HomeNieuwsColumnWaarom inzetten van gemeenschapsgeld voor experimentele beton geprinte fietsbruggen traject N 243?

Waarom inzetten van gemeenschapsgeld voor experimentele beton geprinte fietsbruggen traject N 243?

Foto Stadspartij-BPP


Nico de Lange (raadslid Stadspartij Beemster Polder Partij) heeft op persoonlijke titel in een brief aan de provincie zijn verbazing geuit over de experimentele toepassing van beton geprinte bruggen voor fietsverkeer op het traject N 243

Met name vraagt hij -als inwoner van Noord Holland- uitleg over de achtergronden van het inzetten van deze experimentele techniek en de financiële consequenties daarvan. Die zijn namelijk voor inwoners ongewis. Nog onverlet het welslagen van het experiment.

Hieronder zijn brief aan Gedeputeerde Staten met afschrift aan de Statenleden.

Noordbeemster 11 januari 2023

Geacht college,

Als inwoner van Noordbeemster waardoor nabij betrokken bij de herinrichting van de N-243.
Het traject van Omval gemeente Alkmaar tot Avenhorn gemeente Koggenland deels door het gebied van Beemster gemeente Purmerend. Zelf maak ik al ruim 60 jaar lang gebruik van
deze route en trek de conclusie dat het resultaat er mag zijn, de inrichting is een absolute verbetering voor de weggebruiker. Hoewel de beleving over veiligheid en leefbaarheid niet door alle aanwonenden hetzelfde wordt ervaren en daar een andere mening over hebben.

Waar ik aandacht voor vraag is het inzetten van technieken die het experimentele stadium nog niet voorbij zijn als onderdeel van de herinrichting. Ik doel daarbij op het toepassen van meerdere beton geprinte bruggen voor het fietsverkeer. Als ingezetene van de provincie NH en daarmee nieuwsgierig naar de inzet van financiën voor maatschappelijke voorzieningen bevreemdt het mij dat u inzet op deze technieken in het stadium waarin zij verkeren.

In de lokale pers zijn hierover regelmatig berichten verschenen maar mijn aandacht werd speciaal getrokken door een artikel in de Cobouw, het vakblad voor de infrastructuur, waar uitgebreid ingegaan wordt op het “in de kinderschoenen” staan van deze verschijningsvorm.

In de bijlage van dit schrijven wordt ingegaan op enkele toepassingen en speciaal wordt er gesproken over het experimentele karakter van de beton geprinte onderdelen van de
fietsbruggen op het traject herinrichting N-243.

Dit roept bij mij de volgende vragen op:

  1. Wat heeft u doen besluiten om op de schaal van herinrichting N-243 deze nog experimentele uitvoering beton geprinte fietsbruggen in te zetten?

  2. Wat zijn de oorspronkelijk begrootte kosten in de aanneemsom Herinrichting N-243 a.v. de volledig uitgevoerde beton geprinte fietsbruggen?

  3. Wat zijn de extra kosten van het testen, opslag, transport en eventuele vervanging bestaande onderdelen van de beton geprinte fietsbruggen?

  4. Wat zijn de meerkosten van de aanpassingen brughoofden en ontwerp en plaatsen tijdelijke fietsbruggen?

  5. Kan er een overzicht worden gegeven van de te verwachten kosten verwijderen tijdelijke fietsbruggen en plaatsen uiteindelijke ontwerp geschikte beton geprinte fietsbruggen die aan de eisen voldoen voor veilig en doelmatig gebruik?

    In de zin van transparantie acht ik het van het allergrootste belang dat zorgvuldigheid in het besteden van gemeenschapsgelden bij projecten als herinrichting van de N-243, en van projecten in het algemeen, goede uitleg behoeven. Niet in het minst als de uitvoering wordt belast met elementen die in een experimentele fase verkeren.

In afwachting reactie verblijf ik hoogachtend,
N.C.M. de Lange.

Een afschrift van dit schrijven is verzonden naar de gemeenten Alkmaar, Koggenland en Purmerend

Column artikelen