HomeNieuwsColumnKaders voor opstellen begroting gemeenteraad vastgesteld

Kaders voor opstellen begroting gemeenteraad vastgesteld

BertMeulenberg
Voorafgaande aan de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad op 15 juni jl, geven alle partijen hun kijk op de afgelopen en actuele ontwikkelingen. De kadernota levert het raamwerk voor het opstellen van de begroting 2017, die in het najaar van dit jaar wordt behandeld.

De bijdrage van de Stadspartij werd uitgesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg. Zie zijn bijdrage hieronder.

Gevolgd door het persbericht over de afloop van de behandeling van de kadernota.

Algemene beschouwingen Kadernota 2016 Stadspartij

‘Voorzitter, leden van de raad, aanwezigen op de publieke tribune en kijkers thuis. De Stadspartij is positief gestemd over de kadernota 2017 – 2020 die wij vandaag behandelen. Wij hebben dan ook geen wijzigingsvoorstellen ingediend. Voor ik inga op de kadernota wil ik nog even terugkijken naar de voorliggende periode. Er zijn interessante onderwerpen aan de orde geweest in de Purmerendse politiek. De besluitvorming over de kom A7 was er daar één van. De Stadspartij is tevreden met de uitkomsten van het debat over de kom A7, dit deed recht aan onze uitgangspunten voor ontwikkeling van dit gebied: toegevoegde waarde voor Purmerend, voldoende groen en geen concurrentie met Baanstee Noord.

De huidige ontwikkelingen over de vorming van woonregio’s, die voortkomen uit de nieuwe woningwet 2015 baart ons grote zorgen. Purmerend gaat zich, zoals het er nu uitziet, aansluiten bij de metropool Regio Amsterdam. De twee grootste corporaties Intermaris en Wooncompagny hebben het grootste deel van hun woningbezit niet in Purmerend maar elders in Noord Holland. Gevolg is dat deze corporaties bij de gekozen regio-indeling uitsluitend in Purmerend mogen investeren na het verkrijgen van een ontheffing door het ministerie. Of deze ontheffing wordt verleent en binnen welke tijd is voor ons onduidelijk. Het levert in elk geval behoorlijke vertraging op. De Stadspartij heeft grote moeite met deze ontwikkeling. Enerzijds wordt ons van rijkswege opgelegd om jaarlijks een groot aantal statushouder te huisvesten en anderzijds worden we belemmert om snel te bouwen, met name in de sociale sector. De mensen met een kleine beurs zullen hier de dupe van worden, zij zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Onze inwoners op de wachtlijsten zullen nog langer op een woning moeten wachten. Voor ons onaanvaardbaar! In de vorige algemene beschouwing heeft de Stadspartij gewezen op het belang van het verkorten van de wachtlijsten voor woningtoewijzing. De door het rijk verhoogde quotum van statushouders en daaraan verplichte huisvesting baarde en baart ons zorgen. Het zou naar de mening van de Stadspartij de verkorting van de wachtlijsten, een doelstelling opgenomen in het coalitieakkoord, kunnen beïnvloeden. 

Het dossier over werkvoorzieningschap de Baanstee ontwikkelt zich zoals de Stadspartij het voor ogen heeft. Zoals het er nu naar uitziet komt er een regionaal participatiebedrijf dat breed kan worden ingezet voor de gehele doelgroep. Mensen die vallen onder de participatiewet met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen extra mogelijkheden. Er komen leerwerkplekken, er blijft een vorm van beschut werk bestaan en niet onbelangrijk er is een vangnet voor deze doelgroep. Wel van belang is dat er een goede samenwerking met de werkgevers moet worden gerealiseerd. Werkgevers zijn de spil in het slagen of falen van deze nieuwe opzet voor de mensen die vallen onder de participatiewet.

Door een nieuwe uitvoerder in de hulp bij huishouden is er tevens een verandering in werkwijze opgetreden. Naast het invullen van hulp in het huishouden heeft familiehulp ook een signaleringsfunctie. Hierdoor komen de zorgvragen die kunnen optreden bij ouderen eerder onder de aandacht. Dat dit dossier nog lang niet uitontwikkeld is bewijst de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de Hulp bij Huishouden.

Dan nu de kadernota.  

