in de desbetreffende wijk kregen door middel van een uitnodiging de kans om met de wethouder en raadsleden van de Stadspartij van gedachten te wisselen over de wijk. Bij al deze bijeenkomsten kregen wij de vraag: “Wat gaat de Stadspartij doen voor onze ouderen?”.

Gepensioneerden en niet-gepensioneerden
werknemer3De vragen waren tweeledig van aard; vragen van mensen van mensen die al met pensioen zijn, maar ook vragen van werkende die zich zorgen maakten over hun pensioen. Bijna alle vragen gingen over de voortdurende lastenverzwaringen en onzekerheden waarmee ouderen worden geconfronteerd. Veranderingen in de pensioenregels, hypotheekrenteaftrek, hogere zorgkosten en de groeiende werkeloosheid onder ouderen geven veel onrust.

Ook bleek dat er ook veel onrust bij bewoners is over de op handen zijnde veranderingen bij de decentralisaties van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatie. Decentralisaties van de hiervoor genoemde domeinen houdt in dat de verantwoording voor de uitvoering in handen komt van de gemeentes. Nu ligt de uitvoering nog voor het grootste gedeelte onder verantwoording van Rijk en Provincie. Gelijktijdig met de overdracht van de verantwoording voor uitvoering wordt er een grote bezuiniging doorgevoerd. Deze bezuiniging bedraagt voor de AWBZ 25% van het huidige budget. Hulp bij Huishouden (HbH) wordt zelfs 40% gekort. Ook wordt er zeer fors gesneden in het participatiebudget. De bedoeling van deze bezuiniging is dat de burger meer zelf doet (met behulp van eigen geld, of hulp van familie, buren, etc.) en pas als alle mogelijkheden in eigen omgeving zijn opgebruikt een beroep doet op zorg vanuit de overheid.

De ouderenafdeling van de Stadspartij wil dat de nog beschikbare budgetten zoveel mogelijk worden besteed aan zorg en niet aan huisvesting en bestuurders van zorginstanties. Nu wordt er bijvoorbeeld door acht organisaties HbH verzorgd in Purmerend. Al deze organisaties hebben kantoorgebouwen, een directie, een administratie, een afdeling planning en een management. Samenvoegen van management en huisvesting levert direct besparing op waar de zorgbehoevende niets van merkt. In het verleden is de kreet gelanceerd: “handen aan het bed dat werkt”. De Stadspartij wil dit weer in ere herstellen en daar zullen we ons dan ook voor inzetten.

Leeftijdsdiscriminatie
werknemer2Ook de laatste jaren steeds uitdijende leeftijddiscriminatie baart de Stadspartij grote zorgen. Als iemand boven de 50 jaar is wordt hij of zij vaak genegeerd bij sollicitaties. Er wordt vergeten dat er een enorme hoeveelheid kennis over de schutting wordt geworpen. Kennis die overgedragen moet worden aan onze jongeren die hierdoor onze economie weer op het niveau van voor de crisis kan brengen. Ook daar wil de Stadspartij een lans voor breken. De gemeente kan hier een actieve rol in spelen. In de gemeente Purmerend  wordt jaarlijks voor miljoenen aan contracten voor werkzaamheden (wegenaanleg, straatverlichting, schoonmaak, etc.) gegund aan derden. Door in de aanbesteding aandacht aan dit probleem te schenken kan je sturen. De Stadspartij zal er voortdurend bij de gemeente op aandringen om hierin actief beleid te voeren.

De ouderenafdeling van de Stadspartij zal de inwoners van Purmerend regelmatig informeren over ontwikkelingen en de stand van zaken. Daarbij zal er ook worden aangegeven wat de acties zijn die wij ondernemen en de bereikte resultaten die zijn geboekt.

Column artikelen