HomeNieuwsSociale ZakenGemeenten combineren opdracht huisvesting statushouders met andere woningzoekenden

Gemeenten combineren opdracht huisvesting statushouders met andere woningzoekenden

(Red.) Purmerend onderzoekt diverse locaties

Foto Stadspartij

Net als in de rest van het land, is er een woningtekort in de regio Zaanstreek-Waterland. Om iedereen een huis te kunnen bieden, zijn er meer woningen nodig. Naast het bestaande woningtekort hebben de gemeenten een andere opgave. Mensen met een verblijfsvergunning die in Nederland mogen blijven (statushouders) leven op dit moment in overvolle asielopvangcentra. Daarom heeft ook de regio Zaanstreek-Waterland de opgave om 225 tot 248 statushouders te huisvesten voor 2023, bovenop de al bestaande taakstelling. Die opgave pakken gemeenten gezamenlijk op. Alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland zien mogelijkheden om tijdelijke woningen te realiseren voor statushouders.

Don Bijl, burgemeester Purmerend en voorzitter van het regionale overleg : ‘In overleg met de provincie Noord-Holland, het Rijk en het COA is afgesproken om alleen in te zetten op de versnelde huisvesting van statushouders én dit te doen in combinatie met andere zogenaamde spoedzoekers. Want huisvesting is ook voor andere doelgroepen een urgent vraagstuk’. Alle colleges in de regio hebben na een eerste scan oplossingsrichtingen of locaties aangedragen. Deze mogelijkheden om de opdracht te vervullen zijn gedeeld met de gemeenteraden en worden hierna aangeboden aan de provincie. De financiering van de realisatie en inburgering zijn daarbij een belangrijk onderdeel.’

Diverse mogelijkheden voor (tijdelijke) huisvesting

Elke gemeente heeft de mogelijkheden in eigen gemeente onderzocht voor het realiseren van (al dan niet tijdelijke) woonruimte voor spoedzoekers, waaronder ook voor statushouders. Criteria hiervoor zijn: het aantal woningen, voorzieningen in de buurt, bestaande woonplannen en de snelheid waarmee gebouwd of verbouwd kan worden. Elke gemeente heeft een eigen reden om een oplossing of locatie te benoemen. Lees de totale opbrengst van de zoektocht.

Hoe gaat het verder

Judith Michel-De Jong, burgemeester Wormerland: ‘Nu de eerste scan gedaan is, moeten de plannen per locatie of oplossingsrichting verder worden uitgewerkt om te kijken wat echt nodig en haalbaar is. Voor elke locatie zijn er verschillende uitdagingen om de plek geschikt te maken voor huisvesting. De locaties vragen om verdere uitwerking. Planningen hangen af van de benodigde vergunningen en bestemmingsplannen. In het bijzonder hopen wij hier op meer flexibiliteit van de provincie ten aanzien van Bijzonder Provinciaal Landschap.’ De gemeenten informeren de provincie over de voortgang op de gezamenlijke opgave en vragen om haar inzet en medewerking bij de gezamenlijke uitwerking en realisatie. De provincie maakt daarin onder meer een afweging over de ruimtelijke inpasbaarheid van de plannen.

Wat betekent dit voor Purmerend?

Alle gemeenten in de regio zijn op zoek gegaan naar locaties voor tijdelijke huisvesting voor statushouders en spoedzoekers. Purmerend heeft die gevonden op de locatie van het oude politiebureau. Daarnaast zien we dat we grote gebiedsontwikkelingen hebben, waaronder de oostflank en Zuidoostbeemster II. Dat soort ontwikkelprojecten duurt vaak wel 10 tot 15 jaar voordat ze helemaal gereed zijn. In zo’n groot gebied kan – totdat er definitieve bebouwing komt – gemakkelijker ruimte gevonden worden voor een klein aantal tijdelijke woningen.
Dat de gemeente naar de oostflank en Zuidoostbeemster II kijkt, heeft dus geen gevolgen voor de ambities die we met deze gebieden hebben.

Er is nog veel onderzoek nodig en het is ook niet zeker dat de oostflank en Zuidoostbeemster II nodig zijn voor huisvesting van statushouders en spoedzoekers. De andere gemeenten dragen ook locaties aan. Vanaf start ontwikkeling van de oostflank en Zuidoostbeemster II bekijken we of er plekken zijn waar mogelijk een klein aantal tijdelijke woningen geplaatst kan worden. Daarvoor moeten te zijner tijd nog de nodige procedures worden doorlopen.

Sociale Zaken artikelen