De Stadspartij ziet in deze kadernota een groot aantal van haar wensen vervult.
Er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van fietspaden. Ook wordt een extra investering gedaan in verbetering van de openbare ruimte. In de sport worden extra investeringen gerealiseerd. Met name aan de nieuwbouw van kleedkamers bij voetbalvereniging Purmersteijn, een tribune in het zwembad en een kunstgrasveld bij hockeyvereniging MHCP. Er wordt extra budget vrijgemaakt voor handhaving en er zal een tweejarige proef komen voor gratis openbaar vervoer voor ouderen met een minimum inkomen. Verder worden er extra keuze voorgesteld. Een incidenteel bedrag van honderd dertig duizend euro voor bestrijding van exotisch woekerende planten.

Een wens van de Stadspartij was een tweede team buurtoezicht. Door een gebrek aan financiële middelen wordt dit in deze kadernota helaas nog niet ingevuld. De Stadspartij doet een oproep aan het college om zodra er middelen beschikbaar zijn met een voorstel te komen om dit te realiseren. Ook volgt de Stadspartij de ontwikkeling van het Amfitheater in het Leeghwaterpark en de daaruit voortvloeiende initiatieven. Voor de Stadspartij een zeer aanvaardbare kadernota waarbij naast alle voorgenomen maatregelen de algemene reserve de gewenste vijftien miljoen bereikt.

Tot slot wil ik alle mensen bedanken die zich als vrijwilliger inzetten in onze stad. En uiteraard de ambtenaren en de griffie voor hun ondersteuning zodat wij ons raadswerk naar behoren kunnen uitvoeren.  

Ik dank u wel.’

Kadernota 2017-2020 vastgesteld (persbericht gemeente)

Met algemene stemmen heeft de raad de kadernota 2017-2020 vastgesteld en daarmee de uitgangspunten voor het beleid, de onvermijdelijke ontwikkelingen in de lasten en baten en het financieel perspectief voor de komende jaren. Het college van B en W stelt aan de hand van de kadernota de meerjarenbegroting 2017-2020 op, die in het najaar ter besluitvorming wordt aangeboden aan de raad. 

Financieel perspectief

Het jaar 2015 valt financieel voordelig uit voor de gemeente Purmerend. Het benodigde weerstandsvermogen van de gemeente is verlaagd naar € 15 miljoen en de algemene reserve gaat omhoog naar ruim € 15 miljoen.
Het financieel perspectief geeft een structurele ruimte van € 0,6 miljoen. Naast een reservering voor planontwikkelingskosten, de algemene reserve, de sanering van asbest en de taken als gevolg van de decentralisatie, bestemt de gemeente de helft van het geld voor nieuw beleid.
Het tarief van de OZB wordt geïndexeerd met 0,6% (CBS prijsindexcijfer 2016). De tarieven voor de Afvalstoffenheffing en de Rioolheffingen zullen dalen, als gevolg van de huidige lage rente.

Keuzes voor inzet van gelden

De komende jaren zal de gemeente volgens planning voor € 0,3 miljoen structureel investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, het asfalteren van fietspaden, een uitbreiding van de capaciteit bij de handhaving, extra cameratoezicht, het verbeteren van de sportaccommodaties van voetbalvereniging Purmersteyn, hockey-vereniging MHCP en van de tribune van het Leeghwaterbad. Ook komt er een tweejarige proef met een gereduceerd tarief voor het openbaar vervoer voor minder draagkrachtige ouderen.
Daarnaast investeert de gemeente ook (incidenteel) in de bestrijding van uitheemse woekerende planten en in de organisatie van Purmerend onder Stoom in 2020.

Motie over resterend budget Wmo

Met 28 stemmen voor en 5 stemmen tegen (VVD en LVD) nam de raad een motie aan van de PvdA, Leefbaar Purmerend, CDA, GroenLinks, TROTS, D66 en de Stadspartij over de besteding van het overgebleven budget voor de Wmo. Aanleiding van het indienen van de motie zijn de constateringen dat in 2015 geld is overgehouden van het budget voor de Wmo, er veel is gevraagd van inwoners, het beleid volgens de fracties onvoldoende heeft geleid tot de gewenste zelfredzaamheid, en de rechter recent een uitspraak heeft gedaan over het beleid Hulp bij het Huishouden.

Ook wil de raad, anders dan het college voorstelde, niet wachten tot eind 2017 met eventuele wijzigingen van het beleid. De meerderheid van de raad verzoekt nu het college van B en W om te laten weten hoeveel geld er voor de jaren 2016 en verder over zal zijn voor de Wmo en aan de hand daarvan keuzes voor te leggen om de ongewenste maatschappelijke effecten van eerdere maatregelen te verzachten, rekening houdend met signalen van inwoners en van professionals in het werkveld. Dit kan bijvoorbeeld gaan om investeringen in mantelzorgers, zelfredzaamheid en preventie, of verlaging van eigen bijdragen. 

Column artikelen