HomeNieuwsOnderwijsMiljoenenoverschrijding ontwikkeling onderwijs- zorgcomplex Karekietpark

Miljoenenoverschrijding ontwikkeling onderwijs- zorgcomplex Karekietpark

tangram.jpg
In de wijk Overwhere in Purmerend wordt in het Karekietpark het onderwijs- en zorgcentrum Karekietpark ontwikkeld. Het project moet plaats gaan bieden aan drie scholen en drie zorginstellingen. In een memo heeft wethouder Berent Daan (onderwijs) de gemeenteraad geïnformeerd over de problemen die zijn ontstaan bij de voortgang van dit project.

Het project is in 2004 gestart en bevindt zich op dit moment in de voorbereidingsfase voor de (Europese) aanbesteding. Ten behoeve van deze aanbesteding is er een kostenraming van het project opgesteld. Deze kostenraming liet in eerste instantie een grote overschrijding zien ten opzichte van het beschikbare krediet. (= 7.348.367 euro incl. BTW). Het onderzoek hiernaar heeft uitgewezen dat de overschrijding van de ramingen ten opzichte van het beschikbare krediet nog hoger is dan tot nu toe gedacht. Op dit moment is het tekort ca.  5.535.559 euro. Hierin is de benodigde tijdelijke huisvesting nog niet meegenomen. In overleg met de opdrachtgever is daarom het project stilgelegd en is besloten eerst een nader onderzoek uit te voeren hoe deze overschrijding is ontstaan. 

De belangrijkste oorzaken voor dit tekort zijn: 

  1. De bouwkosten heden (1.550 euro per vierkante meter, excl. BTW en prijspeil 2008) zijn per m2 hoger dan de prijs die destijds per m2 gebudgetteerd is. Voor de te renoveren 4615 m2 werd een budget van 605 euro/ m2 (excl. BTW en prijspeil 2004) beschikbaar gesteld binnen Sneeuwbal, deze kosten zijn nu opgelopen tot naar schatting 961,77 euro.
  2. De verhouding renovatie en nieuwbouw zit anders in het ontwerp dan vooraf op papier was bedacht. Het combineren van nieuwbouw en oudbouw, vraagt meer aanpassingen aan het bestaande gebouw om te zorgen voor een goed functionerend gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd.
  3. Er worden meer m2 gebouwd dan volgens de programma’s van eisen voor de verschillende partners nodig zijn. De oorzaak daarvan ligt in het hergebruik van de school van het Tangram, een ruim opgezet gebouw met grote lokalen en brede gangen. Daarnaast zorgt ook de combinatie van oudbouw aan nieuwbouw voor een ongunstige netto – bruto verhouding van het gebouw. Al met al betekent dat dit 1350 m2 extra. ( ca. 17% extra ruimte, wat vervolgens ook in het beheer en exploitatie extra lasten met zich mee brengt.)
  4. De gereserveerde budgetten komen niet overeen met het te realiseren programma. Het programma is in de loop van het project gegroeid. Waar bij de start van het project sprake was van vijf met elkaar samenwerkende partners, zijn er nu zes partijen die deel uit maken van het onderwijs- en zorgcentrum. De professor Waterinkschool zou oorspronkelijk met zes groepen gehuisvest worden, inmiddels is dit doorgegroeid naar acht groepen.
  5.  Het krediet voor de laatst toegevoegde zorg functie, Dijk & Duin is op dit moment nog niet aangevraagd. Dit levert een extra tekort van ca. 1,5 miljoen euro incl. BTW.
  6. In de (bijgestelde) raming van de bouwkosten is rekening gehouden met een bouwkostenstijging van 15%. Concreet betekent dat een reservering van
    966.567 euro excl. BTW aan extra kosten.

wethouder_berent_daan_kleinWethouder Daan (foto) laat in een eerste reactie weten dat het project zich op dit moment in een cruciale fase bevindt: “De keuzes die nu gemaakt worden hebben grote invloed op de verdere uitwerking van het project. Niet bouwen is geen optie, daarvoor is de huisvestingsnood van de zes partners te groot. Maar over de manier waarop die huisvesting vorm krijgt, kunnen nu nog besluiten genomen worden.” Om die reden is een extra stap ingelast om zorgvuldig na te gaan of alle aspecten van het ontwerp (en zaken die daarmee samenhangen) voldoende zijn uitgezocht en vastgelegd. Pas als dat zo is zullen (aanvullende) kredieten worden aangevraagd en zullen de procedures rond de bouwaanvraag en de aanbesteding weer opgestart worden.

Op dit moment verkeert structuurvisie project Leeuwerikplein / Karekietpark in het begin van de initiatieffase. De ontwikkeling van het onderwijszorgcentrum loopt vooruit op deze gebiedsontwikkeling en neemt een prominente plaats in het gebied. Als het onderwijszorgcentrum meegenomen kan worden in het structuurvisie project bestaat de mogelijkheid om voor beide projecten meerwaarde te creëren (dit is in dit stadium echter erg onzeker). Voor het onderwijszorgcentrum zou dit echter een grote vertraging betekenen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het uitwerken van een oplossingsrichting die realistisch is en voor alle partijen aanvaardbaar. Ik zal uw raad binnenkort van de uitkomsten hiervan op de hoogte stellen.” Tot zover de toelichting van Daan.

Onderwijs artikelen