HomeNieuwsColumnNieuws van de Ouderenafdeling Stadspartij

Nieuws van de Ouderenafdeling Stadspartij

senioreneenzaam
De gemeenteraad verkiezingen zijn voorbij, de raad is geïnstalleerd, het nieuwe college is gevormd en het coalitieprogramma is gepresenteerd. Voor de Stadspartij zijn de verkiezingen bijzonder goed verlopen.
Wij zijn gestegen van drie naar acht zetels, hebben twee wethouders in het college en, voor de ouderenafdeling niet onbelangrijk, het Algemeen Ouderen Verbond Purmerend (AOV) neemt deel aan de coalitie.

Voor de op ons af komende ombuigingen in de zorg is het belangrijk dat er een goede en evenwichtige vertegenwoordiging in het college is die voor de belangen van ouderen opkomt.
Dit heeft opgeleverd dat er een aantal, voor ouderen, belangrijke punten zijn opgenomen in het coalitieakkoord zoals: meer aandacht voor oudermishandeling, een ouderenvertegenwoordiger in de sociale wijkteams en het opplussen van woningen.
Er wordt van ouderen verwacht dat ze langer zelfstandig blijven wonen dan moet je de woningen ook leeftijdsbestendig maken.

Veel ouderen zal het niet zijn ontgaan dat er voor deze groepering in de samenleving veel veranderingen gaan plaatsvinden in de zorgverlening. De overdracht van zorgtaken vanuit het rijk en de provincie naar de gemeentes gaan gepaard met een aanzienlijk opgelegde bezuinigingen.
Bij deze overgang van zorgtaken naar de gemeentes wordt in de eerste plaats uitgegaan van de zelfredzaamheid van mensen die zorg behoeven. Eerst kijken of iemand het zelf of met hulp vanuit zijn eigen netwerk kan oplossen, dat is het motto. Als dat echt niet lukt dan kan men pas terugvallen op hulp vanuit de overheid.
Daaraan is direct een bezuinigingsopgave door de rijksoverheid opgelegd. Deze opgelegde bezuinigingen zijn zeer fors, 40% op Hulp bij Huishouden, 25% op WMO/AWBZ en 20% op jeugdzorg.
De Stadspartij, en met name de binnen de Stadspartij functionerende Zorggroep, zet wel vraagtekens bij deze percentages. Er is geen enkel rapport of onderzoek die deze opgelegde bezuinigingspercentages onderbouwen.
Dat er hierdoor problemen ontstaan bij ouderen die zorg behoeven is haast onvermijdelijk. Maar het biedt ook kansen.

De zorg zal anders moeten worden ingedeeld. De 40% bezuiniging op Hulp bij Huishouden moet, wat betreft de Stadspartij, zoveel mogelijk worden ingevuld door vermindering van managementlagen en het versoberen van huisvesting van de zorginstellingen.
Een roep naar marktwerking heeft er in het verleden voor gezorgd dat er veel aanbieders zijn die Hulp bij Huishouden uitvoeren. Nu er boenmatig wordt bezuinigd en de meeste basistarieven vast liggen, zal er op aangedrongen moeten worden om instellingen te laten fuseren. Op die wijze zullen er minder uitgaven zijn aan directies, huisvesting, management, ICT, administratie, etc. Er blijven dan meer middelen over om de directe zorg te verlenen, zeg maar de handen aan het bed.

Ook andere delen van de beoogde bezuinigingen moeten naar de mening van de Stadspartij van onderaf aan worden opgebouwd.
Kijk wat de behoefte is van de  zorgvrager en bouw het van daar af op.
De ouderenafdeling van de Stadspartij blijft heel kritisch kijken naar de ontwikkelingen van de transformaties in de zorg.

Column artikelen